18/2015

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (791/2011) 31 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 166/2012,

muutetaan 3, 5—7, 9, 11, 14, 15, 17—29, 31—33, 35, 37—40, 42, 43, 49—52, 55, 56 ja 58 §, sellaisena kuin niistä ovat 9, 11, 14 ja 15 §  asetuksessa 166/2012, seuraavasti:

3 §
Johtavat virkamiehet

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Ministeriön viestinnän päällikkönä on viestintäjohtaja, talousyksikön päällikkönä on talousjohtaja ja hallintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja. Yksiköiden johtajat määrää ministeri.

5 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asioiden käsittelyä varten on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on liikenne- ja kuntaministeri ja varapuheenjohtajana opetus- ja viestintäministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, osastopäälliköt ja viestintäjohtaja. Liikenne- ja kuntaministerin ja opetus- ja viestintäministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.

Ministeriön johtoryhmän sihteerinä on kansliapäällikön määräämä virkamies.

6 §
Liikenne- ja kuntaministerin johtoryhmä

Liikenne- ja kuntaministerin toimialaan kuuluvia johtoryhmäasioita varten on liikenne- ja kuntaministerin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on liikenne- ja kuntaministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö, yleisen osaston osastopäällikkö ja viestintäjohtaja. Liikenne- ja kuntaministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.

Liikenne- ja kuntaministerin johtoryhmän sihteerinä on kansliapäällikön määräämä virkamies.

7 §
Opetus- ja viestintäministerin johtoryhmä

Opetus- ja viestintäministerin toimialaan kuuluvia johtoryhmäasioita varten on opetus- ja viestintäministerin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on opetus- ja viestintäministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, viestintäpolitiikan osaston osastopäällikkö, yleisen osaston osastopäällikkö ja viestintäjohtaja. Opetus- ja viestintäministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.

Opetus- ja viestintäministerin johtoryhmän sihteerinä on kansliapäällikön määräämä virkamies.

9 §
Yleistä

Kukin osasto ja yksikkö vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnitelman, toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä tulostavoitteiden valmistelusta;

2) liikenne- ja viestintäpolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta;

3) tutkimus, ennakointi, arviointi- ja selvitystoiminnasta (TEAS) sekä toimintaan liittyvistä hankinnoista;

4) lainsäädännön kehittämisestä;

5) Euroopan unionia koskevista asioista (EU-asiat) ja Euroopan unionia koskevasta yhteistyöstä (EU-yhteistyö) sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja ministeriön toimivaltaan kuuluvista kansainvälisistä sopimuksista;

6) hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjauksesta;

7) hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden kehittämisestä sekä osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan; ja

8) oman hallinnonalansa tietovarannoista sekä tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä.

Lisäksi kukin osasto ja yksikkö vastaa sille osoitetuista määrärahoista ja niiden käytöstä siten kuin ministeriön taloussäännössä erikseen määrätään. Osastot ja yksiköt vastaavat myös niille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Kukin osasto tukee ja avustaa ministeriön johtoa varautumisasioissa sekä valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan jatkuvuuden turvaamista toimialallaan sekä johtamiskykyä; ja

2) ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tähtäävää harjoitustoimintaa sekä osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

11 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelua, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjauksen järjestämistä ja kehittämistä, talousarvion laadintaa ja muita rahoituskysymyksiä sekä toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä;

2) ministeriön budjetointia, tulostavoitteiden valmistelua, maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä muita taloushallintotehtäviä;

3) ministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteensovittamista;

4) ilmakehän tutkimusta ja sen seurantaa, sääpalveluita sekä fysikaalista merentutkimusta ja sen seurantaa;

5) Ilmatieteen laitoksen tulosohjausta, Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia;

6) hallinnon kehittämistä ja oikeudellisia ja yleishallinnollisia tehtäviä, jollei asia kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

7) ministeriön ja hallinnonalan hallintoa ja henkilöstöhallintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä sekä niiden kehittämistä;

8) ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin, kuin ne kuuluvat ministeriön tehtäviin;

9) ministeriön hallinnonalan liiketoiminnallista kehittämistä;

10) ministeriön hallinnonalan valtionyhtiöiden ohjausta;

11) ministeriön sisäistä valmiutta ja varautumista; ja

12) hallinnonalan valmiuden ja varautumisen kehittämistä sekä osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan, jos tehtävä ei kuulu muulle osastolle.

