849/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 1, 3 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi asetuksessa 1035/2012, 3 § asetuksessa 327/2014 sekä 6 § osaksi asetuksissa 1065/2011 ja 1307/2013, seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä ovat:

1) varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja auktorisoituja kääntäjiä koskevat asiat;

8) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

9) kulttuuri ja kulttuuriperintö;

10) liikunta;

11) nuorisotyö ja -politiikka;

12) arkistotoimi;

13) yleinen kirjastotoimi;

14) monikulttuurisuus ja rasismin vastainen työ;

15) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

16) opintotuki;

17) tekijänoikeus;

18) opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus- ja avustusasiat.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, ammatillisen koulutuksen osasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto. Osastot voivat jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin.

Ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö, kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Lisäksi ministeriössä voi olla muita osastojen ulkopuolisia toimintayksiköitä.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla sekä vastuualueen, yksikön ja tulosalueen päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja tekijänoikeusneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

3) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

4) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ylijohtaja
Esko Ranto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.