121/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännöt

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 33 artiklassa tarkoitettujen eläinten hyvinvointia edistävien tukien, jäljempänä hyvinvointikorvaus, toimeenpanosta. Hyvinvointikorvaus on osa Euroopan komission hyväksymää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014—2020. Hyvinvointikorvaus voidaan myöntää ja maksaa kehittämisohjelman voimassaoloaikana valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) naudalla maidon, lihan tai muiden elintarvikkeiden tai vuodan tuottamiseksi taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten pidettävää nautaeläintä;

2) emolehmällä Simmental-rotuista poikinutta nautaeläintä, jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty muu kuin maidontuotanto ja poikinutta biisonia sekä Aberdeen angus-, Belgian Blue, Blonde d’Aquitane-, Charolais-, Hereford-, Ylämaankarja-, Limousin-, Piemontese-, Dexter-, Galloway- ja Texas Longhorn -rotuista ja tällaisen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta muuta nautaeläintä;

3) lypsylehmällä maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu Simmental-rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty maidontuotanto tai joka kuuluu Ayrshire-, Jersey-, Brown Swiss-, Guernsey-, Holstein-, Montbéliarde-, itäsuomenkarja-, länsisuomenkarja- tai pohjoissuomenkarja-rotuun;

4) vasikalla alle kuuden kuukauden ikäistä nautaa;

5) urospuolisella naudalla sonnia ja härkää;

6) sialla lihan tai muiden elintarvikkeiden tuottamiseksi tai siitoskäyttöä taikka muuta tarkoitusta varten pidettävää sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;

7) karjuporsaalla enintään kolmen kuukauden ikäistä urospuolista sikaa;

8) lihasialla vähintään kolmen kuukauden mutta enintään kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa;

9) emakolla eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 17 kohdassa tarkoitettua sikaa;

10) joutilaalla emakolla emakkoa porsaiden vierotuksesta sitä seuraavan tiineyden loppuvaiheeseen;

11) ensikolla sikaa sen ensimmäisestä tiineytyksestä porsimiseen;

12) siipikarjalla munivia kanoja ja lihantuotantoon kasvatettavia broilereita ja kalkkunoita;

13) munivalla kanalla vähintään 16 viikon ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon;

14) broilerilla lihantuotantoa varten jalostettua noin 40 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa sekä luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti harjoitettavassa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa.

2 luku

Hyvinvointikorvauksen yleiset edellytykset

3 §
Sitoumuskausi

Hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus alkaa sitoutumisvuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä.

4 §
Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) nautojen ruokinta ja hoito;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) sikojen ruokinta ja hoito;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu;

3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet;

5) vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen;

6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation;

7) lihasikojen immunokastraatio;

8) sikojen virikkeet;

9) sikojen sairas- ja hoitokarsinat.

Viljelijä voi valita lammas- ja vuohitilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) lampaiden ja vuohien ruokinta;

2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen;

3) lampaiden ja vuohien hoito;

4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella.

Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) siipikarjan ruokinta ja hoito;

2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

3) munintakanalan ilmanlaadun parantaminen;

4) siipikarjan virikkeet;

5) siipikarjan tasot, rampit ja orret;

6) kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu.

5 §
Toimenpiteiden valinta

Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisia toimenpiteitä vuosittain hyvinvointikorvausta hakiessaan. Viljelijä voi sitoutua toteuttamaan toimenpiteitä yhden tai usean eläinlajin osalta. Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisen toimenpiteen, jos maatilalla on kyseisen eläinlajin eläimiä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:n 2 momentissa mainittu määrä ja toimenpide soveltuu maatilan tuotantorakenteeseen sekä sen teknisiin järjestelyihin. Viljelijän on toteutettava toimenpidettä sen eläinlajin tai eläinryhmän tuotantoeläinten osalta, jotka ovat toimenpiteen kohteena ja viljelijän hallinnassa.

6 §
Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2, 3, 4 tai 5 kohdassa, 3 momentin 4 tai 5 kohdassa eikä 4 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Jos maatilalla on vain läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja, 4 §:n 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei voi valita. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.  Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala. Edellä 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on lihasikala tai yhdistelmäsikala. Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. 

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 §:n 4 momentin 4—6 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on vain ulkona kasvatettavaa siipikarjaa, 4 §:n 4 momentin 6 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä ei voi valita. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia.

7 §
Valitusta toimenpiteestä luopuminen

Viljelijän on luovuttava valitsemastaan toimenpiteestä ja palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus, jos:

1) sitoumuskauden aikana siitä maatilan kotieläintuotannosta luovutaan, jota koskien toimenpide on valittu;

2) maatilalla harjoitetun eläintuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, ettei valitun toimenpiteen mukaisia ehtoja enää voida toteuttaa; tai

3) eläinmäärä vähenee muutoin kuin tilapäisesti siten, että ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 7 §:n 2 momentissa säädetty vähimmäiseläinmäärä ei enää täyty.

Jos viljelijä on valinnut tuotantosuuntaansa sopimattoman toimenpiteen, toimenpiteestä on luovuttava sitoumuskauden aikana. Viljelijän on tällöin palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus.

Viljelijän on ilmoitettava hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 16 §:ssä säädettynä aikana. Hyvinvointikorvaus maksetaan ilmoitettujen muutosten mukaisena.

8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevaa eläinyksikkömäärää laskettaessa maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana otetaan huomioon eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sikojen ja siipikarjan osalta viljelijän on ilmoitettava sitoumuskauden kunkin kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärä sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava korvausta hakiessaan arvio sitoumuskauden keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä.

Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä. Edellä 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan 3—8 kuukauden ikäisten lihasikojen eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä. Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona, jos maatilalle tullut erä on teurastettu yhdessä erässä. Jos erä teurastetaan kahdessa osassa, osat yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää.

3 luku

Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

9 §
Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 4 §:n 2 momenttia ja 9 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 2—4 momenttia ja 13 §:ää.

10 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä ja vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten vasikoiden osalta. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava emolehmätilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten liharotuisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia, 8 §:ää, 9 §:n 1 momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia, 13 §:ää ja 16 §:n 1 momenttia.

11 §
Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 8 §:ää.

12 §
Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Nautojen laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Nautojen pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta urospuolisia nautoja lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 17 §:ää.

13 §
Nautaeläinten sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien poikineiden lypsylehmien ja emolehmien osalta. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinnoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta, lukuun ottamatta alle kahden kuukauden ikäisiä vasikoita, poikineita lypsylehmiä ja emolehmiä.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 11 §:ää sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää ja 11 §:n 3 momenttia.

14 §
Sikojen ruokinta ja hoito

Sikojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 4 §.n 2 momenttia ja 9 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 6 §:n 2 momenttia, 7 §:n 2 momenttia ja 15 §:ää.

15 §
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:ää.

16 §
Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 10 §:ää.

17 §
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 9 §:ää sekä 16 §:n 1 momenttia.

18 §
Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 5 §:n 1 ja 3 momenttia.

19 §
Karjujen kastraatio

Karjuporsaiden kivunlievitystä ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien enintään kolmen kuukauden ikäisten karjuporsaiden osalta lukuun ottamatta siitoskarjuja. Lihasikojen immunokastraatiota koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien urospuolisten lihasikojen osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää sekä eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momentin 5 kohtaa.

20 §
Sikojen virikkeet

Sikojen virikkeitä koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 3 momenttia.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3—5 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää sekä 15 §:n 3 ja 4 momenttia.

22 §
Lampaiden ja vuohien ruokinta

Lampaiden ja vuohien ruokintaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 6 §:n 2 momenttia ja 12 §:ää sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 6 §:n 3 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 3—5 momenttia.

23 §
Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen

Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ää sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ää.

24 §
Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden ja vuohien hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 11 §:ää, eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 momenttia, 12 §:n 3 momenttia sekä 15 §:n 1 momenttia ja vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 11 §:n 4 ja 5 momenttia.

25 §
Lampaiden ja vuohien laidunnus

Lampaiden ja vuohien laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä sekä lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kolmen kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien osalta.  Toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ää ja vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ää.

26 §
Siipikarjan ruokinta ja hoito

Siipikarjan ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) 5 §:n 3 momenttia, 11 §:n 2 momenttia sekä 12 §:n 2 ja 3 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2011) 6 §:n 3 momenttia ja 10 §:ää sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (677/2010) 6 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 10 §:ää.

27 §
Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien broilereiden ja kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 41 a §:n 2 momenttia ja broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 2 momenttia, 16 §:ää sekä 19 §:n 1 ja 3 momenttia.

28 §
Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

Munintakanalan ilmanlaadun parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien munivien kanojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia.

29 §
Siipikarjan virikkeet

Siipikarjan virikkeitä koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4—6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 ja 2 momenttia.

30 §
Siipikarjan tasot, rampit ja orret

Siipikarjan tasoja, ramppeja ja orsia koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4—6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia.

31 §
Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu

Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien munivien kanojen ja kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 4 momenttia, kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ä ja eläintautilain (55/1980) 12 §:n nojalla annettuja säännöksiä lintuinfluenssan ehkäisemistoimenpiteistä.

4 luku

Hyvinvointikorvauksen määrä ja maksaminen

32 §
Hyvinvointikorvauksen maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä. Naudoista, lampaista ja vuohista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä maksetaan niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat nautarekisterin tai lammas- ja vuohirekisterin tietojen mukaan kertyneet sitoumuskaudella 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta. Siipikarjasta ja sioista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäisessä erässä korvausta maksetaan 50 prosentista hakijan ilmoittamasta eläinmäärästä.

Jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, hyvinvointikorvausta ei makseta biisoneista eikä Ylämaankarja-rotuisista naudoista.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
-nautojen ruokinta ja hoito 11
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminenpinta-alavaatimuksilla 439
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
-emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
-vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
-vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
-nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46
-nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
-lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
-nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
-sikoja ruokinta ja hoito 7
-joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
-emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
-emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349
-vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
-karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
-lihasikojen immunokastraatio 81
-sikojen virikkeet 13
-sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
-lampaiden ja vuohien ruokinta 10
-lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
-lampaiden hoito 51
-vuohien hoito 33
-lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
-lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
-siipikarjan ruokinta ja hoito 8
-broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
-munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
-siipikarjan virikkeet 7
-munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
-kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
-broilereiden tasot, rampit ja orret 34
-kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu 16

5 luku

Erinäiset säännökset

34 §
Hyvinvointikorvausta koskevat seurantatiedot

Korvauksen saajan velvollisuudesta toimittaa hyvinvointikorvauksen seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle säädetään maaseutuasetuksen 71 artiklassa.

6 luku

Voimaantulo

35 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2015.

36 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 3 §:stä poiketen vuonna 2015 eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

Edellä 32 §:stä poiketen vuonna 2015 hyvinvointikorvaus maksetaan yhdessä erässä 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2015 kertyneiden eläinmäärien perusteella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.