164/2015

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (695/2012) 36 §,

muutetaan 8 §, 13 §:n 1 momentti, 32, 34, 38, 40, 41, 48 ja 52 §, 57 §:n 1 momentti, 61 ja  62 §, sellaisena kuin niistä on 48 § asetuksessa 1290/2014, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a ja 60 a § seuraavasti:

8 §
Asioiden yhteensovittaminen

Euroopan unioniin liittyvien asioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on EU-koordinaatio, joka toimii hallinnollisesti ruokaosaston yhteydessä.

Biotalouteen liittyvien asioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on biotalouskoordinaatio, joka toimii hallinnollisesti luonnonvaraosaston yhteydessä.

Tutkimukseen liittyvien asioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on tutkimuskoordinaatio, joka toimii hallinnollisesti hallinto- ja suunnitteluosaston yhteydessä.

Kansliapäällikkö voi asettaa pysyviä yhteistyöryhmiä ministeriössä käsiteltävien asioiden yhteensovittamiseksi.

13 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston toimiala

Hallinto- ja suunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

2) yhteistyötä valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa;

3) hankinta-asioiden ohjausta;

4) hallintotehtäviä, jotka eivät kuulu valtioneuvoston hallintoyksikölle tai ministeriön muulle osastolle;

5) kansainvälisen toiminnan yhteensovittamista;

6) hallinnonalan konserniohjausta ja strategian kehittämistä;

7) hallinnonalan tutkimusasioiden yleistä valmistelua ja yhteensovittamista;

8) hallinnonalan tietohallintoa ja tietoturvallisuutta sekä hallinnonalan tilastotehtäviä;

9) maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita sekä paikkatietojen yhteiskäyttöä;

10) tulosjohtamista ministeriössä sekä tulosohjauksen yhteensovittamista;

11) henkilöstön kehittämistä;

12) säädösvalmistelun kehittämistä;

13) hallinnonalan valmiuden sekä turvallisuuden kehittämistä;

14) ministeriön toimialaan liittyvien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjausta;

15) saamelaisasioiden yhteensovittamista;

16) ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua;

17) kirjanpitoyksikköön liittyviä tehtäviä, hallinnonalaa koskevia kertomuksia ja muuta talousarvion toimeenpanoa ja seurantaa;

18) valtiontalouden tarkastusviraston vuositilintarkastuksen tarkastushavaintojen seurantaa;

19) viestintää.


15 a §
Tutkimuskoordinaatio

Tutkimuskoordinaatioon kuuluu:

1) tutkimuksen tulosohjauksen yhteensovittaminen ministeriön hallinnonalalla yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa;

2) tutkimukseen liittyvien asioiden yhteensovittaminen ministeriössä sekä tutkimukseen liittyvän yhteistyön yhteensovittaminen muiden ministeriöiden kanssa.

32 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja, niiden käyttöä koskevia suunnitelmia sekä jakamista osastojen käyttöön;

2) ministeriön käytettävissä olevien tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen käyttöä koskevia suunnitelmia;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

4) lausunnon antamista asiassa, joka on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

5) ministeriön henkilöstöä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja muiden periaatteiden vahvistamista;

6) virkaehtosopimusten tekemistä;

7) muun kuin kansliapäällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

8) viran siirtämistä ministeriön hallinnonalalla virastosta toiseen;

9) viran haettavaksi julistamista, kun kyse on osastopäällikön tai osastoon kuuluvan vähintään vaativuustason 9 tai vastaavan taikka osastojaon ulkopuolisen viran täyttämisestä;

10) virkojen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista ministeriössä;

11) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;

12) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

13) osastojaon ulkopuolisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön suoritustasojen vahvistamista vuotuisten tulos- ja kehityskeskustelujen perusteella;

14) rahalla korvattavien ylitöiden tekemistä;

15) sisäisen tarkastuksen päällikön määräämistä.

Kansliapäällikkö ratkaisee 1 momentin 9, 13 ja 15 kohdassa tarkoitetut asiat ilman esittelyä.

Edellä 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettu määräys voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

34 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Yksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) yksikölle käytettäväksi asetettujen määrärahojen myöntämistä ja käyttöä;

2) yksikön toimialaan kuuluvien lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Mitä tässä pykälässä säädetään yksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös talousryhmän päällikköä, EU-koordinaation päällikköä ja sisäisen tarkastuksen päällikköä.

