335/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 noudatettavasta menettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 18 §:n 2 momentin ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä jälkimmäinen on laissa 1356/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavien valtioneuvoston asetusten mukaisten tukien hakemusten siirtämisessä noudatettavasta menettelystä vuonna 2015:

1) vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (23/2015);

2) vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2015);

3) sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (759/2008);

4) vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (24/2015);

5) perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettu valtioneuvoston asetus (234/2015);

6) vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annettu valtioneuvoston asetus (137/2015);

7) ympäristökorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (235/2015);

8) luonnonhaittakorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (236/2015);

9) luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (237/2015);

10) ei-tuotannollisten investointien korvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (238/2015);

11) eläinten hyvinvointikorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (121/2015).

2 §
Ennakot

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1—3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen tukiennakon hakemisen jälkeen, voidaan tukiennakkohakemus siirtää tilan uudelle haltijalle ennen ennakon maksua, jos tilan entinen ja uusi haltija niin sopivat. Siirron edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa vuonna 2015.

3 §
Kasvintuotannon tuki

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennen 1 §:n 2 tai 4 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvintuotannon tuen hakemista, tilan uusi haltija hakee tukea.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 momentissa tarkoitetun tuen hakemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta 2015, voidaan tuen hakijaksi muuttaa tilan uusi haltija.

Jos kasvihuone tulee hakijan hallintaan tai siirtyy pois hänen hallinnastaan 1 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvihuonetuotannon tuen hakemisen jälkeen, hallinnan siirrosta tulee ilmoittaa välittömästi. Kasvihuonetuotannon tuki maksetaan sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 15 päivänä toukokuuta 2015.

4 §
Kotieläintuki

Jos koko tilan hallintaoikeus on siirtynyt ennen 1 §:n 2 tai 3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon hakemista tai jos kotieläintuen ennakon hakijaksi on muutettu tilan uusi haltija ja ennakko on maksettu hänelle, hän hakee lopullista tukea.

Tilan entisen ja uuden haltijan välisen sopimuksen perusteella uusi haltija voi hakea vuoden 2015 kansallista kotieläintukea entisen haltijan hallinnassa ennen hallinnansiirtoa olleista tukikelpoisista eläimistä ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän perusteella.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennakon maksamisen jälkeen, mutta ennen lopullisen kotieläintuen maksamista, lopullista tukea voivat hakea joko tilan entinen haltija tai uusi haltija taikka molemmat. Kyseisen tilatunnuksen osalta ne muodostavat kuitenkin vain yhden hakemuksen.

Jos useampia tiloja on yhdistetty, muodostuneen tilan haltija voi hakea lopullista tukea yhdistetyillä tiloilla kasvatetuista vuoden 2015 tuen piirissä olevista eläimistä sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän perusteella. Tilalta, jonka tilatunnus jää pois käytöstä, peritään mahdollisesti maksettu kotieläintuen ennakko takaisin valtiolle.

5 §
Lopullisen kotieläintuen maksaminen 

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1—3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon maksamisen jälkeen, lopullinen tuki maksetaan sille tuottajalle, jolle ennakko maksettiin.

Jos kotieläintuen ennakkoa ei ole maksettu ennen koko tilan hallintaoikeuden siirtymistä, tilan entinen ja uusi haltija voivat keskenään sopia, kummalle lopullinen kansallinen kotieläintuki maksetaan.

Jos osapuolet haluavat, että lopullinen kotieläintuki maksetaan tilan uudelle haltijalle, tämän on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tätä koskeva sopimus ennen ensimmäisen kotieläintuen lopullista maksamista.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen tukimuotojen osalta koko tilan hallinta siirtyy, kotieläintuen myöntämisen edellytyksenä oleva vaatimus pellon hallinnasta täyttyy, jos kyseisellä tilalla on saman tilatunnuksen alaisuudessa ollut maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa tai 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu peltoala hallinnassaan.

6 §
Euroopan unionin suorat tuet ja maaseuturahaston tuet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 8 artiklassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa 1 §:n 5—11 kohdassa mainittujen asetusten mukaisten tukihakemusten hallinnansiirron edellytyksenä on, että hallinnansiirto tapahtuu viimeistään tukivuoden elokuun 31 päivänä.

Tilan entisen ja uuden haltijan välisen sopimuksen perusteella uusi haltija voi hakea vuoden 2015 luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista luonnonhaittakorvauksen korotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia eläinten hyvinvointia edistäviä tukia entisen haltijan hallinnassa ennen hallinnansiirtoa olleiden tukikelpoisten eläinten perusteella.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.