604/2015

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2000) 2, 5, 6 ja 8 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalla tekijällä:

a) ainetta tai seosta, joka täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

b) ainetta, seosta tai työmenetelmää, joka mainitaan 3 §:ssä tarkoitetussa luettelossa

2) perimää vaurioittavalla (mutageenisella) aineella:

ainetta tai seosta, joka täyttää 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi.

5 §
Aineen käytön vähentäminen ja aineen korvaaminen

Työnantajan on vähennettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän käyttöä työpaikalla erityisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen, jos korvaaminen on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa.

6 §
Altistumisen estäminen ja vähentäminen

Jos 4 §:ssä tarkoitetun arvion perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä työntekijän altistuminen.

Jos syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tekijää ei ole kohtuudella tai teknisesti mahdollista korvata aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka käyttöoloissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita käsitellään suljetussa järjestelmässä niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista.

Jos suljettu järjestelmä ei ole teknisesti mahdollinen, työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöiden altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin se on teknisesti mahdollista.

Altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle aineelle ei saa ylittää sille tämän asetuksen liitteessä säädettyä raja-arvoa.

Raja-arvolla tarkoitetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen pitoisuuden aikapainotetun keskiarvon pitoisuusrajaa työntekijän hengitysilmassa. Keskiarvo lasketaan liitteessä tarkoitetulta viiteajalta.

8 §
Työsuojeluviranomaiselle annettavat tiedot

Jos 4 §:ssä tarkoitetun arvion tulokset osoittavat työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa, työnantajan on pyydettäessä saatettava työsuojeluviranomaisen käytettäviksi tiedot:

1) suoritettavista toiminnoista tai teollisista työmenetelmistä mukaan lukien syyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden käyttämiseen;

2) valmistettavien tai käytettävien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden tai seosten määristä;

3) altistuneiden työntekijöiden määrästä;

4) suoritetuista ehkäisevistä toimenpiteistä;

5) käytettävistä suojalaitteista;

6) altistuksen luonteesta ja määrästä;

7) aineen vaihtamisesta vaarattomampaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50-76
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1-7

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Reetta Orsila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.