38 §
Ruokaosaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Ruokaosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat muiden valtioiden kanssa tehtävään viranomaisyhteistyöhön liittyvää eläin- ja kasvinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevia sopimuksia sekä osaston toimialaan kuuluvia COREPER-asioita.

Apulaisosastopäällikkö toimii eläinlääkintöpäällikkönä.

40 §
Markkinayksikön päällikön ratkaisuvalta

Markkinayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista;

2) EU-osarahoitteisiin tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin liittyvän hakuilmoituksen sisältöä, ohjelmien ensisijaisuusjärjestystä sekä kansallisen rahoitusosuuden vahvistamista;

3) EU-osarahoitteisen hunajan tuotannon ja markkinoinnin kehittämiseksi laaditun ohjelman kansallisen rahoitusosuuden vahvistamista;

4) tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamista maatilatalouden kehittämisrahastosta.

41 §
Talousryhmän päällikön ratkaisuvalta

Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön kehittämistä siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston yksikön päällikölle;

2) teknisen avun maksamishakemuksia ja tuloutuksia sekä maaseudun kehittämisyksikön teknisen avun laskujen maksamista.

48 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 ja 35 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua viranomaisen ratkaisua ja 28 §:ssä tarkoitettua lupaa;

2) ulkoistettuja palveluita koskevia sopimuksia osaston toimialalla;

3) muiden valtioiden viranomaisten kanssa tehtäviä, yhteistyötä koskevia sopimuksia osaston toimialalla.

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö määrää Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan sijaiset.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu päätös tehdään sen virkamiehen esittelystä, jonka tehtävänalaan ratkaisun tai luvan kohteena oleva asia kuuluu.

52 §
Tietohallintojohtajan ratkaisuvalta

Tietohallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriössä käytettäviä tietotekniikkapalveluita sekä ministeriölle osoitettujen varojen käyttöä ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoon.

57 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää virkamiehen lähin esimies, joka on kansliapäällikkö, osastopäällikkö, yksikön päällikkö taikka talousryhmän, EU-koordinaation tai sisäisen tarkastuksen päällikkö (lähiesimies). Edellä tarkoitettu päätös tehdään ilman esittelyä.


60 a §
Lähiesimiehen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Lähiesimies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) työajan kohdentamista;

2) ylityökorvausta ja työaikakorvausta;

3) saldovapaata;

4) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä sekä lomarahan vaihtamista;

5) työtodistuksen antamista.

Kansliapäällikköä koskevan, 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisee hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ilman esittelyä.

Osastopäällikköä ja sisäisen tarkastuksen päällikköä lukuun ottamatta kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa olevaa henkilöä koskevan, 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisee henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ilman esittelyä.

61 §
Henkilöstöhallinnollisten päätösten ja määräysten esittely

Edellä 56 §:ssä, 57 §:n 2 momentissa ja 58-60 §:ssä tarkoitetut päätökset ja määräykset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.

62 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä virkamies.

Osastopäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston virkamies.

Yksikön päällikön sijaisena toimii osastopäällikön määräämä saman yksikön virkamies.

Virkamiehen ollessa estynyt asianomainen yksikön päällikkö määrää tehtävien hoidosta.

Sisäisen tarkastuksen päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä sisäisen tarkastuksen virkamies.

Edellä 60 a §:ssä tarkoitetuissa asioissa lähiesimiehen, hallinto- ja suunnitteluosaston päällikön tai henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Mitä 3 ja 4 momentissa säädetään yksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös talousryhmän päällikköä ja EU-koordinaation päällikköä. Mitä 4 momentissa säädetään yksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös sisäisen tarkastuksen päällikköä.

Edellä 1, 2, 5 ja 6 momentissa tarkoitetut päätökset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Tämän asetuksen 57 §:n 1 momenttia ja 60 a §:ä sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2015 tai sen jälkeen ratkaistaviin asioihin. Tämän asetuksen voimaan tultua, ennen mainittua ajankohtaa ratkaistaviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

  Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Osastopäällikkö
Pentti Lähteenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.