786/2015

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 3 §:n 1 momentti ja liite seuraavasti:

3 §
Yleisiä vaatimuksia

Lypsykarjarakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräys-kokoelman määräyksiä ja ohjeita, eläinsuojelulainsäädännössä nautaeläinten pidolle asetettuja vaatimuksia sekä lypsykarjarakennuksia koskevia ympäristöhallinnon ympäristönsuojeluvaatimuksia.Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan 6 päivänä heinäkuuta 2015 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen. Hakemukseen, joka on tullut vireille 5 päivänä heinäkuuta 2015 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite

Taulukko 1. Parsinavetan parsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2—3 %

Eläin Paino, kg Parren leveys1), mm Lyhytparren vähimmäis-pituus 2), mm Pitkäparren vähimmäis-pituus 2), mm
Lypsylehmä 500—750 1 135—1 335 1 650 2 000
Hieho 350—550 1 000—1 200 1 550 1 800
Nuorkarja, ikä18—22 kk12—18 kk 6—12 kk 300—450200—300 75—200 900—1 000800— 900700— 800 1 500 1 2001 000 1 7001 5001 200

1) parsileveys tarkoittaa parrenerottajien sisäpuolista vaakasuoraa mittaa; 1 135—1 335 = 1 200—1 400 mm parrenerottajien keskeltä keskelle mitattuna, kun parrenerottajaputken paksuus on 65 mm.

2) parren pituus tarkoittaa ruokintapöydän tai -kourun ja parren rajaviivan ja parren ja lantakäytävän tai -kourun välisen rajaviivan etäisyyttä toisistaan.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Taulukko 4. Lypsykarjapihaton makuuparsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2—5 %

Eläinten ikä, kk Eläinten paino, kg Makuuparren leveys, mm Makuuparren pituus, yksi parsirivi, mm Makuuparret päät vastakkain 2), mm
> 22 1) 700 1 135—1 335 2 800—3 100 2 450—2 850
18—22 500 1 000—1 200 2 400—2 800 2 000—2 500
6—18 350 900—1000 2 000—2 400 1 600—2 000
2—6 175 800— 900 1 700—2 000 1 300—1 600

1) parsileveys tarkoittaa parrenerottajien sisäpuolista vaakasuoraa mittaa; 1 135—1 335 = 1 200—1 400 mm parrenerottajien keskeltä keskelle mitattuna, kun parrenerottajaputken paksuus on 65 mm.

2) makuuparsi on avoin pääpuolella siten, että lehmän pää voi ulottua vastakkaiseen parteen tai ruokintapöytään.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.