60/2015

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2013) 10, 11, 20, 34, 44–47, 57 ja 76 §,

sellaisena kuin niistä on 20 § asetuksessa 464/2013, seuraavasti:

10 §
Radiohenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Kotimaanliikenteen liikennealueella I on matkustaja-aluksessa jokaisella kansipäällystöön kuuluvalla ja lastialuksessa vähintään yhdellä henkilöllä oltava VHF-liikenteeseen oikeuttava pätevyystodistus. Niissä aluksissa, joissa on oltava DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin, on edellä mainituilla henkilöillä oltava ROC- tai SRC pätevyystodistus.

Kotimaanliikenteen liikennealueella II matkustaja-aluksessa jokaisella kansipäällystöön kuuluvalla ja lastialuksessa vähintään yhdellä henkilöllä on oltava ROC- tai SRC-pätevyystodistus.

Kotimaanliikenteen liikennealueella III matkustaja-aluksessa jokaisella kansipäällystöön kuuluvalla ja lastialuksessa vähintään yhdellä kansipäällystöön kuuluvalla on oltava ROC- tai SRC-pätevyystodistus.

Kansainvälisessä liikenteessä liikennöivässä aluksessa jokaisella kansipäällystöön kuuluvalla henkilöllä on oltava ROC-pätevyystodistus. Tämän lisäksi merialueilla A2, A3 ja A4 liikennöivässä aluksessa vähintään yhdellä kansipäällystöön kuuluvalla henkilöllä on oltava GOC-pätevyystodistus.

Kansainvälisessä liikenteessä liikennöivässä matkustaja-aluksessa yhdellä kansipäällystöön kuuluvalla on oltava Ilmailumääräyksen PEL M2-93 mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus. Ilmailumääräyksen mukainen ilmailuviestiliikennekoe on suoritettava englannin kielellä. Muussa aluksessa tulee yhdellä henkilöllä olla kyseinen kelpuutus, jos aluksessa käytetään ilmailuradiota.

Lossissa, jossa on ainoastaan VHF-radiopuhelin, lossinkuljettajalla on oltava ROC- tai SRC- pätevyystodistus tai Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan todistus (vain VHF).

Huvialuksessa sekä proomussa, jota käytetään kotimaanliikenteen liikennealueilla vesirakennustyömailla työntekijöiden asuntona, on vähintään yhdellä henkilöllä oltava ROC- tai SRC- pätevyystodistus tai Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan todistus (vain VHF). Huvialuksessa, jossa on MF/HF-radioasema, vähintään yhdellä henkilöllä on oltava LRC-pätevyystodistus.

Alle 45 metrin pituisessa kalastusaluksessa, johon ei sovelleta yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annettua neuvoston direktiiviä 97/70/EY, vähintään yhdellä henkilöllä on oltava ROC- tai SRC-pätevyystodistus, jos alus liikennöi merialueella A1. Jos alus liikennöi merialueen A1 ulkopuolella, on vähintään yhdellä henkilöllä oltava GOC- tai LRC-pätevyystodistus.

Vähintään 45 metrin pituisessa kalastusaluksessa sekä sellaisessa alle 45 metrin pituisessa kalastusaluksessa, johon sovelletaan 8 momentissa mainittua direktiiviä, vähintään yhdellä henkilöllä on oltava ROC- pätevyystodistus, jos alus liikennöi merialueella A1. Jos alus liikennöi merialueen A1 ulkopuolella, on vähintään yhdellä henkilöllä oltava GOC-pätevyystodistus.

11 §
Taloushenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Ruoanvalmistuksesta vastaavalla ja ruoanvalmistukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava hygieniaosaamistodistus. Lisäksi henkilöllä on oltava käytännön ruoanlaiton osaamista.

Aluksessa, jonka miehitys on seitsemästä yhdeksään henkilöä, yhdellä laivaväkeen kuuluvalla on oltava vähintään laivakokin pätevyyskirja.

Aluksessa, jonka miehitys on kymmenen henkilöä tai enemmän, on oltava erillinen, vähintään laivakokin pätevyyskirjan omaava ruoanvalmistuksesta vastaava henkilö.

Matkustaja-aluksella sekä matkustajille että laivaväelle ruokaa valmistavan kokin, jolla on ravintolakokin koulutus, katsotaan täyttävän 3 momentissa tarkoitetut pätevyysvaatimukset.

Laivanisäntä voi pakottavasta syystä kirjallisesti hakea erivapautta laivakokin pätevyysvaatimuksista. Erivapaus voidaan antaa seuraavaan satamaan, jossa toimeen on mahdollista saada pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö. Erivapaus voidaan kuitenkin antaa enintään yhdeksi kuukaudeksi. Erivapauden antamisen edellytyksenä on, että henkilö, jolle erivapautta haetaan, on perehdytetty ja opastettu tehtäväänsä, mukaan lukien hygienia-asiat ja elintarvikkeiden säilytys.

Vähintään 24 metriä pitkiin kalastusaluksiin sovelletaan vain 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia.

Tämä pykälä ei koske huvialuksia.

