367/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys  

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä, johtavien virkamiesten asemasta, tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja virkamiesten ratkaisuvallasta ovat sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, voimassa tämän työjärjestyksen säännökset.

Ministeriön taloushallinnon organisoinnista, suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, muusta laskentatoimesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta säädetään lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ennen kuin elinkeinoministeri päättää kansliapäällikön esittelystä työjärjestyksestä tai sen muutoksesta, on työministerin hyväksyttävä työjärjestys oman toimialueensa osalta. Ehdotuksesta on myös ennen päätöksentekoa kuultava ministeriön yksiköitä, osastoja sekä henkilöstöjärjestöjä.

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan

1) toimintayksiköllä työ- ja elinkeinoministeriön kaikkia organisaatioyksiköitä yleiskäsitteenä;

2) yksiköllä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia konserniohjausyksikköä, henkilöstö- ja hallintoyksikköä sekä viestintäyksikköä;

3) osastolla alueosastoa, energiaosastoa, elinkeino- ja innovaatio-osastoa, tieto-osastoa, työelämä- ja markkinaosastoa ja työllisyys- ja yrittäjyysosastoa;

4) ryhmällä osastoon sijoitettuja ryhmäpäälliköiden johtamia toimintayksiköitä;

5) vastuualueella muita toimintayksiköitä, joihin on nimetty vastuualueen esimies.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Elinkeinoministeri ja työministeri johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö, konserniohjausyksikkö, ministeriön johtoryhmä sekä valtiosihteerit.

Ministeriössä on lisäksi virkamiesjohtoryhmä, esimiesfoorumi sekä tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ryhmien asettamispäätöksessä. Kansliapäällikön alaisuudessa voi toimia erillinen esikunta.

5 §
Horisontaalisen toimintatavan edistäminen

Konserniohjausyksikön ja tieto-osaston ohjauksellinen ja yhteen sovittava vastuu kohdistuu horisontaalisesti kaikkiin toimintayksiköihin. Myös muilla toimintayksiköillä on horisontaalisia vastuutehtäviä.

Toimintayksiköiden tulee toiminnallaan edistää hallinnonalan yhteistoimintaa useita toimintayksiköitä koskevien asioiden ja hankkeiden sujuvan valmistelun edistämiseksi.

Valmisteltaessa päätöstä tai lausuntoa asiassa, joka koskee usean toimintayksikön toimialaa, on valmisteluvastuussa olevan yksikön kuultava sekä tarvittaessa käytävä yhteen sovittavat linjausneuvottelut muiden asiaan osallisten kanssa ennen asian ratkaisemista.

Toimintayksiköiden tulee tiedottaa antamistaan tärkeimmistä päätöksistä ja lausunnoista niitä toimintayksiköitä, joita asia koskee.

6 §
Hankkeiden asettaminen ja edustajien nimeäminen hankkeisiin

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat asettaa määräaikaisia, ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan kannalta strategisia ja laajakantoisia hankkeita sekä äkillisten rakennemuutosten hoitamiseksi tarkoitettuja hankkeita. Strategiset hankkeet toimivat ministerin ja kansliapäällikön substanssiohjauksessa.

Hankkeisiin voidaan määrätä toimintayksiköiden virkamiehiä. Tarvittavasta henkilöresurssista ja ajankäytöstä neuvotellaan etukäteen asianomaisen virkamiehen toimintayksikön päällikön kanssa. Asianomaista virkamiestä on kuultava ennen hankkeeseen määräämistä.

7 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministereiden tukena ministeriön ja hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja hallinnonalan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut elinkeinoministerin, työministerin, valtiosihteerien tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat elinkeinoministeri, työministeri, kansliapäällikkö, valtiosihteerit, osastopäälliköt sekä ministerien erikseen määräämät muut virkamiehet. Talousjohtaja ja viestintäjohtaja osallistuvat kokouksiin.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri ja varapuheenjohtajana työministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

8 §
Virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastopäälliköt sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet. Viestintäjohtaja osallistuu kokouksiin.

Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

9 §
Esimiesfoorumi

Esimiesfoorumi toimii strategiaa, ohjausta, johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä yhteisesti koskevien asioiden keskustelu- ja valmisteluelimenä.

