365/2015

annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2012) 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 55, 56, 58, 60 ja 61 §,

sellaisina kuin niistä ovat 12, 16 ja 21 § asetuksessa 232/2013, 17, 56 ja 61 § asetuksessa 721/2013, 22 ja 24 § asetuksessa 663/2013, 26 § asetuksessa 157/2014 ja 58 § asetuksessa 718/2012, sekä

lisätään asetukseen uusi 24 a § seuraavasti:

12 §
Yksiköt ja vastuualueet

Oikeushallinto-osastossa on tuomioistuinyksikkö, oikeusapu- ja ulosottoyksikkö, koulutusyksikkö, talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö sekä kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö.

Lainvalmisteluosastossa on julkisoikeuden yksikkö, yksityisoikeuden yksikkö, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö, laintarkastusyksikkö sekä yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö.

Kriminaalipoliittisessa osastossa on kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikkö sekä syyttäjä- ja rikosseuraamusyksikkö.

Hallintoyksikössä on hallintoasioiden, henkilöstöasioiden ja tietopalvelujen vastuualueet. Hallintoyksikköön kuuluu myös johdon tuki, joka on tehtävissään kansliapäällikön alainen.

16 §
Osastojen ja erillisten yksikköjen tehtävät

Kunkin osaston tehtävänä on:

1) käsitellä toimialaansa koskevat strategiat, muut tärkeät suunnitelmat ja toimitila-asiat;

2) käsitellä osaston sekä osaston ohjattavien virastojen talousarvio, tulostavoitteet, tilinpäätös ja tuloksellisuusarvio;

3) valmistella toimialaltaan ministeriön ja hallinnonalan toimintakertomus;

4) valmistella ohjattavia virastoja koskevat hallintosäädökset;

5) huolehtia toimialansa valtiosopimusasioista, Euroopan unionin asioista ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

6) antaa toimialaansa kuuluvat ministeriön lausunnot, jolleivät ne merkityksensä vuoksi kuulu ministerille;

7) laatia toimialalleen kuuluvat vastaukset eduskunnassa tehtyihin kirjallisiin kysymyksiin;

8) huolehtia yhteistyössä hallintoyksikön ja tietohallintoyksikön kanssa toimialansa tietoturvallisuuden kehittämisestä sekä huolehtia toimialansa rekisterinpidon toimintaedellytyksistä;

9) huolehtia toimialaansa kuuluvasta viestinnästä yhteistyössä ministeriön viestintäyksikön kanssa;

10) valmistella tai ratkaista osaston tavanomaiset henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat siten kuin erikseen päätetään.

Erilliset yksiköt huolehtivat 1 momentin 1–9 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä toimialaansa kuuluvissa asioissa. Erilliset yksiköt demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköä lukuun ottamatta huolehtivat toimialaansa kuuluvasta yhteistyöstä valtioneuvoston kanslian kanssa.

17 §
Oikeushallinto-osaston tehtävät

Oikeushallinto-osaston tehtävänä on:

1) huolehtia tuomioistuinlaitoksen, ulosottolaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan toimintaedellytyksistä ja strategisesta suunnittelusta sekä tuomioistuinlaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä;

2) tukea toimialansa virastoja näiden suorittaessa perustehtäviään;

3) vastata toimialansa palvelujen saatavuudesta ja oikeudellisesta jaotuksesta;

4) seurata kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä sekä hoitaa niiden perusteella ministeriölle kuuluvat tehtävät;

5) kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osaston tehtävänä on myös:

1) hoitaa toimialaansa kuuluvien tuomioistuimien ja muiden virastojen virkaehtosopimus- ja virkajärjestelyasioita;

2) huolehtia tuomioistuinlaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan, Konkurssiasiamiehen toimiston sekä kuluttajariitalautakunnan tietoteknisten tarpeiden selvittämisestä ja tietoteknisten palvelujen hankinnasta;

3) huolehtia ministeriölle kuuluvista yleistä asianajajayhdistystä koskevista asioista;

4) huolehtia holhoustoimen sisällön kehittämisestä;

5) käsitellä tuomarinvalintalautakuntaa ja oikeudenkäyntiavustajalautakuntaa koskevat asiat;

6) esitellä tuomarinnimitykset;

7) valmistella toimialaansa liittyvät säädökset tarvittaessa yhteistyössä lainvalmisteluosaston kanssa;

8) huolehtia muista oikeudenhoitoa koskevista asioista, jolleivät ne kuulu jonkin muun osaston toimialaan.

