451/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (4/2013) 5 §:n 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 5 §:n 2 momentin 3 kohta, 7—9 §, 11 §:n 5 momentti, 14, 15, 21 ja 24 §,

sellaisina kuin niistä ovat: 2 § osaksi asetuksessa 751/2013 sekä 5 §:n 2 momentin 3 kohta ja 9 § asetuksessa 143/2014, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a ja 24 a § seuraavasti:

1 §
Opiskelijaksi ottamisen yleiset perusteet

Opiskelijaksi ottamisen perusteista on ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 27 §:ssä säädetyn lisäksi voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään.


2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille taikka edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille.

Asetusta ei sovelleta otettaessa opiskelijoita:

1) näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen;

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen;

3) vieraskieliseen ammatilliseen peruskoulutukseen;

4)  ammatilliseen peruskoulutukseen, joka järjestetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella;

5) lennonjohdon perustutkintoon.

Asetusta ei sovelleta myöskään silloin, jos hakija on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

3 §
Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen hakukohteet

Opiskelijat otetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (835/2014) liitteessä mainittuihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijat voidaan ottaa suorittamaan seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta osaamisalaa:

1) käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalaa sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalaa;

2) kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa graafisen suunnittelun osaamisalaa, kuva- ja mediataiteen osaamisalaa sekä valokuvauksen osaamisalaa;

3) musiikkialan perustutkinnossa musiikin osaamisalaa, musiikkiteknologian osaamisalaa sekä pianonvirityksen osaamisalaa;

4) tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa jalkinealan osaamisalaa, tekstiilihuollon osaamisalaa, tekstiilitekniikan osaamisalaa ja vaatetuksen osaamisalaa;

5) painoviestinnän perustutkinnossa painotekniikan osaamisalaa ja ulkoasun toteutuksen osaamisalaa;

6) logistiikan perustutkinnossa kuljetuspalvelujen osaamisalaa;

7) rakennusalan perustutkinnossa maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa;

8) maatalousalan perustutkinnossa eläintenhoidon osaamisalaa ja turkistalouden osaamisalaa;

9) metsäalan perustutkinnossa metsäkoneasennuksen osaamisalaa ja metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa;

10) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ensihoidon osaamisalaa.

Opiskelijat voidaan ottaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon sekä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen myös koulutuksen järjestäjän päättämään muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun hakukohteeseen.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetun hakukohteen yhteydessä voidaan ottaa opiskelijaksi myös lukiolaissa (629/1998) tarkoitettuun lukiokoulutukseen. Opiskelijaksi ottamisessa lukiokoulutukseen sovelletaan tällöin opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annettua opetusministeriön asetusta (856/2006). Jos tässä momentissa tarkoitetussa hakukohteessa hakija ei tule otetuksi opiskelijaksi sekä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen että lukiokoulutukseen, hänet otetaan opiskelijaksi siihen koulutukseen, johon hän opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti tulee valituksi, ellei hakija hakemuksessaan toisin pyydä.

2 luku

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen

5 §
Valintakriteerit

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavin perustein:


3) vähintään 1 100 tunnin laajuisen lisäopetuksen, vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tai muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen, vähintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun valmentavan koulutuksen, kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen suorittamisesta;


7 §
Valintapisteet ilman koulutuspaikkaa oleville

Hakijalle, jolla ei ole hakuajan päättyessä koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa, annetaan kahdeksan valintapistettä.

8 §
Valintapisteet perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna

Hakijalle, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumisvuonna tai hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana, annetaan kuusi valintapistettä.

9 §
Valintapisteet suoritetuista opinnoista

Hakijalle, joka on suorittanut vähintään 1 100 tunnin laajuisen perusopetuksen lisäopetuksen, vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tai muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen, vähintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun valmentavan koulutuksen, kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, annetaan kuusi valintapistettä.