14 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö tukee ja avustaa ministeriön johtoa sekä osastoja hallinto- ja henkilöstöasioissa.

Lisäksi hallintoyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat ministeriön:

1) hallinnonalan henkilöstöasioita, jotka kuuluvat ministeriön tehtäviin;

2) henkilöstön oikeudellista asemaa ja henkilöstöpolitiikkaa sekä osallistumisjärjestelmiä;

3) henkilöstön palvelussuhteen ehtoja, johtamissopimuksia ja palkanlaskentaa;

4) henkilöstön osaamisen, johtamisen ja työyhteisön kehittämistä;

5) työsuojelua ja työterveyshuoltoa; ja

6) muita ministeriölle kuuluvia kysymyksiä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

15 §
Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö tukee ja avustaa ministeriötä hallinnon rakenteiden kehittämisessä, liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä, tutkimustoiminnassa, valmius- ja varautumisasioissa, tietoinfrastruktuurin ylläpitämisessä sekä tuottamalla johdon sihteeripalveluita.

Kehittämisyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan valtionyhtiöiden ohjausta, seurantaa ja kehittämistä sekä hallinnonalan organisaatioiden liiketoiminnan rakenteellista kehittämistä ja kehittämisstrategioita;

2) Ilmatieteen laitoksen tulosohjausta, Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia;

3) ministeriön ja hallinnonalan yleisen tutkimus-, ennakointi- ja kehittämistoiminnan yhteensovittamista, suunnittelua, seurantaa, kehittämistä sekä ministeriön tutkimusohjelmaa;

4) ministeriön ICT- ja tietojärjestelmä-palveluita ja omalta osaltaan niiden tietoturvaa ja hankintoja sekä hallinnonalan tietohallinnon koordinointia valtionhallinnon keskitetyn tietohallinnon ohjauksen tavoitteiden mukaisesti ja tietohallintoyhteistyötä valtioneuvostossa;

5) ministeriön johdon sihteeripalveluja;

6) ministeriön ja sen hallinnonalan valmius- ja varautumisasioiden kehittämistä ja osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan, jos tehtävä ei kuulu muulle osastolle; ja

7) salassa pidettävien asiakirjojen kirjaamista, jakelua ja arkistointia.

17 §
Liikennepolitiikan osaston tehtävät

Liikennepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) liikennepolitiikkaa;

2) liikennejärjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja kunnossapitoa;

3) liikennealan lainsäädäntöä;

4) liikenteen veroja ja maksuja;

5) liikennemarkkinoita ja liikenteen elinkeinopolitiikkaa;

6) liikenteen hallintaa;

7) liikenteen turvallisuutta ja ympäristökysymyksiä;

8) liikenteen digitalisaatiota, tietovarantoja ja automatisaatiota;

9) Liikennevirastoa ja Liikenteen turvallisuusvirastoa sekä niiden tulosohjausta ja niiden hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia; ja

10) Liikenneturvaa.

18 §
Liikennepolitiikan osaston yksiköt

Liikennepolitiikan osastossa on seuraavat yksiköt:

1) liikennehallinnon ohjaus;

2) liikennepalvelut;

3) liikenteen tietovarannot;

4) liikenneverkot; ja

5) liikenteen turvallisuus ja automatisaatio.

19 §
Liikennehallinnon ohjaus

Liikennehallinnon ohjaus -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat osaston toimialalla:

1) liikennehallinnon toiminnan vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämistä;

2) liikennepolitiikan strategioiden yhteensovittamista;

3) toiminnan ja talouden suunnittelua mukaan lukien talousarviovalmistelu;

4) Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tulosohjausta ja niiden hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia sekä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten strategista toiminnan ohjausta;

5) Euroopan unionia, Venäjää, muuta kansainvälistä toimintaa, Itämeri- ja muuta lähialueyhteistyötä sekä arktista yhteistyötä koskevien asioiden yhteensovittaminen osastolla;

6) TEAS-toiminnan yhteensovittamista osastolla sekä Fintrip-hanketta; ja

7) Liikenneturvaa.

