502/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 7 §:n 2 momentin, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain -7 §:n 2 momentti laissa 1356/2014 ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 22 §:n 6 momentti laissa 1358/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, 52 artiklan mukaisen tuen, jäljempänä tuotantosidonnainen tuki, sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisen alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen ja 33 artiklan mukaisen tuen valvonnasta.

2 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Jos maatila ei ole rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti, tukea ei makseta.

3 §
Aktiiviviljelijää koskevien ehtojen tarkastaminen paikan päällä

Valvonnassa tarkastetaan tukiasetuksen 9 artiklassa tarkoitetun aktiiviviljelijän ehtojen täyttyminen.

4 §
Tavanomainen tuotantotapa tuotantosidonnaisessa tuessa

Valvonnassa tarkastetaan, että maatilalla noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa. Jos valvonnassa todetaan, että maatilalla ei ole noudatettu tavanomaista tuotantotapaa, tukea ei makseta.

5 §
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus nautojen osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että nauta on merkitty ja rekisteröity nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014, jäljempänä soveltamisasetus, 53 artiklan 4 kohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen käyttötapaa, ikää, sukupuolta, rotua, poikimista ja eläimen pitopaikkaa koskevien tukiehtojen noudattaminen. Tuenhakijan on tarvittaessa todistettava naudan polveutuminen. Nauta, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

6 §
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus lampaiden ja vuohien osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että lammas ja vuohi on merkitty ja rekisteröity lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004, soveltamisasetuksen 53 artiklan 4 kohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen ikää, sukupuolta, rotua, eläimen pitopaikkaa, karitsointia ja maidon tuottamista koskevien tukiehtojen noudattaminen. Eläin, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

7 §
Teurastamotarkastus

Tuotantosidonnaisen tuen palkkiojärjestelmään sitoutuneessa teurastamossa tarkastetaan eläinrekistereihin tehtyjen ilmoitusten oikeellisuus ja muiden tukiehtojen täyttyminen. Tarkastus tehdään asiakirjatarkastuksena ja vertaamalla asiakirjojen tietoja eläinrekistereiden tietoihin. Lisäksi teurastamossa tehdään tarkastuspäivänä toteutettujen teurastusmenettelyjen otokseen perustuva tarkastus tai teurastusmenettelyjen asianmukaisuus tarkastetaan muulla tavalla. Eläin, jonka osalta tukiehdot eivät täyty, hylätään valvonnassa.

Jos palkkiojärjestelmään sitoutuneen teurastamon eläinrekistereihin tekemissä ilmoituksissa havaitaan virheitä tai teurastusmenettelyissä havaitaan puutteita, teurastamolle annetaan huomautus. Valvonnassa uudestaan havaitun laiminlyönnin seuraamuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 33 artiklan 2 kohdassa.

8 §
Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtojen tarkastaminen ja laiminlyönnistä johtuvat vähennykset

Valvonnassa tarkastetaan, että eläin on merkitty ja rekisteröity eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015), jäljempänä eläinyksikköasetus, mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan muiden tukiehtojen noudattaminen. Eläin, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

Hallintoasetuksen 35 artiklassa säädetään tukiehtojen noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Korvauksen saajan valitsemasta eläinlajikohtaisesta toimenpiteestä maksettavaa eläinten hyvinvointikorvausta vähennetään 10—100 prosenttia, jos yhtä tai useampaa tukiehtoa ei ole noudatettu tai tukiehdon noudattamista ei voida todentaa puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Jos laiminlyönti toistuu, vähennys on kaksinkertainen, mutta kuitenkin enintään 100 prosenttia.

Eläinten hyvinvointikorvausta vähennetään 20—100 prosenttia, jos korvauksen saajan valitsemaa eläinlajikohtaista toimenpidettä koskevaa vähimmäistasoa ei ole noudatettu.

9 §
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen tarkastus ja laiminlyönnistä johtuvat vähennykset

Valvonnassa tarkastetaan, että eläin on merkitty ja rekisteröity eläinyksikköasetuksen ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen ikää, sukupuolta, rotua, polveutumista, rodun lisäämistä ja eläimen korvaavuutta koskevien tukiehtojen noudattaminen. Eläin, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

10 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskevan valvonnan laajentaminen

Täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (7/2015) liitteessä 3 tarkoitettujen eläinten hyvinvointia koskevien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnan tulosten perusteella tehtävä eläinten hyvinvointikorvausta koskeva laajennettu valvonta voidaan tehdä hallinnollisesti ilman erillistä tilakäyntiä. Laajennettu valvonta tehdään niiden tukiehtojen osalta, joissa laiminlyönti on havaittu.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (592/2007) ja eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annettu valtioneuvoston asetus (418/2008).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.