611/2015

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen (805/1998) 1—3, 3 a ja 4 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksissa 1201/2005 ja 1073/2011, 3 § asetuksissa 1201/2005 ja 1073/2011 ja 3 a § asetuksessa 804/2002, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § ja siitä asetuksella 1767/2009 kumotun 6 a §:n tilalle uusi 6 a § seuraavasti:

1 §
Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksen vähimmäispituus

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus on 10 opetustuntia. Opiskelujakson opetus on jaettava vähintään kahdelle peräkkäiselle päivälle siten, että sitä annetaan keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen opetussuunnitelmaan perustuvaan etäopetukseen ja työssäoppimiseen tulee liittyä yksi tai useampi vähintään 10 opetustuntia kestävä lähiopetusjakso. Lähiopetusjaksoon sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään opiskelujaksosta. Lähiopetusjaksoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa kansanopiston järjestämässä etäopetuksessa tai työssäoppimisessa yksittäisen henkilön laitoksessa olon tai erityisen terveydellisen syyn vuoksi.

1 a §
Sopimus käytännön työtehtävissä järjestettävästä työssäoppimisesta

Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen ja työnantajan välisessä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa on sovittava:

1) osapuolten tehtävistä;

2) opiskelijan ohjauksen sisällöstä, koulutuksen tavoitteista ja oppimisen järjestämisestä;

3) työssäoppimisen kestosta ja ajoittumisesta sekä muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

2 §
Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja liikunnan koulutuskeskuksessa

Opiskelijaviikoksi katsotaan kansanopistossa sellainen yhden opiskelijan viiden työpäivän pituinen opiskelujakso kansanopistossa, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä. Tätä lyhyemmät ja pitemmät opiskelujaksot muutetaan opiskelijaviikoiksi jakamalla työpäivien lukumäärä viidellä. Lähiopetusta korvaavassa etäopetuksessa ja työssäoppimisessa opiskelijaviikoksi katsotaan opetussuunnitelman perusteella arvioitu opiskelijan 40 tunnin ohjattu työmäärä.

Opiskelijavuorokaudeksi katsotaan valtakunnallisessa liikunnan koulutuskeskuksessa sellainen yhden opiskelijan vuorokauden pituinen opiskelujakso, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

Jos etäopetuksen antaminen ei ole kansanopiston tai valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitämisluvassa mainittu koulutustehtävä, oppilaitoksen valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja tai opiskelijavuorokausia laskettaessa etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä otetaan huomioon yhteensä enintään 20 prosenttia oppilaitoksen toteutuneiden lähiopetuksen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä. Työssäoppimisen opiskelijaviikoista tai opiskelijavuorokausista otetaan kuitenkin huomioon enintään 20 prosenttia oppilaitoksen toteutuneiden lähiopetuksen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä.

Opiskelijapäiväksi katsotaan yhden opiskelijan vähintään neljä tuntia kestävä opiskelujakso alueellisessa liikunnan koulutuskeskuksessa.

3 §
Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta

Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhintaa korotetaan opistossa asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikkojen osalta 30 prosentilla.

Jos osa kansanopiston koulutustehtävää on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen opiskelijaviikkojen osalta 32 prosentilla ja 97 prosentilla jos mainittu koulutustehtävä on pääasiallinen.

Jos osa kansanopiston koulutustehtävää on työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitämisluvassa erityisestä syystä määrättävä muu erityinen koulutustehtävä, opiskelijaviikon yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen osalta 26 prosentilla.

3 a §
Snellman-korkeakoulun opiskelijaviikon yksikköhinta

Opiskelijaviikoksi katsotaan Snellman-korkeakoulu-nimisessä oppilaitoksessa sellainen yhden opiskelijan viiden työpäivän pituinen opiskelujakso, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä. Tätä lyhyemmät ja pitemmät opiskelujaksot muutetaan opiskelijaviikoiksi jakamalla työpäivien lukumäärä viidellä.

Jos 1 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen koulutustehtävään kuuluu erityisenä koulutustehtävänä steinerpedagoginen opettajankoulutus, yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen opiskelijaviikkojen osalta 20 prosentilla.

4 §
Opintokeskuksen opintokerho

Opintokerholla tarkoitetaan vähintään viiden 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamaa itsenäisesti opiskelevaa ryhmää, joka työskentelee vähintään 10 opintokerhotunnin verran ja joka on ilmoittautunut opintokeskukseen sen antamien ohjeiden mukaisesti. Opintokerho valitsee keskuudestaan ohjaajan.

Opintokerhotunteja ei oteta huomioon opintokeskuksen valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävinä opetustunteina.

6 a §
Tietojen toimittaminen

Oppilaitoksen ylläpitäjän on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuina rahoituksen määräämiseksi tarvittavina ja toiminnan laajuutta koskevina tietoina toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilaitoksen kalenterivuoden tuloja, kustannuksia ja suoritteita koskevat tiedot seuraavan kalenterivuoden aikana Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Mitä tämän asetuksen 2 §:n 1 momentissa säädetään etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikosta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa kalenterivuonna 2016 toteutuneita opiskelijaviikkoja.

Mitä asetuksen 2 §:n 3 momentissa säädetään valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja tai opiskelijavuorokausia laskettaessa huomioon otettavista etäopetuksen opiskelijaviikoista ja opiskelijavuorokausista sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa valtionosuutta varainhoitovuodelle 2016.

Mitä asetuksen 3 ja 3 a §:ssä säädetään yksikköhinnasta, sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja varainhoitovuodelle 2016.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.