Esimiesfoorumiin kuuluvat ministeriön esimiestehtäviin nimetyt virkamiehet, henkilöstön edustajat sekä esimiesten erikseen määräämät muut virkamiehet.

10 §
Tulosjohtaminen ministeriössä

Kansliapäällikkö käy tulosneuvottelut, asettaa tulostavoitteet ja jakaa toimintamenomäärärahat osastoille ja yksiköille.

Osastopäällikkö asettaa tulostavoitteet osaston ryhmille.

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaus

Konserniohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Alueosaston osastopäällikkö toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tulosneuvotteluissa.

Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii vastuualueen osastopäällikkö.

Finnvera Oyj:n, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa elinkeino- ja innovaatio-osasto. Elinkeinoministeri allekirjoittaa osakeyhtiöitä koskevat ohjausasiakirjat.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet kansliapäällikön esittelystä.

12 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen osalta alueosasto ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto.

Ministeriötason tilinpäätöskannanoton valmistelee konserniohjausyksikkö, ja molemmat ministerit allekirjoittavat sen.

13 §
Strategiaprosessit

Konserniohjausyksikkö johtaa strategiaprosessia ja strategian kytkemistä työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiin prosesseihin.

Konserniohjausyksikkö johtaa konsernistrategian valmistelua.

Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa strategiasta johdetut linjaukset.

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevan strategian valmistelun aloittamisesta päätetään virkamiesjohtoryhmässä, joka myös käsittelee strategian ennen sen hyväksymistä.

Konsernistrategia käsitellään ministeriön johtoryhmässä.

Ministerit vahvistavat konsernistrategian kansliapäällikön esittelystä.

3 luku

Ministeriön organisaatio ja tehtävät

14 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on alueosasto, energiaosasto, elinkeino- ja innovaatio-osasto, tieto-osasto, työelämä- ja markkinaosasto ja työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla on ryhmiä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö. Konserniohjausyksikköä johtaa kansliapäällikkö.

Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ovat lisäksi viestintäyksikkö ja henkilöstö- ja hallintoyksikkö, joiden päällikköinä toimivat kansliapäällikön tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämät virkamiehet. Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimii lisäksi sisäinen tarkastus.

Toimintayksiköiden päälliköt määräävät vastuualueiden esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimintayksiköt voivat toimintansa yhteensovittamiseksi asettaa johtoryhmän.

Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot. Toimistoihin sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

15 §
Toimintatapa ja vastuunjako asioiden käsittelyssä

Osaston tehtävänä on vastata vastuualueensa toimintojen sisällön valmistelusta ja toimeenpanon johtamisesta. Konserniohjausyksikkö tukee ja yhteen sovittaa politiikan valmistelua ja toimeenpanoa.

Kukin toimintayksikkö vastaa vastuualueensa edellyttämästä EU-yhteistyöstä sekä muista kansainvälisistä yhteyksistä.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää asian käsittelijän kansliapäällikkö ministeriön osastojen ja yksiköiden kesken. Osastopäällikkö ja yksikön päällikkö määräävät käsittelijän oman toimintayksikkönsä osalta sekä ryhmäpäällikkö oman ryhmänsä osalta.

Ministeriön henkilöstön on sen ohella, mitä kunkin tehtäviin säädösten, työjärjestyksen tai esimiehen vahvistaman tehtävänkuvan mukaan kuuluu, tarvittaessa suoritettava muut tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen henkilön toimintayksikön esimies määrää.

16 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11-13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strateginen johtaminen ja ohjaus ministereiden ja kansliapäällikön apuna;

2) taloussuunnittelu, hallituksen vuosikertomus;

3) johtamissopimusten prosessinjohto;

4) hallitusohjelman seuranta ministeriön osalta;

5) Eurooppa 2020 -strategian sekä vakaus- ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

6) ministeriön yhteisten kansainvälisten ja EU-asioiden koordinointi sekä johdon tuki EU- ja kansainvälisissä asioissa.

