446/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetun lain (209/2015) 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Vapautuksen hakeminen turvaamisvelvoitteesta

Vapautusta turvaamisvelvoitteesta on haettava työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella työsuojeluviranomaiselta.

Hakemukseen tulee liittää:

1) suoraan lisäeläkkeeseen oikeutetun kirjallinen suostumus vapautuksen myöntämiseen;

2) sopimus suorasta lisäeläkejärjestelystä tai selvitys suoran lisäeläkejärjestelyn ehdoista;

3) selvitys suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvan eläkevastuun määrästä ja sen laskuperusteista;

4) vahvistettu tilinpäätös viimeiseltä kolmelta tilikaudelta;

5) sellainen ote luottotietolaissa (527/2007) tarkoitetusta luottotietorekisteristä, joka sisältää kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot, tiedot maksutavasta ja maksuhäiriöistä sekä tiedon mahdollisesta luottokelpoisuusluokasta;

6) todistus verojen maksamisesta, jos hakijana on luonnollinen henkilö;

7) todistus lakisääteisen eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

Edellä 2 momentin 5—7 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

2 §
Vapautuksen ehdottomat esteet yrityksen taloudellista tilannetta arvioitaessa

Yrityksen taloudellisen tilanteen ei voida arvioida kohtuudella turvaavan suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvien eläkevastuiden määrää, jos:

1) yritys on laiminlyönyt velvollisuuksiaan maksaa veroja tai muita lakisääteisiä maksuja;

2) yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä;

3) yrityksellä ei ole varteenotettavaa liiketoimintaa tai muuta toimintaa, joka tuottaa yritykselle tuloja;

4) viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella yrityksen omavaraisuusaste on alle 30 prosenttia; tai

5) yrityksen luottokelpoisuusluokka tai muu luottokelpoisuutta kuvaava arviointitieto osoittaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen liittyvän vähäistä suurempaa riskiä, että yritys voi ajautua turvaamisvelvoitetta koskevan vapautuksen aikana maksukyvyttömäksi.

3 §
Vapautuksen harkinnanvaraiset esteet yrityksen taloudellista tilannetta arvioitaessa

Jollei työsuojeluviranomainen vapautushakemusta käsitellessään perustellusta syystä yksittäistapauksessa toisin harkitse, yrityksen taloudellisen tilanteen ei voida arvioida kohtuudella turvaavan suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvien eläkevastuiden määrää, jos:

1) viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella yrityksen omavaraisuusaste on alle 40 prosenttia;

2) yrityksen toiminta on ollut tappiollista kolmen viimeisen tilikauden aikana tai raskaasti tappiollista viimeisen tilikauden aikana;

3) yrityksen toiminta on olennaisesti riippuvaista suppeasta asiakaskunnasta tai yksittäisistä tilauksista; tai

4) tilinpäätöksen perusteella yritykseen kohdistuu muita merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan vaarantaisivat suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvien eläkeoikeuksien pysyvyyden.

4 §
Toistuvat vapautushakemukset

Jos työsuojeluviranomainen arvioi työnantajan hakevan toistuvasti vapautusta turvaamisvelvoitteesta suoran lisäeläkejärjestelyn lakkaamiseen asti, viranomainen voi edellyttää yritykseltä suunnitelmaa, jonka mukaisesti yritys siirtyy asteittain turvaamisvelvoitteen piiriin yksittäisen vapautuksen voimassaoloaikaa pidemmän ajan kuluessa.

5 §
Voimaatulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Vanhempi hallitussihteeri
Nico Steiner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.