432/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) 11 §:n 5 momentin ja 12 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tarkkailusuunnitelma

Ilma-aluksen käyttäjän on viipymättä toimitettava merkittävän muutoksen johdosta tarkistettu tarkkailusuunnitelma Liikenteen turvallisuusvirastolle sen hyväksyntää varten.

2 §
Vähän päästöjä aiheuttava ilma-aluksen käyttäjä

Sellainen ilma-aluksen käyttäjä, joka suorittaa alle 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson aikana tai jonka suorittamien lentojen vuosittaiset yhteispäästöt ovat alle 25 000 hiilidioksiditonnia, (vähän päästöjä aiheuttava ilma-aluksen käyttäjä) voi arvioida polttoaineen kulutusta siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun Euroopan komission asetuksen ((EU) N:o 601/2012, jäljempänä komission tarkkailuasetus, 54 artiklassa säädetään. Ilma-aluksen käyttäjän, joka arvioi polttoaineen kulutusta komission tarkkailuasetuksessa säädetyn mukaisesti ja joka ylittää raportointivuoden aikana vähän päästöjä aiheuttaville ilma-aluksen käyttäjälle asetetut raja-arvot, on ilmoitettava ylityksestä Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Liikenteen turvallisuusviraston on sallittava komission tarkkailuasetuksen mukaisesti toimitettu polttoaineen kulutuksen arviointi edellyttäen, että ilma-aluksen käyttäjä osoittaa virastoa tyydyttävällä tavalla, ettei vähän päästöjä aiheuttavalle ilma-aluksen käyttäjälle asetettuja raja-arvoja ole ylitetty viiden viimeksi kuluneen raportointikauden aikana ja ettei raja ylity seuraavasta raportointikaudesta alkaen.

Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo vähän päästöjä aiheuttavan ilma-aluksen käyttäjän päästöt todennetuiksi, jos ne on määritelty kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 421/2014 mukaisesti.

3 §
Todentaja

Hyväksymistä todentajaksi haetaan kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta tämän vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) johtavana auditoijana ja todentamisraportin riippumattomana katselmoijana toimivien henkilöiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot;

3) haettava pätevyysalue.

Hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditointipäätös liitteineen tai, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu tai sertifioitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös tai sertifiointitodistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää päästökauppalain (311/2011) 62 §:ssä säädetyt vaatimukset. 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy hakemuksen, jos hakija täyttää päästökauppalain 61 tai 62 §:ssä säädetyt edellytykset. Virasto ilmoittaa hyväksymispäätöksessään johtavana auditoijana ja riippumattomana katselmoijana toimivien henkilöiden nimet.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy todentajan määräajaksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää julkista luetteloa Suomessa hyväksytyistä todentajista.

Todentajan on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle päästökauppalain 63 §:ssä tarkoitetuista hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava välittömästi niiden tultua todentajan tietoon, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa edellyttää, että todentaja toimittaa sille uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi todentajan muutoshakemuksen tai todentajaa koskevan uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen perusteella muuttaa voimassaolevaa hyväksymispäätöstä.

4 §
Todentajan lausunto

Ilma-aluksen käyttäjän on toimitettava todentajan lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle tämän vahvistamalla lomakkeella lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) noudattamisen valvontaa varten. Virasto voi vaatia todentajaa toimittamaan todentamisprosessista muita kuin lausunnossa edellytettäviä tietoja. Nämä lisätiedot voidaan toimittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista annetun Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 600/2012 27 artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta, todentamisesta ja todentajien hyväksymismenettelystä annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (63/2010).

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.