302/2015

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1056/2013) 1, 3, 4 ja 6 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 19/2015 ja 3 § osaksi asetuksessa 206/2014, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) sisäministeriön hallinnonalan rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun antaminen;

13) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

14) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

15) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

16) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

17) rajaturvallisuuden ylläpitäminen, rajojen valvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

18) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

19) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

20) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit;

21) Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen hallinnointi.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, sisäministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on hallinto- ja kehittämisosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto ja rajavartio-osasto.

Rajavartio-osastona on Rajavartiolaitoksen esikunta. Ministeriön rajavartio-osastosta Rajavartiolaitoksen esikuntana säädetään erikseen.

Ministeriössä voi lisäksi olla kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella yksiköitä, joista säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

4 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003). Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä tai muualla säädetään.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen yksikön päällikkö tai tulosyksikön päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä lukuun ottamatta valtioneuvoston ohjesäännön 38 §:ssä lueteltuja asioita sekä asiakirjan siirtoa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain 21 §:n mukaisesti.

6 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Pelastusosaston päällikkönä on pelastusylijohtaja. Rajavartio-osaston päällikkönä toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö.

Osastopäälliköllä ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

  Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.