11 §
Valintapisteet painotettavista arvosanoista

Jollei hakija ole opiskellut perusopetuksessa lainkaan painotettavia aineita, 3 momentissa tarkoitettuna painotettavien aineiden keskiarvona käytetään 10 §:ssä säädetyn mukaisesti laskettua keskiarvoa.

14 §
Valintapisteet urheilullisten ansioiden perusteella

Koulutuksen järjestäjä, jolla on koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi, voi antaa tähän koulutukseen pyrkivälle hakijalle urheilullisten ansioiden perusteella 1—3 valintapistettä.

15 §
Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kokeeseen on kutsuttava kaikki hakijat.

Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan hakutoiveina useita vastaavia 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja ammatillisen peruskoulutuksen hakukohteita, hänet kutsutaan pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen 1 momentista poiketen kunkin vastaavan hakukohteen järjestyksessä ensimmäiseen hakutoiveeseen. Koulutuksen järjestäjän tästä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta antamaa pistemäärää käytetään tällöin myös muun koulutuksen järjestäjän vastaavassa hakukohteessa.

Pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle 0—10 valintapistettä.

Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- tai soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään.

15 a §
Opiskelijaksi ottaminen pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella

Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että otettaessa opiskelijoita käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon, sirkusalan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Tällöin ei sovelleta 4 §:ää, 5 §:n 2 ja 4 momenttia, 7—14 §:ää, 15 §:n 2 momenttia eikä 22 ja 23 §:ää.

21 §
Valintapisteet työkokemuksen, hakutoiveen, sukupuolen, urheilullisten ansioiden sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeiden perusteella

Otettaessa lukion oppimäärän suorittaneita ammatilliseen peruskoulutukseen, työkokemuksen, hakutoiveen, sukupuolen, urheilullisten ansioiden sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeiden osalta sovelletaan 12—15  ja 15 a §:ää.

24 §
Opetuskielen hallinnan osoittaminen

Hakijaa ei voida ottaa opiskelijaksi, jos hänellä ei ole riittävää valmiutta hakukohteen opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin hakukohteen opetuskieli, opetuskielen taito katsotaan riittäväksi, jos:

1) hakijalla on päättötodistus perusopetuksen oppimäärästä, joka on suoritettu hakukohteen opetuskielellä suomeksi, ruotsiksi tai saameksi;

2) hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa A-kielen oppimäärän toisessa kotimaisessa kielessä, joka on hakukohteen opetuskieli;

3) hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän kielessä, joka on hakukohteen opetuskieli;

4) hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon hakukohteen opetuskielellä;

5) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärässä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille, ja tämä kieli on hakukohteen opetuskieli;

6) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän toisessa kotimaisessa kielessä, joka on hakukohteen opetuskieli;

7) hakija on suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoitetun suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) tarkoitetun valtionhallinnon kielitutkinnon suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä, ja tämä kieli on hakukohteen opetuskieli;

8) hakija on suorittanut hyväksytysti 24 a §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen kielikokeen hakukohteen opetuskielessä;

9) koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittäväksi, kun hakukohteen opetuskieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

24 a §
Valtakunnallinen kielikoe

Kun hakukohteen opetuskieli on suomi tai ruotsi, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään valtakunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella, jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä hakija täytä 24 §:n 2 momentin 1—8 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjä kutsuu kaikki edellä tarkoitetut hakijat valtakunnalliseen kielikokeeseen. Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan useita hakutoiveita, hänet kutsutaan sen hakukohteen kielikokeeseen, joka on hakutoiveissa järjestyksessä ensimmäinen.

Valtakunnallinen kielikoe katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, jos kokeessa osoitettu kielitaito vastaa kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa B1.1.

Opetushallitus vastaa valtakunnallisen kielikokeen kehittämisestä ja hallinnoinnista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Sen 2 §, 3 §:n 1—3 momentti sekä 5 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2016 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, asetuksen 2 §:ää, 3 §:n 1—3 momenttia sekä 5 ja 9 §:ää sovelletaan otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2015 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Johtaja
Mika Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.