546/2015

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2015

Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallinto on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, nojalla päättänyt:

1 §
Perukirjassa tai sen liitteenä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintökaaressa (40/1965) tai perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on perukirjassa tai sen liitteenä annettava perintöverotusta varten seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) vainajan ja hänen oikeudenomistajiensa henkilötunnukset;

2) jäljennös perinnönjakokirjasta, jos kuolinpesässä on toimitettu perinnönjako;

3) selvitys siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua oikeutta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan kokonaan tai osittain;

4) selvitys siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso avioliittolain (234/1929) 103 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille;

5) jäljennös osituskirjasta tai jakokirjasta, jos ositus tai jako oli toimitettu perinnönjättäjän ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä;

6) selvitys avioliitossa olleen perinnönjättäjän oikeudesta ensin kuolleen puolison kuolinpesän varoihin perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

2 §
Perintöveroilmoitus eräissä tilanteissa

Perintö- ja lahjaverolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on ilmoittamisvelvollisen annettava veroilmoitus perintöverotusta varten käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

3 §
Lahjaveroilmoitus

Verovelvollisen on annettava veroilmoitus lahjaverotusta varten käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

4 §
Muut tiedot

Veroilmoituksessa edellytettyjen tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen verotettavan perinnön tai lahjan selvittämiseksi.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 20.6.1994 antama päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (539/1994).

Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut päätöksen tultua voimaan.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2015

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Kimmo Tossavainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.