106/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä  helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus  oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 465/2009 ja 2 § asetuksessa 1007/2009, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;

3) tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus;

4) oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys;

5) yleinen edunvalvonta;

6) syyttäjäntoimi;

7) ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta;

8) sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano;

9) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;

10) rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

11) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;

12) armahdusasiat;

13) holhoustoimen sisällön kehittäminen;

14) avioliitto-oikeudelliset hakemukset;

15) kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

16) oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa;

17) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;

18) puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen;

19) kielilain täytäntöönpanon seuranta;

20) Suomen säädöskokoelma;

21) onnettomuuksien tutkinta;

22) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto;

23) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;

24) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi;

25) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) korkein oikeus;

2) korkein hallinto-oikeus;

3) hovioikeudet;

4) hallinto-oikeudet;

5) Ahvenanmaan hallintotuomioistuin;

6) käräjäoikeudet;

7) markkinaoikeus;

8) työtuomioistuin;

9) vakuutusoikeus;

10) Rikosseuraamuslaitos;

11) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus;

12) Valtakunnansyyttäjänvirasto;

13) syyttäjänvirastot;

14) Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto;

15) Valtakunnanvoudinvirasto;

16) ulosottovirastot;

17) Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

18) valtion oikeusaputoimistot;

19) Konkurssiasiamiehen toimisto;

20) Oikeusrekisterikeskus;

21) Onnettomuustutkintakeskus;

22) Lapsiasiavaltuutetun toimisto;

23) Tasa-arvovaltuutetun toimisto;

24) Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta;

25) Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;

26) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta;

27) saamelaiskäräjät;

28) Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti;

29) kuluttajariitalautakunta;

30) tuomarinvalintalautakunta;

31) rikosvahinkolautakunta;

32) nimilautakunta.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2015.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.