17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) aluestrategian ja tavoitepäätöksen valmistelu ja niiden toimeenpano, maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat sekä muut kansalliset alueiden kehittämisohjelmat ja toimenpiteet;

2) alueiden kehittämiseen liittyvä säädösvalmistelu;

3) aluejaot aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten;

4) maakunnan kehittämisraha;

5) kansallisen maaseutupolitiikan yhteensovittaminen;

6) Suomen tavoitteiden edistäminen Euroopan unionin koheesiopolitiikassa;

7) Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen rakennerahasto-ohjelmissa;

8) rakennerahastotoiminnan toimeenpanon valmistelu ja ohjaus sekä toteuttamisen yhteen sovittaminen kansallisten politiikkojen kanssa;

9) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen 2007-2013 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien hallintoviranomaistehtävät, varojen budjetointi ja jakaminen sekä välittävän toimielimen tehtävät ministeriön rahoittamien hankkeiden osalta;

10) Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen, eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen ja Euroopan naapuruusvälineeseen liittyvät jäsenvaltion tehtävät sekä Euroopan unionin itämeristrategian koordinointi;

11) ohjelmakauden 2000—-2006 hallintoviranomaistehtävät tavoite 1, 2, ja 3 –ohjelmissa sekä Equal-yhteisöaloiteohjelmassa;

12) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välisen yhteensovituksen koordinointi kumppanuussopimuksen osalta;

13) vähävaraisten avun rahaston jäsenvaltiovastuu ja budjetointi;

14) Interreg- ja Urban-yhteisöaloitteet, kansallinen lähialueyhteistyö;

15) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen koordinointi, strategia-asiakirjan valmistelun ja strategisen tulossopimusprosessin johtaminen sekä ministeriön eri osastoilta tulevien ohjaustarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen;

16) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen hallinnollinen ohjaus ja valvonta;

17) Suomen ja Venäjän välinen rajat ylittävää yhteistyötä koskeva valtiosopimus;

18) äkilliset rakennemuutokset -toiminnon johtaminen.

18 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yleinen energiapolitiikka ja energiamarkkinat;

2) energiatalouden kehityksen ennakointi ja vaikutusten analysointi;

3) energiamarkkinat;

4) energiatalouteen ja ilmaston muutokseen liittyvä selvitys- ja kehittämistyö;

5) energian tuotanto ja käyttö sekä uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus;

6) energiapolitiikan taloudelliset ohjauskeinot;

7) poikkeusolojen energiahuolto;

8) ydinenergian käyttö mukaan lukien ydinjätehuolto sekä Valtion ydinjätehuoltorahaston valvonta;

9) energia-alan ympäristövaikutukset;

10) energia- ja ilmastonmuutosteknologia ja -tiedotus;

11) maankäyttöön liittyvät lunastusasiat;

12) kaivoslain (621/2011) 35 §:n mukaiset kaivosaluelunastuslupaa sekä 43 §:n mukaiset uraanikaivosta koskevat asiat;

13) Energiaviraston ohjaus ja valvonta.

19 §
Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Elinkeino- ja innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) elinkeinopolitiikka;

2) innovaatiopolitiikka;

3) luonnonvara-, resurssitehokkuus- ja mineraalipolitiikka sekä kestävä kehitys;

4) yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, innovaatioympäristön kansainvälistäminen sekä Finpro ry:n ohjaus ja valvonta;

5) ulkomaisten investointien edistäminen sekä ulkomaisten yritysostojen valvonta;

6) aineettomien oikeuksien hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa;

7) julkinen erityisrahoitus;

8) Finnvera Oyj:n, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n omistajaohjaus ja valvonta sekä elinkeino- ja innovaatiopoliittinen ohjaus;

9) Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, Geologian tutkimuskeskuksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston malminetsinnän ja kaivosalan viranomaistoiminnan sekä vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

20 §
Tieto-osasto

Tieto-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) tutkimus-, analyysi-, ennakointi- ja tilastotieto;

2) palvelutoiminnan johtaminen, monikanavaiset asiakaspalvelut ja palvelujärjestelmien kehittämisen johtaminen yhteistyössä kyseessä olevasta toimintapolitiikasta vastaavan osaston kanssa;

3) hallinnonalan ja ministeriöiden tutkimusyhteistyö;

4) ministeriön tutkimusohjelman ja määrärahojen kohdentamisen valmistelu;

5) ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon johtaminen ja ohjaus;

6) ministeriön ja hallinnonalan sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluprosessien johtaminen ja ohjaus;

7) ministeriön ja hallinnonalan tiedon hallinnan, kokonaisarkkitehtuurin, asiakirjahallinnon ja tietoturvan ohjaus ja kehittäminen sekä hankehallinta;

8) toimialapalvelut;

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tietohallintotoiminnon ohjaus yhdessä alueosaston kanssa;

10) tuottavuusrahan kohdentamisen valmistelu yhteistyössä konserniohjausyksikön kanssa;

11) rakennerahastotoiminnan sähköiset palvelut.

