444/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 22 §:n 6 momentti laissa 1358/2014:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (23/2015), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2015), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2015 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (442/2015);

4) vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (24/2015);

5) sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (759/2008), jäljempänä sika- ja siipikarja-asetus.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 4—6 §:n ja pohjoisen tukiasetuksen 5 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautarekisterillä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000 mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

2) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, vähintään vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Valvontaa koskevat yleiset säännökset

3 §
Tarkastettavien maatilojen otos

Paikalla tehtävien tarkastusten otoksessa käytetään satunnaisotantaa sekä painotettua otantaa.

4 §
Tuen myöntämisen edellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 74 artiklan 1—3 kohdissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014, jäljempänä valvonta-asetus 29 artiklassa säädetään.

Edellä 3 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen mitä valvonta-asetuksen 37—39 artiklassa säädetään ja kotieläintukien osalta mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 30 artiklassa ja valvonta-asetuksen 42 artiklassa säädetään.

5 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallista kasvintuotannon tukea hakeneista maatiloista vähintään 3 prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista kotieläintukea naudoista hakeneista tiloista on tarkastettava vähintään 3 prosenttia. Uuhista ja kutuista kansallista eläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 3 prosenttia. Hevosista kansallista kotieläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 3 prosenttia.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 3 prosenttia.

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea hakeneista hakijoista on tarkastettava vähintään 3 prosenttia.

Elintarvikelain (23/2006) 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetuista poroteurastamoista ja 23 kohdassa tarkoitetuista teurastamoista, joissa on teurastettu hiehoja, sonneja ja härkiä, joista on haettu kansallista kotieläintukea, on tarkastettava yhteensä vähintään 5 prosenttia.

6 §
Otannan käyttö mehiläisyhteiskuntien tarkastuksessa

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista, joista tukea on haettu. Jos otoksen perusteella tehdyn tarkastuksen perusteella havaitaan yli 5 prosentin tai yli kahden mehiläisyhteiskunnan ero ilmoitettuun, tarkastus on laajennettava koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyhteiskuntia.

3 luku

Kasvintuotannon tukien valvonta

7 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Valvonnassa on tarkastettava kasvintuotannon tukien myöntämisen edellytysten täyttyminen. Valvonnassa on tarkastettava lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida todeta valvonnassa, lohko hylätään.

8 §
Maatalousmaan pitäminen avoimena

Jos maatalousmaata ei ole pidetty avoimena maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 9 §:n 4 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyllä tavalla, kyseinen ala hylätään valvonnassa.

9 §
Tuotantotapa ja ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu tukilain nojalla annetuissa säännöksissä määriteltyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

10 §
Hampun valvonta

Valvonnassa on tarkastettava yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6 kohdassa, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 9 artiklassa ja valvonta-asetuksen 17 artiklan 7 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.

4 luku

Kotieläintukien valvonta

11 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Kansallisten kotieläintukien valvonnassa on tarkastettava kotieläintukien myöntämisen edellytysten täyttyminen. Valvonnassa on tarkastettava tukihakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä sekä eläinten tukikelpoisuus.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu tukilain nojalla annetuissa säännöksissä määriteltyä tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

12 §
Naudat

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat on merkitty ja rekisteröity eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, pohjoisen tukiasetuksen 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (45/2015), jäljempänä eläinyksikköasetus, säädetyllä tavalla. Nauta on hylättävä valvonnassa, jos sitä ei ole rekisteröity tai merkitty tukiehtojen mukaisesti tai se ei täytä muita tuen myöntämisen edellytyksiä.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty naudoista kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

13 §
Uuhet ja kutut

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty ja rekisteröity lammas- ja vuohirekisteriin eläintunnistusjärjestelmälaissa, pohjoisen tukiasetuksen 26 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja eläinyksikköasetuksessa säädetyllä tavalla. Valvonnassa on tarkastettava, että pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädetyt uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät ja että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Uuhi tai kuttu on hylättävä valvonnassa, jos sitä ei ole merkitty tai rekisteröity tukiehtojen mukaisesti tai se ei täytä muita tuen myöntämisen edellytyksiä.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty uuhista ja kutuista kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty kutun maidontuotannosta kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa maatilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

14 §
Hevoset

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty hevosista kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa on tarkastettava:

1) hevoset, joista tukea on haettu;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti kirjanpidon ja neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 504/2008, jäljempänä hevoseläinten tunnistusmenetelmäasetus, ja eläintunnistusjärjestelmälaissa tarkoitetun tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella;

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa olevien tuntomerkkien vastaavuus hevosiin.

Tukea ei makseta hevosesta, jota ei voida tunnistaa hevoseläinten tunnistusmenetelmäasetuksen ja eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti. Jos hevosesta ei esitetä tunnistusasiakirjaa ja luotettavaa selvitystä siitä, että hevonen on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

15 §
Sika- ja siipikarjatalouden tuet

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa on tarkastettava tukilain 10 c ja 10 d §:n mukaisesti vahvistettu viitemäärä sekä tukilain 10 e §:ssä ja sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:ssä säädetyt eläintiheyttä ja kotieläintilaa koskevat edellytykset.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty sioista ja siipikarjasta kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Lisäksi on tarkastettava pohjoisen tukiasetuksen 26 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset sikarekisterin eläinmääräilmoitukset.

16 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjien osalta on tarkastettava rekisteröityminen eläintenpitäjäksi eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n mukaisesti. Jos maatila ei ole rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi, tukea ei makseta.

17 §
Teurastamovalvonta

Valvonnassa on tarkastettava pohjoisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen.

Elintarvikelain 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa poroteurastamossa ja 23 kohdassa tarkoitetussa teurastamossa tarkastetaan tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen asiakirjatarkastuksella sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja nautarekisterin tietoihin. Teurastamossa tarkastetaan lisäksi tarkastuspäivän teurastusmenettelyt otoksen perusteella. Eläin, jonka osalta havaitaan, että tukiehdot eivät täyty, hylätään.

5 luku

Seuraamukset

18 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa todetun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.

Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria ja enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria, mutta enintään 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;

4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tukitason kasveja kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

19 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos maatilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja, maatilalle maksettavia pohjoisia tukia alennetaan enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, tukea alennetaan vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

Jos on kyse maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa laiminlyönneistä, tuenhakijalle voidaan antaa varoitus. Jos tuenhakija on saanut laiminlyönnistä edeltävien kolmen vuoden aikana varoituksen ja laiminlyönti havaitaan uudelleen, pohjoisen tukiasetuksen nojalla myönnettäviin tukiin tehtävä 1 momentissa tarkoitettu vähennys kerrotaan kolmella siten, että se on enintään 15 prosenttia.

20 §
Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa kotieläintalouden tuissa

Jos valvonnassa todettu eläinmäärä on suurempi kuin eläinmäärä, jolle tukea on haettu, tuki maksetaan enintään haetulle eläinmäärälle.

Jos jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään 2 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli 2 mutta enintään 4 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on 0.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

21 §
Seuraamukset tuotannosta irrotetussa kotieläintalouden tuissa

Jos maatilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c §:n 1—3 momentissa ja 10 d §:n 1—3 momentissa säädetty viitemäärä, tukilain 10 e §:ssä tai sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.

22 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

23 §
Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen muita seuraamuksia.

Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos 20 §:ssä tarkoitettu eläinmäärinä laskettu erotus johtaa eri lopputulokseen kuin prosentteina laskettu erotus, valvonnassa käytetään tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

6 luku

Erinäiset säännökset

24 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle virkaeläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.