554/2015

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) liite sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § ja 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 a §
Eläinyksikköjen määrän laskenta-aika luonnonmukaisessa tuotannossa

Jos viljelijä on antanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) mukaisen kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen, laskenta-ajanjakso alkaa mainitun asetuksen mukaisessa tukimuodossa 5 §:stä poiketen kun kyseistä eläinlajia koskeva luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän alkutarkastushakemus on tullut vireille. Laskenta-ajanjakso voi kuitenkin alkaa aikaisintaan tukivuoden tammikuun 1 päivänä.

6 §
Voimaantulo

Edellä 2 momentista poiketen luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisen kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen osalta noudatetaan lisäksi mitä 5 a §:ssä säädetään laskenta-ajanjakson alkamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2015. Sitä sovelletaan kuitenkin maatalouden tukiin tukivuodesta 2015.

Uuhia, pässejä, kuttuja, pukkeja ja vähintään yksivuotiaita suomenhevosia koskevan kertoimen soveltamisen edellytyksenä liitteen mukaisesti on, että Euroopan komission pohjoista tukea koskevasta päätöksestä ei muuta johdu.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoi-met ja niiden sovelta-minen (x) Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet Eräistä ohjelmaperusteisista vilje-lijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryh-mä Kerroin 10 §Koti-eläinta-louden tuet 10 e § Tuotannosta irrotettu sika- ja siipi-karjatalou----den tuki 5 §Alkuperäis-rotueläimet 6 §Luonnonhaittakorvaus 7 §Eläin-ten hyvinvointi-korvaus 8 § Luon-nonmu-kai-sen tuotannon korvaus
Nauta-eläimet
sonnit, härät, emoleh-mät, emoleh-mähiehot, lypsyleh-mät, muut naudat yli 2 v 1,0 x x x x x x
sonnit, härät, muut naudat 6 kk-2 v 0,60 x x x x x x
emoleh-mähiehot 8 kk-4 v 0,60 x x x x x
muut naudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v 0,60 x
sonnit, härät, muut naudat alle 6 kk 0,40 x x x x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vie-roitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,20 x x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat yli 3 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,20 x x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit yli 3 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu sii-pikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu sii-pikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
hevos- ja ponisii-tostam-mat 1,00 x
suomenhevonen, väh. 1 v 1,00 x
suomenhevonen 1,00 x
muut hevoset ja ponit 1-3 v 0,60 x

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.