21 §
Työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä- ja markkinaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) työelämän sääntely;

2) Kansainvälinen työjärjestö;

3) sisämarkkinapolitiikka;

4) tekninen turvallisuus ja luotettavuus, vaatimustenmukaisuus ja standardisointipolitiikka;

5) kuluttajapolitiikka;

6) kilpailupolitiikka;

7) julkiset hankinnat;

8) Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

9) teollisoikeudelliset suojajärjestelmät;

10) kirjanpito- ja tilintarkastustoiminta;

11) yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

12) elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön yleinen sääntely;

13) huoltovarmuus;

14) siviilipalvelus;

15) syrjinnän torjunta ja tasa-arvon edistäminen työelämässä;

16) harmaan talouden torjunta;

17) yritysten yhteiskuntavastuu;

18) ministeriön säädösvalmistelun kehittäminen sekä paremman sääntelyn toimintaohjelmat ja hankkeet;

19) Kilpailu- ja kuluttajaviraston, patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimiston ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta;

20) työelämän kehittäminen.

Työelämä- ja markkinaosasto vastaa lisäksi kilpailukykyneuvoston koordinaatiosta koko ministeriön osalta. Kilpailukykyneuvoston koordinointia johtaa sisämarkkinajaoston osalta työministeri ja elinkeinopolitiikkajaoston sekä tutkimus- ja innovaatiojaoston osalta elinkeinoministeri.

22 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yritys-, työllisyys- ja työvoimapolitiikka;

2) julkinen työvoimapalvelu ja yrityspalvelut;

3) yritystuet, työllisyysperusteiset investointiavustukset ja työllisyystyöohjelma;

4) kansallisesti rahoitettujen investointihankkeiden rahoituspäätökset sekä EAKR-osarahoitteisten investointihankkeiden rahoituspäätösten valmistelu elinkeinoministerin ratkaistavaksi yhteistyössä alueosaston kanssa;

5) työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävät tuet;

6) kansainvälinen työnvälitys ja EURES-työnvälitysverkosto;

7) työperusteisen maahanmuuton ja työvoiman vapaan liikkuvuuden yhteensovitus sisäministeriön kanssa;

8) kotouttaminen ja muilla hallinnonaloilla tehtävien kotouttamistoimien yhteensovittaminen sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) työ- ja elinkeinoministeriön toimivaltaan säädetyt tehtävät;

9) työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset ja työllistymistä edistävien palvelujen aikainen toimeentulo;

10) palkkaturva ja siihen liittyvät konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasiat;

11) Euroopan globalisaatiorahasto;

12) valmistelurahoitusavustuksiin tarkoitetun valtion talousarviomomentin 32.20.45 määrärahan alueellisen jaon valmistelu;

13) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjaus ja valvonta osaston vastuualueella;

14) valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta osaston vastuualueella.

Osaston yhteydessä toimii Kotouttamisen osaamiskeskus.

23 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön henkilöstöpolitiikka, palvelussuhteen ehdot ja osallistumisjärjestelmät;

2) ministeriön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi;

3) hallinnonalan yhteistyö yksikön vastuualueella;

4) ministeriön ja hallinnonalan henkilöstöpoliittinen tasa-arvo, toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus;

5) ministeriön yleishallinto, hankintatoimen johtaminen, matkahallinto, työjärjestys;

6) ministeriön johdon sihteeripalvelut, sisäinen turvallisuus;

7) ministeriön visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, graafiset ohjeet, viestintätuotteet ja julkaisutoiminta;

8) ministeriön maksuliike- ja kirjanpitotehtävät;

9) ministeriön taloushallinto, maksullisen toiminnan ohjaus, valtuus- ja määrärahaseuranta sekä tilinpäätös;

10) hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden ohjaus taloushallinnon ja palvelukeskusasioiden osalta;

11) valtion ydinjätehuoltorahaston maksuliike- ja kirjanpitopalvelut;

12) taloussääntö;

13) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen 2007-2013 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien todentamisviranomaisen tehtävät;

14) ohjelmakauden 2000-2006 maksuviranomaistehtävät tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmissa sekä Equal-yhteisöaloiteohjelmassa;

15) Euroopan globalisaatiorahaston sekä vähävaraisten avun rahaston todentamisviranomaisen tehtävät;

16) oikeudelliset ja muut ministeriön toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu jonkin toisen toimintayksikön käsiteltäväksi.

24 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä;

2) verkkoviestintä;

3) hallinnonalan ja valtioneuvoston viestintäyhteistyö;

4) mediasuhteet ja ministeriön sidosryhmäviestintä;

5) henkilöstön viestintävalmiudet.

25 §
Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen tarkastus;

2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edistäminen;

3) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta.

Sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja asemasta annetaan tarkempia määräyksiä sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

26 §
Valtiosihteeri

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n mukaisesti ministerin toimikaudeksi nimetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

27 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tulee valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaisesti johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä;

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta.

28 §
Osastopäällikkö, yksikön päällikkö ja ryhmäpäällikkö

Osastopäällikön, yksikön päällikön ja ryhmäpäällikön tehtävänä on oman toimintayksikkönsä osalta:

1) johtaa, valvoa ja kehittää toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla;

2) vastata asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja myönnettyjen määrärahojen käytöstä;

3) huolehtia henkilöstön osaamisesta, kehittämisestä, yhteistoiminnasta, työsuojelusta ja työympäristöstä sekä kehityskeskustelujen toteuttamisesta ja tehtävänkuvien vahvistamisesta;

4) seurata, arvioida ja ennakoida toimialan kehitystä, tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi sekä vastata lainsäädännön valmistelun laadusta.

Strategisten hankkeiden johtajiin sovelletaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa säädetään.

5 luku

Asioiden valmistelu

29 §
Ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle tiedottaminen

Ministeriön virkamiesten on tiedotettava ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle periaatteellisesti tärkeistä tai laajakantoisista ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista sekä ministeriöstä esiteltävistä asioista.

30 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään kaikki tiedot, joita hän tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin.

31 §
Esittelymenettely ja esittelijät

Asiat ratkaistaan ministeriössä esittelystä, jollei jonkin asian tai asiaryhmän osalta tässä työjärjestyksessä tai muualla toisin säädetä tai määrätä.

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ministeriön esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivat virkamiehet sekä virkamiehet, jotka kirjallisen tehtävänkuvansa perusteella suorittavat esittelytehtäviä.

32 §
Asian esitteleminen ministerin ratkaistavaksi

Ennen kuin asia esitellään ministerin ratkaistavaksi, esittelijän on toimitettava asiakirjat esimiehinään toimivien toimintayksiköiden päälliköiden sekä kansliapäällikön nähtäväksi.

Mikäli asia kuuluu molempien ministereiden toimialaan, on ennen asian esittelemistä ratkaisevalle ministerille selvitettävä, hyväksyykö ministeri, joka ei asiaa ratkaise, päätösehdotuksen siltä osin kuin asia kuuluu hänen toimialaansa.

33 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt sen. Pakottavassa tapauksessa voidaan esittelylista kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai hänen sijaisensa luvalla.

Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja esittelevän ministerin erityisavustajalle.

Ellei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu, noudatetaan edellä 2 momentissa kuvattua menettelyä myös työ- ja elinkeinoministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

34 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille viimeistään viisi päivää ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen toimintayksikön päällikön nähtäväksi.

35 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava asiasta toimintayksikkönsä päällikölle.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

36 §
Ministerien ratkaisuvalta

Elinkeinoministeri ja työministeri ratkaisevat ministeriössä päätettävät asiat kumpikin oman toimialansa osalta, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri ratkaisee toimialaansa kuuluvan asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

37 §
Päätösvallan pidättäminen

Ministerin, kansliapäällikön ja eräiden muiden virkamiesten oikeudesta pidättää päätösvalta asiassa, jonka ministeriön virkamies muutoin saisi ratkaista, on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä annetussa asetuksessa säädetään.

