134/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 1 §, 2 §, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 ja 4 momentti, 8 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, 15 §, 17 § ja 18 §:n 2 momentti

sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 481/2012, 2 § asetuksessa 310/2013, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 ja 4 momentti, 8 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdat ja 15 § asetuksessa 243/2012, seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:

1) hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seuranta;

3) hallituksen vuosikertomus;

4) hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet;

5) Euroopan unionissa päätettävien eri ministeriöissä käsiteltävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen;

6) Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa;

7) Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevien asioiden sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevien asioiden yhteensovittaminen;

8) Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

9) Euroopan komissiota, unionin tuomioistuinta, Euroopan tilintarkastustuomioistuinta sekä unionin yleistä tuomioistuinta, Euroopan keskuspankin johtokuntaa ja talous- ja sosiaalikomiteaa koskevat nimitysasiat;

10) tulevaisuus- ja muu yhteiskuntapoliittinen suunnittelu;

11) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

12) eduskunnan ja hallituksen välinen virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, kyselytunnit sekä muut hallituksen ja eduskunnan väliset yhteydet;

13) valtioneuvoston organisointi ja päätöksentekomenettelyt;

14) tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimet;

15) tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät asiat;

16) oikeuskanslerinviraston taloushallinto;

17) puoluetukien myöntäminen;

18) tulopolitiikan valmistelu;

19) talousneuvoston sihteeristötehtävät;

20) valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi;

21) taloudellisten ulkosuhteiden valmistelun ja suunnittelun yhteensovittaminen;

22) valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan kokoaminen ja häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautuminen;

23) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen turvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä turvallisuuspalvelut;

24) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön haku- ja nimittämismenettelyjen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä muut yhteisen henkilöstöhallinnon tehtävät;

25) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen henkilöstön kehittäminen ja sen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä yhteisten koulutusten järjestäminen;

26) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen hyvän tiedonhallintatavan ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, ohjaus ja yhteensovittaminen;

27) valtioneuvoston ja ministeriöiden arkistonmuodostukseen liittyvä asiakirjojen rekisteröinti, arkistointi ja seulonta ja muut arkistomuodostajan tehtävät;

28) toimiminen ministeriöiden lukuun asiakirjahallinnon tehtävissä ja hyvän tiedonhallintatavan edellyttämissä toimenpiteissä, mukaan lukien Euroopan unionia ja kansainvälisiä asioita koskeva tiedonhallinta sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietojen hallinta;

29) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä yhteiseen tieto- ja viestintätekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmiin kuuluvan tietoturvallisuuden hallinta;

30) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja tietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen;

31) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto sekä niihin liittyvät palvelut;

32) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin palveluihin kuuluvat kirjaamopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, julkaisutuotanto, säädöskääntäminen kansalliskielille ja muut käännös- ja kielipalvelut sekä virasto- ja kuljetuspalvelut;

33) tehtävät, jotka eivät kuulu muille ministeriöille.

2 §
Valtioneuvoston kanslian alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt:

Altia Oyj, Arctia Shipping Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy, Ekokem Oy Ab, Finnair Oyj, Finrail Oy, Fortum Oyj, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Meritaito Oy, Motiva Oy, Neste Oil Oyj, Nordic Morning Oyj, Patria Oyj, Posti Group Oyj, Raskone Oy, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy, Suomen Rahapaja Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Vapo Oy sekä VR-Yhtymä Oy.

3 §
Valtioneuvoston kanslian organisaatio

Valtioneuvoston kansliassa on seuraavat osastot:

1) EU-asioiden osasto;

2) omistajaohjausosasto;

3) viestintäosasto;

4) valtioneuvoston hallintoyksikkö.

Kansliassa on lisäksi osastoihin kuulumattomia yksiköitä. Näistä ja osastoihin kuuluvista toimialoista ja yksiköistä säädetään työjärjestyksessä.

4 §
Ratkaisuvallan käyttö

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, toimialajohtajana toimiva virkamies tai yksikön päällikkönä toimiva virkamies voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa virkamies muutoin saisi ratkaista.


6 §
Valtioneuvoston kanslian virkamiehet

Valtioneuvoston turvallisuusjohtajan tehtävää hoitaa tehtävään määrätty virkamies. Tehtävää voi myös hoitaa pääministerin pyynnöstä muun ministeriön tai puolustusvoimien tehtävään määräämä tai komentama virkamies. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja toimii ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen puheenjohtajana ja valmiuspäällikkökokouksen sihteeristö toimii tässä tehtävässä hänen ohjauksessaan.

Alivaltiosihteeri päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkojen sekä määräaikaisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta sekä toimialajohtajan, yksikön päällikön, ryhmäpäällikön ja turvallisuusjohtajan tehtävään määräämisestä.

8 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:


3) apulaisosastopäälliköllä sekä toimialajohtajaksi ja yksikön päälliköksi määrätyllä virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä lisäksi ruotsin kielen yksikön päälliköksi määrätyllä virkamiehellä suomen ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito;


5) valtioneuvoston turvallisuusjohtajan tehtävään määrätyllä virkamiehellä, neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

15 §
Valmistelusta määrääminen

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri voi määrätä kanslian virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi pääministerin toimivaltaan kuuluvan asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävänä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa alivaltiosihteerillä, osaston päälliköllä, toimialajohtajalla ja yksikön päälliköllä, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävänä.

17 §
Yhteistoimintamenettelyt

Yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanslian ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) säädetään.

18 §
Sijaisuudet

Osaston päällikön tai osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön ollessa estyneenä hoitamasta virkaansa tai vuosilomalla toimii hänen sijaisenaan alivaltiosihteerin määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Antti Rinne

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.