20 §
Liikennepalvelut

Liikennepalvelut -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat osaston toimialalla:

1) edistyksellisten, helppokäyttöisten ja asiakastarpeita vastaavien palveluiden mahdollistamista;

2) liikennepalveluiden markkinoiden toimivuutta ja uuden liiketoiminnan mahdollistamista;

3) sisämarkkinoita;

4) matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta ja logistiikkaa;

5) liikenteen ympäristökysymyksiä sekä ilmasto- ja päästökysymyksiä;

6) liikenteen ostoja, valtiontukia ja -avustuksia;

7) matkustajien oikeuksia ja kuluttajansuojaa;

8) siviilioikeudellisia kysymyksiä; ja

9) liikenteen sosiaalisia kysymyksiä.

21 §
Liikenteen tietovarannot

Liikenteen tietovarannot -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat osaston toimialalla:

1) tiedon täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamista;

2) digitalisaation kehittämistä;

3) tiedon hyödyntämistä;

4) palveluväylään rakentuvia palveluita;

5) tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa;

6) liikenteen hinnoittelua, verotusta ja rahoitusta; ja

7) kokeilujen yhteensovittamista ja kokeilukokonaisuuden ylläpitoa osastolla.

22 §
Liikenneverkot

Liikenneverkot -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat osaston toimialalla:

1) maaliikenteen verkkoja, satamia ja muita terminaaleja, lentokenttiä, sisävesiä ja meriväyliä sekä Saimaan kanavaa;

2) maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen yhteensovittamista koskevaa yhteistyötä, älykkäitä kaupunkeja ja kasvuvyöhykkeitä;

3) liikenteen energiakysymyksiä, käyttövoimaa ja yhteensovittamista liikenteen tarvitsemiin energiaverkkoihin sekä yhteensovittamista liikenteen tarvitsemiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin; ja

4) liikenteen ohjausta ja hallintaa, jäänmurtoa ja luotsausta.

23 §
Liikenteen turvallisuus ja automatisaatio

Liikenteen turvallisuus ja automatisaatio -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat osaston toimialalla:

1) turvallisten liikennepalvelujen ja automatisaation edistyksellisen ja täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistamista;

2) liikenteen automatisaatiota ja robotisaatiota;

3) käyttäytymisen sääntelyä, liikennesääntöjä ja sanktioita;

4) liikennevälineitä;

5) koulutusta ja pätevyyksiä;

6) liikenteen turvaamista; ja

7) toiminnan jatkuvuutta ja varautumista.

Viestintäpolitiikan osasto
24 §
Viestintäpolitiikan osaston tehtävät

Viestintäpolitiikan osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) viestintäpolitiikkaa ja yleistä tietoyhteiskuntapolitiikkaa;

2) viestinnän lainsäädäntöä ja itsesääntelyn edistämistä osaston toimialalla;

3) viestintämarkkinoiden yleistä ohjausta ja kehittämistä;

4) kilpailun edistämistä viestintämarkkinoilla;

5) alan yritysten kansainvälistymisen edistämistä;

6) sananvapautta ja yksityisyyden suojaa viestintäpalveluissa; ja

7) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta ja sen hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia.

25 §
Viestintäpolitiikan osaston yksiköt

Viestintäpolitiikan osastossa on seuraavat yksiköt:

1) viestintäverkot;

2) viestintäpalvelut; ja

3) viestinnän tietovarannot.

Osaston yhteisiä tehtäviä ovat viestintäpolitiikan pitkän aikavälin suunnittelu, toiminta- ja taloussuunnittelu, talousarvioesitysten laadinta, tulostavoitteiden valmistelu, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatio, yhteistyö Euroopan unionin toimielinten kanssa ja kansainväliset sopimukset osaston toimialalla, osaston tutkimus- ja kehityshankkeiden koordinaatio, Viestintäviraston tulosohjaus sekä valtion tuet.

26 §
Viestintäverkot

Viestintäverkot -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) sähköisen viestinnän verkkojen ja monipuolisten laajakaistapalveluiden tarjontaa sekä kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä;

2) taajuuspolitiikkaa, taajuusmaksuja ja verkkotoimilupia;

3) viestintäverkkojen toimintavarmuutta;

4) viestintäverkkoihin liittyviä kuluttaja-asioita; ja

5) internetin hallintoa.

27 §
Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) mediasisältöjen tarjontaa ja ohjelmistotoimilupia;

2) televisio- ja radiotoiminnan julkista palvelua, Yleisradio Oy:tä ja valtion televisio- ja radiorahastoa;

3) digitaalisia palveluita ja robotisaatiota;

4) postipalveluita ja lähilogistiikkaa;

5) viestintäpalveluiden yleispalvelua ja muita kuluttaja-asioita; ja

6) viestintäpalveluiden esteettömyysasiat.

