146/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 b ja 10 c §,

sellaisina kuin ne ovat, 10 b § laeissa 990/2008 ja 357/2010 ja 10 c § laissa 990/2008, sekä

lisätään lakiin uusi 10 d—10 f § seuraavasti:

10 b §
Apurahansaajan vakuutuksen voimassaolo, keskeyttäminen ja päättyminen

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetun vakuutuksen voimassaolo jatkuu apurahansaajan muussa maassa kuin EU- tai ETA-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa asumisesta tai työskentelystä huolimatta, jos apurahansaajaan sovelletaan edelleen Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) nojalla. Vakuutuksen voimassaolo jatkuu myös apurahansaajan EU- tai ETA-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa asumisesta ja työskentelystä huolimatta, jos apurahansaajaan sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten nojalla.

Jos apurahansaajalle 10 a §:n mukaisesti vahvistetussa vakuutuksessa huomioon otettu työskentely keskeytyy vähintään neljän kuukauden ajaksi apurahansaajan muun ansiotyön taikka sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän, alle kolmevuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai näihin rinnastettavan muun syyn vuoksi, vakuutus voidaan apurahansaajan hakemuksesta keskeyttää. Vakuutus voidaan keskeyttää, vaikka apurahalla työskentely ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää kuukautta. Vakuutuksen keskeyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) apurahansaaja on ilmoittanut työskentelynsä keskeyttämisestä apurahan myöntäjälle ja tämä on kirjallisesti hyväksynyt työskentelyn keskeyttämisen; ja

2) vakuutuksen voimassaoloa on jäljellä vähintään neljä kuukautta siitä ajankohdasta lukien, josta vakuutus 3 momentin mukaan tulee keskeyttää.

Vakuutus keskeytetään 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona apurahalla työskentely keskeytyy. Jos apurahalla työskentely kuitenkin keskeytyy ennen kuin se on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, vakuutus keskeytetään neljän kuukauden kuluttua vakuutuksen alkamisesta.

Vakuutuksen voimassaolo päättyy 10 a §:n 3 momentissa tarkoitettua päättymispäivää aikaisemmin, jos apurahansaajan ilmoituksen tai muun selvityksen perusteella ilmenee, että apurahansaaja on lopettanut 10 a §:ssä tarkoitetun työskentelyn tai jos hän ei enää muuten ole vakuuttamisvelvollinen. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi selvityksen saatuaan tarkistaa 10 a §:n 3 momentin nojalla annettua päätöstä siten, että vakuutus päätetään takautuvasti siihen päivään, jolloin vakuuttamisen edellytykset eivät täyty.

10 c §
Apurahansaajan vakuutuksen keskeyttämistä koskeva menettely

Apurahansaajan on haettava vakuutuksen keskeyttämistä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta. Hakemuksessa on ilmoitettava apurahalla työskentelyn keskeyttämisen syy ja arvio ajankohdasta, milloin apurahansaaja jatkaa vakuutuksessa huomioon otettua työskentelyä. Hakemuksen yhteydessä apurahansaajan on myös esitettävä apurahan myöntäjän kirjallinen hyväksymisilmoitus apurahansaajan työskentelyn keskeyttämisestä.

Apurahansaajan on viipymättä ilmoitettava Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle, kun hän on aloittanut keskeyttämänsä työskentelyn uudelleen. Ilmoituksen saatuaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos jatkaa keskeytetyn vakuutuksen voimassaoloa työskentelyn alkamisesta lukien alkuperäisen vakuutuksen mukaista jäljellä olevaa työskentelyaikaa vastaavasti.

Jos 10 a §:ssä tarkoitettua vakuutusta ei ole ehditty vielä vahvistaa, mutta 10 b §:n 2 momentissa säädetyt vakuutuksen keskeyttämisen edellytykset muuten täyttyvät ja apurahansaaja on hakenut keskeyttämistä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti, Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi 10 a §:n mukaista vakuutuspäätöstä antaessaan suoraan ottaa huomioon myös työskentelyn keskeytymisen 10 b §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tällöin vakuutuspäätöksessä on ilmoitettava myös keskeytyksen jälkeen vakuutettava jäljellä oleva työskentelyaika.

