512/2015

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 13 luvun 3 § ja

lisätään 13 lukuun uusi 4—8 § seuraavasti:

13 luku

Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset

3 §
Tutkintavankeuslain soveltaminen

Tutkintavankeuden toimeenpanoon poliisin säilyttämien tutkintavankien osalta sovelletaan tutkintavankeuslain:

1) 1 luvun 2 §:n 3 momenttia tutkintavankeuden päättymisestä;

2) 1 luvun 3 §:ää tutkintavankeuden tarkoituksesta;

3) 2 luvun 1 §:ää tutkintavangin sijoittamisesta;

4) 3 luvun 6 a §:ää tutkintavangin lyhytaikaisesta siirtämisestä;

5) 3 luvun 8 §:n 2 momenttia läsnäolosta tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa;

6) 8 luvun 1, 2, 2 a, 5 ja 7 §:ää kirjeenvaihdosta ja puheluista;

7) 9 luvun 2—7, 10 ja 14 §:ää tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle;

8) 11 luvun 7 §:n 3 momenttia päihteettömyyden valvonnasta.

4 §
Säilytystilan esimiehen päätösvalta

Säilytystilan esimies tai säilytystilan esimiehen sijaiseksi määrätty pidättämiseen oikeutettu virkamies tekee päätöksen:

1) tutkintavangin lyhytaikaisesta siirtämisestä kuultuaan asiassa tutkinnanjohtajaa;

2) tutkintavangin päästämisestä muun viranomaisen kuin tuomioistuimen kuultavaksi;

3) kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin lukemisesta tutkintavankeuslain 8 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla, lähettäjän selvittämisestä 2 momentin nojalla, jäljennöksen ottamisesta 3 momentin nojalla sekä tutkintavankeuslain 8 luvun 2 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta lukemisesta ilmoittamisesta, 5 §:ssä tarkoitetusta lähetyksen tai viestin pidättämisestä sekä 7 §:ssä tarkoitetusta puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta;

4) tutkintavankeuslain 9 luvussa tarkoitetusta valvomattomasta tapaamisesta, asiamiehen tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, tutkintavankien välisestä tapaamisesta, yhteydenpidosta videoyhteyden välityksellä ja tapaamis- tai yhteydenpitoluvan peruuttamisesta;

5) poistumisluvasta.

Edellä 3 §:n 8 kohdassa tarkoitetusta tutkintavangin päihteettömyyden valvonnasta päättää säilytystilan esimies tai säilytystilan esimiehen sijaiseksi määrätty pidättämiseen oikeutettu virkamies tai, jos asia ei siedä viivytystä, poliisimies.

Muilta osin säilytystilan esimiehen päätöksenteossa noudatetaan, mitä tässä laissa säädetään.

5 §
Poliisin ja vartijan päätösvalta

Poliisimies tai vartija tekee päätöksen tutkintavankeuslain 9 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta tapaamisen keskeyttämisestä.

Muilta osin poliisin ja vartijan päätöksenteossa noudatetaan, mitä tässä laissa säädetään.

6 §
Muutoksenhaku

Tutkintavanki saa vaatia oikaisua tai valittaa 3 tai 4 §:n nojalla tehdystä päätöksestä, ellei muutoksenhakua ole 2 momentin nojalla kielletty.

Tutkintavanki ei saa vaatia oikaisua eikä valittaa poliisilaitoksen päätöksestä, joka koskee:

1) tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sijoittamista;

2) tutkintavankeuslain 3 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua lyhytaikaista siirtämistä;

3) tutkintavankeuslain 3 luvun 8 §:n

2 momentissa tarkoitettua läsnäoloa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa;

4) tutkintavankeuslain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin lukemista ja jäljennöksen ottamista;

5) tutkintavankeuslain 8 luvun 7 §:ssä tarkoitettua puhelun kuuntelemista ja tallentamista;

6) tutkintavankeuslain 9 luvun 2, 3, 5 ja 10 §:ssä tarkoitettua tapaamis- tai yhteydenpitolupaa tai 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumislupaa.

7 §
Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä tämän lain 17 luvussa säädetään.

8 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tässä luvussa tarkoitetusta tutkintavangin siirtoa koskevasta menettelystä, kirjeiden tarkastamis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämismenettelystä, puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta, poistumisluvasta, tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä sekä tapaamisten valvonnan järjestämisestä.


Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 2015.

Tutkintavangin kohtelua koskevan päätöksen täytäntöönpanossa sovelletaan päätöstä tehtäessä voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan oikaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 348/2014
HaVM 51/2014
EV 334/2014

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.