711/2015

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (238/2015) 4 §:n 1 momentti ja 10 § seuraavasti:

4 §
Kosteikon ja tulva-alueen perustaminen

Investointikorvauksen kohteena oleva kosteikko ja tulva-alue on perustettava luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle, metsä- tai joutomaalle, jossa kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on peltoa yli 10 prosenttia. Kosteikko ja tulva-alue on lisäksi perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elin-ympäristöjä.


10 §
Investointikorvaus ja ympäristösopimus

Investointikorvausta ei myönnetä sellaisesta perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivauksesta tai aitaamisesta, joka toteutetaan alueella, jota koskee ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 2 kohdassa tarkoitettu ympäristösopimus. Investointikorvausta voidaan kuitenkin myöntää mainitussa kohdassa tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n 7 ja 8 kohdissa tarkoitettuihin sopimuksiin sisältyvän laiduntamalla hoidettavan kohteen aitaamiseen petoaidalla, jos sopimuksen toteuttaminen olisi muuten mahdotonta suurpetojen laiduneläimille aiheuttaman merkittävän uhan takia. Investointikorvausta ei myönnetä kohteen aitaamisesta petoaidalla, jos kohde ei sisälly edellä mainittuun sopimukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s.1

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.