80/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja mainitun kohdan b alakohdassa, maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014), jäljempänä kehittämistukilaki, 3 luvussa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 tarkoitettuun mikroyrityksille, pienille yrityksille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään maaseudun yritystukeen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 702/2014;

2) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014;

3) I tukialueella alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (445/2014) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta;

4) II tukialueella 3 kohdassa mainitussa valtionneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta;

5) III tukialueella muita kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja Suomen alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa;

6) kokeilulla sellaista yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut kustannukset.

2 luku

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

3 §
Tuen suuntaaminen

Tukea voidaan myöntää toimenpiteeseen, jonka toteuttamiseen tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus siten, että

1) myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin;

2) myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa korkeatasoisempana;

3) myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa laajempana; tai

4) toimenpidettä ei toteutettaisi ilman myönnettävää tukea.

4 §
Tuen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa ja komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

Tukea ei saa myöntää tai myönnettyä tukea maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä, kehittämistukilain tai sen voimaan tullessa voimassa olleen maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) nojalla tehtyä takaisinperintäpäätöstä taikka Euroopan unionin rakenne- ja investointirahastojen tuen takaisinperintäpäätöstä.

5 §
Yrityksen ammattitaito

Yrityksen ammattitaitoa arvioidaan yrittäjän tai yrityksen avainhenkilöiden koulutuksen, työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisen perusteella. Avainhenkilöllä tarkoitetaan johtavassa asemassa tai työsuhteessa olevaa henkilöä, jolla on erityisosaamiseen perustuva asema yrityksessä tai jonka ammattitaidolla on muutoin olennainen merkitys yritystoiminnan jatkuvuudelle.

6 §
Yrityksen taloudellinen asema

Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat.

7 §
Määräysvalta yrityksessä

Myönnettäessä tukea yhteisömuotoiselle maatalousyritykselle tai mikroyritykselle henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta osakeyhtiössä, jos hänellä on joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistamiensa osakkeiden äänimäärän perusteella enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Määräysvalta voi muodostua myös yhtä useamman henkilön ja heidän perheenjäsentensä osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella. Määräysvalta voi lisäksi perustua henkilön toisen yhtiön omistuksen kautta saamaan äänimäärään.

Avoimessa yhtiössä määräysvallan katsotaan olevan yhtiömiehillä yhdessä. Kommandiittiyhtiössä määräysvallan katsotaan olevan vastuunalaisilla yhtiömiehillä yhdessä.

Osuuskunnassa määräysvallan katsotaan olevan jäsenten enemmistöllä.

8 §
Valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen

Myönnettäessä yrityksen perustamistukea maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueella noudatetaan maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 45 artiklaa.

Myönnettäessä tukea maataloustuotteiden jalostusta, kaupan pitämistä ja kehittämistä koskevaan investointiin ja toteutettavuustutkimukseen noudatetaan maaseutuasetuksen 81 artiklan 2 kohtaa.

Myönnettäessä investointitukea maataloustuotteiden jalostukseen muiksi kuin maataloustuotteiksi noudatetaan maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 44 artiklaa.

Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskevaan investointiin, noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 17 artiklaa tai 41 artiklaa.

Myönnettäessä investointitukea muuhun kuin 2—4 momentissa tarkoitettuun investointiin noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 tai 17 artiklaa taikka tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Myönnettäessä tuki vähämerkityksisenä tukena on kuitenkin noudatettava, mitä 27 §:ssä tukitasoista säädetään.

Tuki 3—5 momentissa tarkoitettuihin investointeihin liittyviin toteutettavuustutkimuksiin myönnetään vähämerkityksisenä tukena.

Hakiessaan vähämerkityksisenä tukena myönnettävää tukea tuen hakijan tulee liittää hakemukseen ilmoitus kuluvan ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana saamastaan vähämerkityksisestä tuesta.

3 luku

Perustamistuki

9 §
Yrityksen perustamistuella tuettava toiminta

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle maaseutualueella.

Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1 tammikuuta 2014, lukuun ottamatta maatalousyrityksiä. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea, jolle se on myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen jälkeen, kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt.

10 §
Perustamistuki paikallisesti toimivalle yritykselle

Perustamistukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

11 §
Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;

2) hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;

3) yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;

4) suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;

5) suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;

6) suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;

7) tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

12 §
Yrityksen perustamis- ja kehittämistoimenpiteet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus;

3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin: 

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;

2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin;

3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Tuettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä elinkeinoverotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomaisuuden hankintoja.