10 d §
Apurahalla työskentelyn yhdistäminen vahvistettuun vakuutukseen

Apurahansaajalle 10 a §:n mukaisesti vahvistettuun vakuutukseen voidaan apurahansaajan hakemuksesta yhdistää vakuutuksessa jo huomioon otetun apurahan myöntämispäivänä tai sen jälkeen myönnetyllä apurahalla työskentely, jos:

1) yhdistettävä apuraha on saatu samalta myöntäjältä kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha ja se on myönnetty saman tieteellisen tutkimuksen tekemistä tai taiteellisen toiminnan harjoittamista varten kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha;

2) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen jatkuu keskeytyksettä vakuutuksessa jo huomioon otettuun työskentelyyn nähden tai se tapahtuu yhdenjaksoisesti kokonaan tai osittain samalla ajalla kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu työskentely;

3) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen kestää yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja yhdistämisessä apurahansaajalle tämän pykälän 2 momentin mukaisesti määräytyvä vuotuinen työtulo on vähintään 2 752,07 euroa koko vakuutusajan ja työskentely muuten täyttää tässä laissa säädetyt vakuuttamisen edellytykset; ja

4) yhdistettävällä apurahalla työskentelyn perusteella ei voida erikseen vahvistaa 10 a §:n mukaista vakuutusta sen vuoksi, mitä 8 b §:n 2 ja 4 kohdassa säädetään.

Jos edellä säädetyt yhdistämisen edellytykset täyttyvät, Maatalousyrittäjien eläkelaitos tarkistaa apurahansaajalle 10 a §:n mukaisesti vahvistettua vakuutusta työtulon osalta aikaisintaan yhdistettävän apurahan myöntöpäivästä lukien siten, että vakuutuksessa otetaan huomioon yhdistettävän apurahan 21 a §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvä vuotuinen työtulo noudattaen työskentelyajan osalta, mitä 10 a §:n 3 momentissa säädetään. Yhdistämisen jälkeen vakuutus alkaa samasta päivästä kuin 10 a §:n mukaisesti vahvistetussa vakuutuksessa ja päättyy yhdistettävällä apurahalla työskentelyn päättymispäivään.

10 e §
Yhdistämistä koskeva menettely

Apurahansaajan on haettava 10 d §:n mukaista yhdistämistä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta ennen kuin hänen työskentelynsä yhdistettävällä apurahalla on päättynyt. Hakemuksessa on esitettävä yhdistettävän apurahan myöntämistä koskeva päätös, selvitys työskentelyajasta ja apurahan liittymisestä samaan työhön kuin 10 a §:n mukaisesti vahvistetussa vakuutuksessa.

Jos 10 a §:n mukaista vakuutusta ei ole vielä ehditty vahvistaa, mutta yhdistämisen edellytykset muuten täyttyvät, Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi suoraan vahvistaa apurahansaajalle vakuutuksen, jossa on otettu huomioon yhdistettävä apuraha siten kuin 10 d §:n 2 momentissa säädetään, jos:

1) apurahansaajalle on ensin myönnetty apuraha, jolla työskentely voidaan vakuuttaa 10 a §:n mukaisesti;

2) yhdistämisen edellytykset täyttyvät 10 d §:n mukaisesti, jos 10 a §:n mukainen vakuutus 1 kohdassa tarkoitetusta apurahasta vahvistettaisiin ensin; ja

3) apurahansaaja on hakenut yhdistämistä 1 momentin mukaisesti.

10 f §
Maatalousyrittäjätoimintaa harjoittavan apurahansaajan vakuuttaminen

Jos maatalousyrittäjä tekee myös tämän lain piiriin kuuluvaa työtä apurahansaajana, vakuutus maatalousyrittäjätoiminnasta ja työskentelystä apurahansaajana vahvistetaan erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Lain 10 b §:n 2 ja 3 momenttia ja 10 c §:ää sovelletaan, kun apurahalla työskentely keskeytyy lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos apurahalla työskentely on keskeytynyt ennen tämän lain voimaantuloa, vakuutuksen keskeyttämiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 10 b §:n 2 momenttia.

Lain 10 d ja 10 e §:ää sovelletaan, kun työskentely yhdistettävällä apurahalla alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tässä laissa mainitut rahamäärät ja rajamäärät vastaavat työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

HE 226/2014
StVM 35/2014
EV 258/2014

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.