454/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) nojalla:

1 §
Täytäntöönpano

Tällä asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) 1 §:ssä tarkoitetun EU:n lainsäädännön edellyttämisistä tai jäsenvaltioiden päätettäväksi jätetyistä teknisistä yksityiskohdista ja seikoista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston asetuksella luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen 2092/91 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007;

2) toimeenpanoasetuksella luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 889/2008).

3 §
Toimijat, joiden ei tarvitse ilmoittautua valvontajärjestelmään

Toimijan, joka harjoittaa ainoastaan vähittäiskauppaa ja joka pitää kaupan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita, rehuja, alkoholijuomia taikka kylvösiemeniä ja taimiaineistoa suoraan loppukuluttajalle tai loppukäyttäjälle, ei tarvitse ilmoittautua luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuun luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Edellytyksenä tälle on, että toimija:

1) ei varastoi edellä mainittuja tuotteita muualla kuin myyntipisteen yhteydessä;

2) ei tuota, valmista tai taikka tuo niitä kolmannesta maasta;

3) ei ole antanut tällaisia toimia kolmannen osapuolen tehtäväksi.

4 §
Siipikarjatarhojen tyhjillään pito

Toimeenpanoasetuksen 23 artiklan 5 alakohdassa tarkoitettua siipikarjan ulkotarhaa on pidettävä tyhjillään vähintään kaksi kuukautta kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta rajattuun alueeseen, joka on välittömästi rakennuksen ulosmenoluukkujen ulkopuolella, jos kyseisen alueen alusta vaihdetaan tai puhdistetaan säännöllisesti.

5 §
Mehiläishoito

Toimeenpanoasetuksen 13 artiklan 2 alakohdan mukaisesti ei mehiläishoitoa saa harjoittaa alueilla, jotka sijaitsevat vähemmän kuin kolmen kilometrin etäisyydellä sokeritehtaasta, kaatopaikasta, jätteenpolttolaitoksesta tai tiestä, jolla kulkee vuorokaudessa keskimäärin yli 6 000 ajoneuvoa.

6 §
Kotitalousjätteen käyttö lannoitteena

Toimeenpanoasetuksen liitteen I viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettuja suljetusta ja valvotusta keräysjärjestelmästä peräisin olevia kompostoituja tai fermentoituja kotitalousjätteitä saa käyttää lannoitteena luonnonmukaisessa tuotannossa. Kotitalousjätteeksi katsotaan myös jäte, joka on peräisin suurkeittiöstä tai pitopalvelusta.

7 §
Eläinyksiköiden laskentaperusteet

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 27 §:n soveltamisessa käytettävät eläinyksiköiden laskentaperusteet annetaan tämän asetuksen liitteessä 1.

8 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut neuvoston asetuksen 27 artiklan 10 kohdan mukaiset valvontaviranomaisten tunnusnumerot on annettu tämän asetuksen liitteessä 2.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (846/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite 1

ELÄINYKSIKÖIDEN LASKENTAPERUSTEET
Eläinluokka- tai laji Yksi eläin tai eläinpaikka muunnettuna eläinyksiköiksi  
Lypsylehmä Emolehmä Hieho Siitossonni Nauta alle 8 kk 1 0,5 0,5 0,5 0,14

Liite 2

VALVONTAVIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-101 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-102 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-103 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-104 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-105 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-106 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-107 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-108 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-109 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-112 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-113 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-114 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-115 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-201 Elintarviketurvallisuusvirasto
FI-EKO-301 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.