13 §
Perustamistuen myöntäminen

Tuen myöntäminen suunniteltuihin toimenpiteisiin edellyttää, että tuen hakija on laatinut niistä kustannusarvion. Tuen hakijan tulee lisäksi ilmoittaa tiedot suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen saadusta tai haetusta muusta julkisesta rahoituksesta sekä muut tuen myöntäjän edellyttämät tiedot tuen tarpeen arvioimista ja hyväksymistä varten.

14 §
Perustamistuen tukipäätös

Tukipäätöksessä on yksilöitävä hakemukseen perustuvat toimenpiteet ja niiden toteuttamisen tavoitteet, merkittävimmät vaiheet sekä toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat siten, että toimenpiteiden toteuttamisesta tukipäätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen maksamista.

Hyväksytyt toimenpiteet voidaan tarvittaessa toteuttaa tukipäätöksestä poikkeavassa aikajärjestyksessä. Tukipäätöstä ei voida muuttaa muilta osin kuin toteuttamisajan osalta.

15 §
Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen arviointi

Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen arvioimista varten tuen saajan tulee toimittaa tuen myöntäjälle ja maksajalle kirjallinen selvitys tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tuen myöntäjän tulee seurata toimenpiteiden vaiheiden ja tavoitteiden toteutumista ja antaa tarvittaessa lausunto toimenpiteiden toteutumisesta ja tulosten saavuttamisesta tuen maksajalle ennen tuen viimeisen erän maksamista.

16 §
Perustamistuen määrä

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella enintään:

1) 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;

2) 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan;

3) 10 000 euroa kokeiluun.

Tuki myönnetään avustuksena.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettua kutakin tukea voidaan ohjelmakauden 2014—2020 aikana myöntää samalle tuen hakijalle vain kerran siten, että maaseutuasetuksen liitteessä II säädetyn tuen määrä ei ylity. Yrityksen perustamistuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen yhteenlasketun enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tukien kasautumisesta säädetään maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksessa.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisen tuen määrä alittaisi 5 000 euroa tai jos 3 kohdan mukaisen tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

4 luku

Investointituki

17 §
Investointituella tuettava toiminta

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

18 §
Investointituki paikallisesti toimivalle yritykselle

Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

19 §
Rakentamista koskeva suunnitelma

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

1) pääpiirustukset;

2) erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa;

3) rakennusselostus;

4) rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai -laskelma.

20 §
Aineellisen investoinnin tukikelpoiset kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin:

1) rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen;

2) uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen enintään omaisuuden markkina-arvoon asti mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla;

3) investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä mukaan lukien lupa- ja rekisteröintimaksut.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tuen piiriin voidaan hyväksyä vain sellainen osamaksukaupalla hankittu omaisuus, joka rahoitetaan rahoitusyhtiön kautta.

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan puolesta rahoitusvelan myyjälle;

3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle;

4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.

21 §
Aineettoman investoinnin tukikelpoiset kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin:

1) tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen;

2) patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen.

Aineettoman omaisuuden tulee täyttää kyseiseen tukeen sovellettavan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 8 kohdassa ja 17 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset.

22 §
Rakennuksen ja maan hankinta

Maa-alueen hankintakustannuksesta on tukikelpoista enintään 10 prosenttia tuettavan toimenpiteen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankittaessa rakennus ilman maa-aluetta tai rakennus maa-alueineen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai on kohtuullisin kustannuksin muutettavissa siihen soveltuvaksi sekä täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista;

2) rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei ylitä sen käypää arvoa;

3) kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa yritystoimintaan käytettävän rakennuksen arvosta.

23 §
Investoinnin toteutettavuustutkimus

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu. Tuen myöntäminen toteutettavuustutkimukseen ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Varsinaiset rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia.

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä jos tuen määrä alittaisi 1 500 euroa.

24 §
Kustannusten kohtuullisuuden arviointi

Toimenpiteen kustannusarvion kohtuullisuus on varmistettava tukea myönnettäessä siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja menettelytapoja kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi ei voida käyttää, viranomaisen on muulla tavoin varmistettava kustannusten kohtuullisuus.

25 §
Investointeja koskevat rajoitukset

Seuraavia investointeja ei tueta:

1) traktorin hankinta;

2) liikennealan investoinnit;  

3) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta;

4) käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa taikka toimintaa olennaisesti laajenneta;

5) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;

6) toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta taikka toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa;

7) kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon.

