103/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 4 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 18 §:n 1 momentin 7 kohta ja 50 § seuraavasti:

4 §
Kaatopaikan sijainti

Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteiden huomioon ottamisesta kaatopaikan perustamisessa ja sijoittamisessa säädetään jätelain (646/2011) 19 §:ssä.

9 §
Kaatopaikan pohja- ja pintarakenteita sekä kaatopaikkaveden ja -kaasun keräämistä koskevat poikkeukset

Lupaviranomainen voi päätöksellään lieventää 5—8 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia kaatopaikkavesien keräämisestä yhteen ja käsittelystä, kaatopaikan pohja- ja pintarakenteista tai kaatopaikkakaasun hallinnasta, jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, ettei kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta sille voi aiheutua pitkänkään ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitettua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä ympäristönsuojelulain 16 §:ssä tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon tai 17 §:ssä tarkoitetun pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista. Kaatopaikalla käytettävän tekniikan sekä terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmän on tällöinkin oltava jätelain 13 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisia.


14 §
Kaatopaikalle soveltumaton jäte

Kaatopaikalle ei hyväksytä:


2) jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1357/2014 säädetyn mukaisesti räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa tai syttyvää;

3) sairaalassa ja eläinlääkäriasemalla sekä niihin rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä jätettä, joka on 2 kohdassa mainitussa komission asetuksessa säädetyn mukaisesti tartuntavaarallista;


18 §
Perusmäärittelyssä vaadittavat tiedot

Perusmäärittelyä varten on jätteestä oltava käytettävissä seuraavat perustiedot:


7) vaarallisesta jätteestä 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitussa komission asetuksessa säädetyn mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;


50 §
Tietojen tallettaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Valtion lupa- ja valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen velvollisuudesta tallettaa tiedot kaatopaikan ympäristöluvasta, mukaan lukien 9 ja 34—36 §:n mukaiset päätökset, 49 §:ssä tarkoitetut seuranta- ja tarkkailutiedot sekä muut vastaavat kaatopaikkaa koskevat tiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään säädetään ympäristönsuojelulain 223 §:ssä.

Lupaviranomaisen on toimitettava tiedot 9 ja 34—36 §:n mukaisista päätöksistä viivytyksettä myös Suomen ympäristökeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2015. Sen 14 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 18 §:n 1 momentin 7 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031); EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.