21 §
Kriminaalipoliittisen osaston hallinnonalaa koskevat tehtävät

Kriminaalipoliittinen osasto huolehtii Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä, Valtakunnansyyttäjänvirastoa, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia ja rikoksentorjuntaneuvostoa koskevista tulosohjaustehtävistä.

Osasto käsittelee myös muut ministeriölle kuuluvat rikoksentorjuntaneuvostoa ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia koskevat asiat sekä hoitaa syyttäjälaitoksen virkaehtosopimusasioita.

22 §
Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:

1) ministeriön hallinnon ja organisaation kehittämisestä sekä hallintotehtävistä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

2) armahdusta ja avioitumisoikeutta koskevista hakemuksista sekä tutkintaryhmän asettamisesta poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkintaa varten;

3) henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa, lapsiasiavaltuutetun toimistoa, Oikeusrekisterikeskusta, oikeuskanslerinvirastoa, Onnettomuustutkintakeskusta, tasa-arvovaltuutetun toimistoa, tietosuojavaltuutetun toimistoa, tietosuojalautakuntaa, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa koskevien, mainittujen virastojen hallintoa koskevien säädösten mukaan ministeriön ratkaistaviksi kuuluvien asioiden valmistelusta;

4) arkistolain (831/1994) 7 §:n mukaisista tehtävistä, ministeriön sisäisestä viestinnästä ja ministeriön erityisistä tietopalveluista sekä hallinnonalan sisäisen viestinnän ja muiden tietopalveluiden ohjauksesta ja kehittämisestä;

5) Suomen säädöskokoelmasta, ministeriöiden määräyskokoelmista ja Finlex-säädöstietopankista;

6) hallinnonalan yhteisestä henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöraportoinnin kehittämisestä;

7) ministeriön henkilöstön kehittämisestä ja muusta henkilöstöhallinnosta sekä ministeriön ja sen alaisten eräiden virastojen virkaehtosopimustoiminnasta;

8) hallinnonalan hankintatoimen ohjauksesta ja kehittämisestä;

9) ministeriön erityisistä hankinnoista;

10) virkamatkoja koskevista hankinta-asioista;

11) hallinnollisen tietoturvallisuuden ja tietoaineistoturvallisuuden ohjauksesta, ohjeistamisesta ja kehittämisestä ministeriössä ja hallinnonalalla.

24 §
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön tehtävät

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö huolehtii:

1) vaali- ja muiden osallistumisoikeuksien toteutumisen sekä kansalaisvaikuttamisen yleisten edellytysten edistämisestä ja seurannasta;

2) vaalilaissa (714/1998) ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) oikeusministeriölle säädetyistä vaaliviranomaisen tehtävistä, valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä vaalitietojärjestelmästä ja vaalivalmiuden ylläpidosta;

3) puoluelaissa (10/1969) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

4) kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä ja seurannasta sekä kielilaissa (423/2003) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

5) perusoikeuspolitiikan suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä;

6) saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta;

7) yhdenvertaisuudesta ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä;

8) yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 20 §:n mukaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaisen kieliasiain neuvottelukunnan, etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (298/2011) mukaisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2007) mukaisen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan asettamista koskevista tehtävistä;

9) yksikön toimialaan kuuluvan lainsäädännön valmistelusta tarvittaessa lainvalmisteluosaston kanssa.

24 a §
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön hallinnonalaa koskevat tehtävät

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö huolehtii lapsiasiavaltuutetun toimistoa, tasa-arvovaltuutetun toimistoa ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa koskevista tulosohjaustehtävistä.

25 §
Talousyksikön tehtävät

Talousyksikön tehtävänä on huolehtia:

1) hallinnonalan talousarvion valmistelusta ja toteutumisen seurannasta, tulosohjausprosessista, toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta sekä seuranta- ja raportointimenettelystä;

2) johtamista ja suunnittelua tukevan talousraportoinnin ohjauksesta ja kehittämisestä;

3) ministeriön ja hallinnonalan yleisistä toiminnan ja talouden kehittämistehtävistä, jolleivät ne kuulu hallintoyksikölle;

4) kirjanpitoyksikön maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta sekä niiden kehittämisestä;

5) taloushallinnossa käytettävien tietojärjestelmien kehittämisestä.