26 §
Investointitukeen oikeuttamattomat kustannukset

Investointituen tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

1) arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvitystä siitä, että arvonlisäveroa ei ole mahdollista saada vähennyksenä tai palautuksena takaisin;

2) korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset;

3) osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset;

4) sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta.

27 §
Investointituen määrä

Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:

1) pienelle yritykselle I tukialueella 35 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia;

2) mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla I, II ja III tukialueella 35 prosenttia;

3) 1 kohdasta poiketen pienelle yritykselle uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun I, II ja III tukialueella 20 prosenttia tai, kun kyseessä on uusi laitos, 30 prosenttia.

Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen tukea voidaan kuitenkin myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:

1) mikroyritykselle I, II ja III tukialueella 35 prosenttia;

2) 1 kohdasta poiketen mikroyritykselle kahden tai useamman mikroyrityksen tuotannollista tai kaupallista yhteistyötä varten perustaman uuden yhteisen yrityksen investointiin I, II ja III tukialueella 40 prosenttia;

3) pienelle yritykselle I, II ja III tukialueella 30 prosenttia;

4) keskisuurelle yritykselle I tukialueella 25 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia.

Edellä 2 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa mainittuja prosenttiosuuksia voidaan korottaa 20 prosenttiyksiköllä, kun kyseessä on kehittämistukilain 5 §:n 30 kohdassa tarkoitetun maaseudun innovaatioryhmän toteuttaman kehittämishankkeen yhteydessä tuettava maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeva investointi.

Investointiin myönnettävän tuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää tässä pykälässä vahvistettuja prosenttiosuuksia. Paikallisen toimintaryhmän puoltamassa investoinnissa valtiontueksi katsotaan myös mahdollinen kuntarahan osuus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja rahoittaa investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

5 luku

Tuen maksaminen

28 §
Perustamistuen maksaminen

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu.

Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

29 §
Investointimenon tosiasiallisuus, lopullisuus ja kohtuullisuus

Investointituen maksamisen edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimenpiteet on toteutettu ja niistä aiheutuvat menot ovat lopullisia. Menon lopullisuudella tarkoitetaan, että tuen saaja ei ole saanut eikä voi saada menosta tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta.

Ennen tuen viimeisen erän maksamista investoinnin pitää olla kokonaan toteutettu.

Ennen tuen maksamista tuen saajan on esitettävä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta niiltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole arvioitu tukea myönnettäessä.

30 §
Menon todennettavuus

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja kehittämistukilain 44 §:n 4 momentin mukaisesti liittää maksamista koskevaan hakemukseen erittelyn toimenpiteessä todennettavasti aiheutuneista menoista ja toimenpiteen etenemisestä. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu yrityksen kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta muistiinpanoihin.

Osamaksukaupalla hankittua omaisuutta koskevan tuen maksamista haettaessa tuen saajan on toimitettava rahoitusyhtiön kirjallinen ilmoitus osamaksusopimuksella hankittua omaisuutta koskevista maksuista laitetoimittajalle. Ilmoituksen tulee sisältää kunkin maksuerän määrä ja maksupäivä.

31 §
Maksuerät

Yrityksen perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä. Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

32 §
Maksuhakemuksen jättämisen määräaika

Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Tuki voidaan maksaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuen saaja esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimenpiteen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta maaseutuohjelman toteuttamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun.

6 luku

Erinäiset säännökset

33 §
Viranomaisluvat

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen toteuttamisen kannalta välttämättömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittäminen.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, tuki voidaan perustelluista syistä myöntää lainvoimaa vailla olevan luvan perusteella edellyttäen, että tukipäätökseen otetaan ehto, jonka mukaan lainvoimainen lupa on esitettävä ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen tuen viimeisen erän maksamista.

Edellä 2 momentissa säädettyä poikkeusta ei sovelleta ympäristölupaan. Sitä ei sovelleta myöskään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen lupaan, ellei tuen hakija ole saanut mainitun lain 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta.

34 §
Toimenpiteen aloittaminen

Yrityksen perustamistukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen tuen kohteena olevien toimenpiteiden toteuttamisen aloittaminen. Toimenpiteiden toteuttaminen tulee aloittaa yhdeksän kuukauden kuluessa tukipäätöksen päivämäärästä lukien.

Investointitukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan ensimmäinen seuraavista toimenpiteistä:

1) sopimuksen tai tilauksen tekeminen;

2) rakennustöiden aloittaminen;

3) hankinnan toimitus;

4) hankinnan maksaminen;

5) muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

Jos hankintahinta maksetaan yhtä useampana eränä, hankinnan maksamisajankohdaksi katsotaan ensimmäisen erän maksun ajankohta.

Seuraavista investointiin liittyvistä toimenpiteistä voi aiheutua kustannuksia ennen tukihakemuksen vireilletuloa ilman, että se katsottaisiin toimenpiteen aloittamiseksi:

1) maan osto;

2) lupien hankkiminen;

3) yleiskustannuksia aiheuttavat toimenpiteet;

4) toteutettavuustutkimus;

5) hankinnat, joiden arvo on vähäinen suhteessa toimenpiteen hyväksyttävään kokonaiskustannukseen.

Lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia tukea ei myönnetä sellaisiin investointikustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen toimenpiteen aloittamista.

35 §
Toimenpiteen aloittaminen ennen tukihakemuksen vireilletuloa

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen tukihakemuksen vireille tuloa.

36 §
Investoinnin pysyvyys ja tuen siirtäminen

Tuotannollisen investoinnin pysyvyyteen sovelletaan Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan säännöksiä toimien pysyvyydestä ja kyseiseen tukeen sovellettavia valtiontukisääntöjä. Pienten ja keskisuurten yritysten ja maatalousyritysten tulee käyttää tuen kohteena olevaa aineellista omaisuutta ja sisällyttää aineeton omaisuus yrityksen varoihin kolme vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi enintään viisi vuotta.

Kehittämistukilain 31 §:n 4 momentissa tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen tulee liittää luvan myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot luovutuksen saajasta ja saajan liiketoiminnasta. Tuen myöntäjä varmistaa luvan myöntämisen edellytysten täyttymisen. Tuen myöntäjän tulee osoittaa lupapäätös tuen saajalle ja toimittaa luovutuksen saajalle jäljennös lupapäätöksestä sekä tiedottaa luovutuksen saajaa tarkastusoikeudesta. 

Jos osa tuesta on vielä maksamatta, tuen hakijan tulee toimittaa tuen myöntäjälle tuen hakijan ja luovutuksen saajan välinen, kehittämistukilain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus. Tuen myöntäjän tulee antaa lupapäätöksessä siirron saajalle oikeus jäljellä oleviin maksueriin.

Siirrettäessä yrityksen perustamistukea tuen myöntäjä varmistaa, että tuen siirron edellytykset täyttyvät kehittämistukilain 15 §:ssä säädetyllä tavalla, ja tekee tuen siirrosta muutospäätöksen.

37 §
Toimenpiteen toteuttamisen määräaika

Tuettavalle toimenpiteelle määrätään tukipäätöksessä kehittämistukilain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräaika.

Mikäli toimenpiteen toteuttamisen edellytyksiin on vaikuttanut yrityksen toimintaympäristön muutos, muu tuen saajasta riippumaton syy tai ylivoimainen este tai tuettavaa toimenpidettä ei muutoin ilmenevän syyn vuoksi voida toteuttaa toteuttamisajanjakson aikana, tulee tarvittavasta jatkoajasta tehdä perusteltu hakemus ennen tukipäätöksessä vahvistetun toimenpiteen toteuttamisajan päättymistä. Toteuttamisaikaa voidaan pidentää siten, että tuettava toimenpide voidaan toteuttaa ja tuki maksaa maaseutuohjelman toteuttamiselle ja tuen maksamiselle asetetussa määräajassa.

38 §
Tukea koskevat selvitykset ja seurantatiedot

Tuen myöntäjän ja maksajan on seurattava tuettavan toimenpiteen toteutumista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos tuettava toimenpide ei etene tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. Tuen saajan on esitettävä selvitys siitä, miten toimenpide on toteutettu.

Tuen vaikuttavuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi tuen saajan on annettava maaseutuasetuksen 71 artiklan mukaisesti vaadittavat indikaattori- ja seurantatiedot sekä muut tarvittavat tiedot tuettavan toimenpiteen vaikutuksista.

Edellä 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tuen saajan on pyynnöstä annettava tietoja tuen vaikuttavuutta ja toimivuutta koskevien maaseutuohjelman arviointisuunnitelman mukaisten ja muiden erillisten arviointien ja selvitysten toteuttamista varten.

39 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.