20 §
Pätevyyskirjan hakeminen

Pätevyyskirjaa koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys koulutuksesta ja työkokemuksesta. Jos hakija hakee pätevyyskirjaa ensimmäistä kertaa, hänen on todistettava luotettavasti henkilöllisyytensä. Hakijan on lisäksi esitettävä selvitys siitä, että hänellä on merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten ja määräysten mukainen terveys. Vuokraveneen kuljettajankirjaa ja kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa koskevista terveysvaatimuksista säädetään 32 ja 33 §:ssä. Hakemusta on pyydettäessä täydennettävä passikuvalla ja tarvittaessa kopiolla aikaisemmin myönnetystä pätevyyskirjasta.

34 §
Koneenhoitajankirja

Koneenhoitajankirjan saamisen edellytyksenä on:

1) vähintään 18 vuoden ikä;

2) koneenhoitajan koulutus;

3) kahdeksan kuukautta meripalvelua koneosastossa haettavan koneenhoitajankirjan mukaan joko vähintään 75 kilowatin koneistolla varustetulla moottorialuksella tai höyryaluksella, jonka höyrykattiloiden teholuku on vähintään seitsemän. Konepalveluun voidaan sisällyttää enintään kaksi kuukautta palvelua kansiosastossa tai alle 75 kilowatin koneistolla varustetun moottorialuksen tai höyryaluksen koneosastossa.

Höyrykoneenhoitajankirjan haltijalta edellytetään moottorikoneenhoitajankirjan saamiseksi neljä kuukautta konepalvelua moottorialuksella. Vastaavasti moottorikoneenhoitajankirjan haltijalta edellytetään höyrykoneenhoitajankirjan saamiseksi neljä kuukautta konepalvelua höyryaluksella tai neljä kuukautta palvelua höyrykattilan käyttäjänä moottorialuksella, jonka höyrykattiloiden teholuku on vähintään seitsemän, tai kuusi kuukautta höyrykattilan käyttäjänä maavoimalaitoksessa, jonka höyrykattiloiden teholuku on vähintään 80.

44 §
Matruusin pätevyyskirja

Matruusin pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä vahtimiehen pätevyyskirjan tai vahtimies kansi -pätevyyskirjan saamisen edellytysten täyttyminen. Lisäksi edellytyksenä on:

1) STCW-säännöstön A-II/5 säännön mukainen matruusin koulutus ja 12 kuukautta meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500; tai

2) matruusin koulutuksen suorittaminen näyttötutkintona ja 18 kuukautta vahtimiehen tai vahtimies kansi -pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.

45 §
Konemiehen pätevyyskirja

Konemiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä vahtimiehen pätevyyskirjan tai vahtimies kone -pätevyyskirjan saamisen edellytysten täyttyminen. Lisäksi edellytyksenä on:

1) STCW-säännöstön A-III/5 säännön mukainen konemiehen koulutus; ja kuusi kuukautta meripalvelua koneosastossa aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kilowattia, tai;

2) konemiehen koulutuksen suorittaminen näyttötutkintona ja 12 kuukautta vahtimiehen pätevyyskirjan tai vahtimies kone -pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua koneosastossa aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kilowattia.

46 §
Pursimiehen pätevyyskirja

Pursimiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on:

1) STCW-säännöstön A-II/5 säännön mukainen matruusin pätevyyskirja; tai

2) STCW-säännöstön A-II/5 säännön mukainen matruusin koulutus tai näyttötutkinto;

3) 18 kuukautta matruusin pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.

47 §
Korjausmiehen pätevyyskirja

Korjausmiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on:

1) STCW-säännöstön A-III/5 säännön mukainen konemiehen pätevyyskirja; tai

2) STCW-säännöstön A-III/5 säännön mukainen konemiehen koulutus tai näyttötutkinto;

3) 18 kuukautta konemiehen pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua koneosastossa kauppa-aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kilowattia.

57 §
Lisäpätevyystodistuksen hakeminen

Lisäpätevyystodistuksen hakijan on ensimmäistä kertaa todistusta hakiessaan todistettava henkilöllisyytensä.

Lisäpätevyystodistusta koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys koulutuksesta sekä työkokemuksesta tai meripalvelusta. Hakijan on lisäksi esitettävä selvitys siitä, että hänellä on merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten ja määräysten mukainen terveys. Hakemusta on pyydettäessä täydennettävä kopiolla aikaisemmin myönnetystä lisäpätevyystodistuksesta.

76 §
Raakaöljypesusta vastuussa olevan lisäpätevyystodistus

Raakaöljypesusta vastuussa olevalle annettavan lisäpätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on toimeen muuten vaadittavan pätevyyskirjan lisäksi:

1) raakaöljypesukurssin suorittaminen, osallistuminen kahteen raakaöljypesuun sekä 12 kuukautta meripalvelua säiliöaluksella; tai

2) 12 kuukautta meripalvelua säiliöaluksella, osallistuminen viiteen raakaöljypesuun sekä aluksen päällikön antama todistus siitä, että lisäpätevyystodistuksen hakija on perehtynyt raakaöljypesujärjestelmään ja sen käyttöön liittyvään käsikirjaan.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2015.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.