Jos ministeri, kansliapäällikkö tai muu virkamies ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, on siitä välittömästi ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

38 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osastojen ja yksiköiden tulossopimusten hyväksymistä;

3) ministeriön virkojen sekä muussa palvelussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamista osastoihin ja yksiköihin;

4) ministeriön sovittavia virkaehtosopimuksia;

5) ministeriön toimintamenojen, hallinnonalan tuottavuusrahan, kansainvälisten jäsenmaksujen ja valtionavustuksen yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen jakamista osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

6) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muutoin tärkeä;

7) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä;

8) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen johtokunnan ja hallituksen palkkioiden vahvistamista;

9) henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä;

10) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön tulospalkkiota.

39 §
Osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin ja vastuualueisiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) maakunnan kehittämisraha;

2) rakennerahasto-ohjelmien varat;

3) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

4) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

5) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin;

6) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

Osastopäällikkö tekee päästökauppalain (311/2011) 5 luvussa tarkoitetut uuden osallistujan päästöoikeuksia ja päästöoikeusmäärän alentamista koskevat päätökset.

40 §
Alueosaston päällikön ratkaisuvalta

Alueosaston päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) rakennerahastolain (1401/2006) 29 §:n mukaista valvojan nimittämistä Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen toimenpideohjelmassa;

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenojen jakamista; sekä

3) virkasiirtoja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen välillä.

41 §
Energiaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Energiaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin valtionavustusten menopäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) ydinenergialain (990/1987) 8 §:ssä tarkoitettuja sitovia ennakkotietoja siitä, onko aiottuun toimintaan haettava lupa.

42 §
Elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Finnvera Oyj:lle maksettavia luotto- ja takaustappiokorvauksia;

2) työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeita koskevien valtuuksien ja määrärahojen (32.20.43) osittaista siirtoa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

43 §
Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työsuhdevalvonnan ohjausta ja yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa;

2) merimiesten matkakustannusten korvausta sekä merimiespalvelutoimiston menoihin suoritettavaa valtionosuutta;

3) turvavarastolain (970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä.

44 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) palkkaturvan maksuhuojennuksia;

2) työllisyyspoliittisia avustuksia;

3) sosiaalisten yritysten rekisteröintiä.

45 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkönä toimiva johtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista;

2) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia;

3) ministeriön virkojen nimiä, virkojen perustamista ja lakkauttamista, henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

4) ministeriön henkilöstön henkilökiertoa ja etätyösopimuksia;

5) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) ministerien, kansliapäällikön, valtiosihteerien, osastopäälliköiden, yksikön päälliköiden, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen edustusmenojen hyväksymistä;

7) kansliapäällikön esikunnan käytettäväksi osoitettujen määrärahojen menopäätöksen tekemistä ja menojen hyväksymistä;

8) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön sivutoimilupia;

9) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

10) aikaisempaan vuoteen kohdistuvien menojen maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta;

11) Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien maksu- ja todentamisviranomaisen tehtäviä ja Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtäviä;

12) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä;

13) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä tai siviilipalvelusrekisteristä.

46 §
Lainsäädäntöjohtajan ratkaisuvalta

Lainsäädäntöjohtaja johtaa ryhmäpäällikkönä toimintayksikköä, jonka vastuualueeseen 21 §:n 18 kohdassa tarkoitetut tehtävät kuuluvat.

Lainsäädäntöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies käsittelee asiat, jotka koskevat sääntelyn yritys-, aluekehitys- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin kehittämistä.

Lisäksi lainsäädäntöjohtaja vastaa välittömästi kansliapäällikön alaisena ministeriön lainsäädäntöohjelman laatimisesta ja säädöshankkeiden seurannasta.

47 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Konserniohjausyksikköön sijoitettu talousjohtaja johtaa välittömästi kansliapäällikön alaisena hallinnonalan talousarvio-, lisätalousarvio- ja kehysprosesseja sekä toiminta- ja taloussuunnittelua.

Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) talousarvion tilijaottelua ja sen muutoksia;

2) niiden jakamattomien määrärahojen muutoksia, jotka kansliapäällikkö on jakanut osastojen ja yksiköiden käytettäväksi.

