169/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2015

Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sisäministeriön suoritteista perittävistä maksuista siltä osin, kuin niistä ei ole säädetty muissa valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetuissa ministeriön asetuksissa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, ovat:

1) erivapautta pelastustoimen virkaan koskeva päätös;

2) erivapautta asetuksella säädetyistä viran kelpoisuusvaatimuksista koskeva ministeriön päätös.

Maksun suuruus on erivapautta koskevissa päätöksissä 260 euroa. Maksu peritään myös silloin, kun erivapautta koskevaan hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) ministeriön antamat kopiot, tulosteet, pöytäkirjan otteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisia maksuttomia suoritteita ja 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

2) ministeriön hallinnassa olevien laitteiden käyttö;

3) koulutukseen, luennointiin, tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantuntijapalvelut lukuun ottamatta palveluita, joissa tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

4) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava sisäministeriön toimialaan kuuluva suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sisäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tätä asetusta sovelletaan niihin suoritteisiin, jotka on tilattu tämän asetuksen tultua voimaan.

  Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2015

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Laskentapäällikkö
Kati Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.