26 §
Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:

1) hallinnonalan tietohallintostrategian ja muiden yksikön tehtäväalaan liittyvien strategisten linjausten valmistelusta;

2) valtion yhteisten informaatiotekniikan linjausten, suositusten ja ohjeiden valmisteluun osallistumisesta sekä niiden soveltamisesta ministeriössä ja hallinnonalalla;

3) hallinnonalan yhteisistä tietohallintohankkeista, tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja merkittävistä tietoteknisistä hankinnoista;

4) ministeriön erityisten ja hallinnonalan yhteisten tietoteknisten tarpeiden selvittämisestä ja palvelujen hankinnasta;

5) ministeriön erityiseen ja hallinnonalan yhteiseen tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvästä ohjauksesta ja kehittämisestä.

30 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 45 §:ssä säädetään:

1) johtaa hallinnonalan talousarvion valmistelua sekä seurata sen toteutumista;

2) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön yhteisiä EU- ja kansainvälisiä asioita ja käsitellä merkittävimmät niihin liittyvät kysymykset;

3) johtaa ministeriön viestinnän kehittämistä ja vastata viestinnän toimintaedellytyksistä;

4) käsitellä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia koskevat tärkeät asiat;

5) johtaa hallinnonalan tutkimuksen yhteensovittamista.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö, tietohallintoyksikkö sekä viestintäyksikkö toimivat kansliapäällikön alaisina. Kansliapäällikkö johtaa johdon tuen työtä.

55 §
Kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelman hyväksymisen, avustuksen myöntämisen rikoksentorjuntahankkeeseen sekä ministeriölle kuuluvan, rikoksen ehkäisyä tai rikoksentorjuntaa koskevan hankkeen vireillepanon ja toteuttamistavan, jollei kysymyksessä ole lainsäädäntöhanke tai asiaa ole sen merkityksen vuoksi esiteltävä ministerille;

2) syyttäjälaitoksen tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevat asiat;

3) Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin oikeusministeriön ratkaistaviksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen, mitä asioiden ratkaisemisesta 62–66 §:ssä säädetään;

4) rikoksen uhrien tukijärjestöjen avustuspäätökset;

5) osaston toimialaan kuuluvat kanteluasiat.

56 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeusrekisterikeskuksen, tasa-arvovaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan oikeusministeriön ratkaistaviksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen, mitä asioiden ratkaisemisesta 62–66 §:ssä säädetään;

2) ministeriön erityisiä hankintamenettelyjä ja ministeriön erityisiä hankintoja koskevat asiat;

3) yleistä hallintoa koskevat asiat, jos kysymys on usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen;

4) sen lisäksi, mitä 49 §:n 7 kohdassa säädetään, toimialansa virastojen toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enintään 200 000 euroa, jollei asia kuulu merkityksensä vuoksi ministerille;

5) liittymisilmoitukset valtion yhteishankintajärjestelyihin hallinnonalan osalta.

58 §
Henkilöstöpäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstöpäällikkö ratkaisee:

1) ministeriön yhteistä henkilöstön kehittämistä, työsuojelua ja työhyvinvointia koskevat asiat;

2) ministeriön erityistä ja hallinnonalan yhteistä työterveyshuoltoa koskevat asiat;

3) muut kuin 16 §:n 10  kohdassa tarkoitetut henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat;

4) siviilipalvelusopimuksia koskevat asiat;

5) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä koskevat asiat;

6) vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan.

60 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Talousjohtaja ratkaisee:

1) oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat;

2) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa koskevat asiat;

3) taloushallintoa koskevat asiat, jos kysymys on hallinnonalalle tai usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen.

61 §
Tietohallintojohtajan ratkaisuvalta

Tietohallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön erityistä ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, teknistä tietoturvallisuutta ja sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä.

Tietohallintojohtaja ratkaisee myös sen lisäksi, mitä 49 §:n 7 kohdassa säädetään, toimialansa virastojen toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enintään 200 000 euroa, jollei asia kuulu merkityksensä vuoksi ministerille.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2015.

  Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Ministeri
Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.