48 §
Sisäisestä tarkastuksesta vastaavan virkamiehen ratkaisuvalta

Sisäisestä tarkastuksesta vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat tarkastuksen tekemistä, kun siihen on sisäisen valvonnan kannalta perusteltu syy.

7 luku

Palvelussuhdeasiat

49 §
Nimitystoimivalta

Ministerit nimittävät esimiestehtäviin ja ylempiin asiantuntijatehtäviin palkattavan henkilöstön oman toimialansa osalta. Henkilöstö- ja hallintojohtaja nimittää ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 7.0 tai sitä alemmaksi sijoittuvan henkilöstön.

50 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää henkilöstö- ja hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto;

2) muulle virkamiehelle henkilöstö- ja hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

51 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Valtioneuvosto päättää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Muutoin virkasuhteeseen nimittää se, joka 50 §:n 2 momentin mukaan päättää vastaavan viran osalta virkavapaudesta.

52 §
Vuosilomat ja poissaolot

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin ja kansliapäällikön vuosiloman. Henkilöstö- ja hallintojohtaja vahvistaa osastopäällikön, yksikön päällikön, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa henkilöstö- ja hallintojohtajan ja välittömästi alaisinaan olevien muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten vuosilomat.

Osastopäällikkö vahvistaa alaistensa ryhmäpäälliköiden lomat. Toimintayksiköiden esimiehet vahvistavat alaisuudessaan toimivien virkamiesten vuosilomat.

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö huolehtii henkilöstön lomien ja poissaolotietojen seurannasta ja tallentamisesta henkilötietojärjestelmään.

53 §
Virkamatkamääräykset

Kansliapäällikkö, valtiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö, valtakunnansovittelija, yhteistoiminta-asiamies ja ryhmäpäällikkö suorittavat kotimaan virkamatkoja ilman virkamatkamääräystä.

Ministeri antaa virkamatkamääräyksen erityisavustajalle sekä ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle ja valtiosihteerille.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen osastopäällikölle, yksikön päällikölle, valtakunnansovittelijalle ja yhteistoiminta-asiamiehelle.

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö, yksikön päällikkö, valtakunnansovittelija ja yhteistoiminta-asiamies antavat virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Kotimaan virkamatkamääräyksen sekä Eurooppaan suuntautuvan ulkomaan virkamatkamääräyksen voi kuitenkin antaa myös ryhmäpäällikkö sekä edellä 4 momentissa mainittujen virkamiesten määräämä muu toimintayksikön virkamies.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.

54 §
Matkalaskujen hyväksyminen

Ministerien, valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja.

Henkilöstö- ja hallintojohtajan matkalaskut hyväksyy kansliapäällikkö.

Kansliapäällikön, yksiköiden ja osastojen päällikön sekä valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja.

Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tämän työjärjestyksen 53 §:ssä menojen hyväksymisestä säädetään.

55 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä virkamies.

Osastopäällikön, yksikön päällikön tai ryhmäpäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hänen määräämänsä virkamies.

8 luku

Erinäisiä määräyksiä

56 §
Yksikköä ja osastoa koskevat tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset yksikön ja osaston työnjaosta, sisäisestä organisaatiosta ja asioiden käsittelystä antaa sen päällikkö.

Tarkemmat määräykset sekä niihin tehtävät merkittävät muutokset on ennen niiden antamista käsiteltävä toimintayksikön johtoryhmässä ja yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa sekä esitettävä kansliapäällikölle.

57 §
Valmiusasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön ja hallinnonalan varautumisesta häiriötilanteisiin. Toimintayksiköt vastaavat varautumisesta toimialallaan.

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteen sovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista, avustaa kansliapäällikköä ja toimintayksiköitä varautumisen käytännön toteuttamisessa sekä osallistua valtioneuvoston varautumisyhteistyöhön yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti. Ministeriön valmiuspäällikön määrää kansliapäällikkö.

Ministeriössä on valmiussuunnittelua ja muuta poikkeusoloihin varautumista varten valmiusryhmä, jonka tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön valmiuspäällikkö ja sihteerinä ministeriön valmiussihteeri.

58 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys (979/2011).

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.