28 §
Viestinnän tietovarannot

Viestinnän tietovarannot -yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) tiedon hyödyntämistä ja oikeutta tietoon;

2) datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuuksia muilla hallinnonaloilla;

3) tietoturvaa;

4) viestinnän luottamuksellisuutta ja tietosuojaa viestintäpalveluissa;

5) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista; ja

6) sähköistä kaupankäyntiä.

Ministeriön viestintä
29 §
Ministeriön viestinnän tehtävät

Ministeriön viestintä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa ministeriön viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa. Ministeriön viestintä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän toteuttamista ohjaa viestintästrategia.

Lisäksi ministeriön viestintä käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ulkoista viestintää, mediaviestintää ja mediasuhteita, sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista kampanjointia;

2) ministeriön sisäistä viestintää;

3) verkkoviestintää ja sosiaalisen median viestintäkanavia;

4) viestintäyhteistyötä valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallinnonalalla;

5) julkaisutoimintaa;

6) visuaalista ilmettä; ja

7) ministeriön viestintävalmennuksia.

31 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikkö

1) osallistuu ministeriön ja hallinnonalan johtamiseen johtoryhmissä, valmistavassa johtoryhmässä ja hallinnonalan johtoryhmässä sekä johtaa osastonsa toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) vastaa osaston toiminnan suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelusta;

3) vastaa lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta osastolla;

4) avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

5) huolehtii henkilöstönsä kehittämisestä;

6) tekee tarvittaessa aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi osaston toimialalla; ja

7) vastaa osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä osastolle myönnettyjen määrärahojen käytöstä.

Viestintäjohtajan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäällikön tehtävistä.

32 §
Yksikön johtaja

Yksikön johtaja

1) osallistuu osaston johtamiseen sekä johtaa, valvoo ja kehittää yksikkönsä toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti;

2) huolehtii yksikön ja sen toimialaan kuuluvien hallinnonalan organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelusta ja seuraa niiden toteutumista; ja

3) vastaa yksikön tehtäviin kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta sekä lainsäädännön ja muun valmistelun laadusta yksikössä.

33 §
Liikenne- ja viestintähallinnon controller

Kansliapäällikön apuna toimiva liikenne- ja viestintähallinnon controller

1) valvoo ministeriön sekä sen toimialan virastojen ja laitosten suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmien laatua sekä riskienhallintaa;

2) arvioi hallinnonalan toimintayksiköiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevia tietoja;

3) kehittää hallinnonalan raportointia, riskienhallintaa ja ennakointia luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja riittäväksi;

4) tuottaa muita kansliapäällikön pyytämiä asiantuntijapalveluita ja selvityksiä hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta;

5) antaa asiantuntijapalveluita osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille riskienhallinnan kannalta taloudellisesti merkittävissä asioissa; ja

6) huolehtii muista kansliapäällikön määräämistä tehtävistä.

35 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri tai kansliapäällikkö taikka asianomaisen osaston osastopäällikkö tai yksikön johtaja määrää.

Kansliapäällikkö ratkaisee sen, minkä osaston käsiteltäväksi asia kuuluu, jos kysymys valmisteluvastuusta on epäselvä tai harkinnanvarainen. Vastaavasti osastopäällikkö tai asianomaisen yksikön johtaja ratkaisee sen, kenen käsiteltäväksi asia osastolla tai yksikössä kuuluu.

37 §
Asian esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi tai esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan yksikön johtajan ja osastopäällikön hyväksyttäväksi.

Milloin asian ratkaisee osastopäällikkö, on vastaavasti meneteltävä yksikön johtajaan nähden. Osastopäällikkö ja yksikön johtaja voivat erityisestä syystä määrätä, että tietyt asiat voidaan esitellä tai ottaa esittelylistalle niitä heille nähtäväksi toimittamatta tai selostamatta.

38 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille viimeistään viisi päivää ennen määräajan päättymistä. Vastausehdotukseen on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava kansliapäällikön, asianomaisen osastopäällikön ja yksikön johtajan nähtäväksi.

39 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta ministerille, kansliapäällikölle, osastopäällikölle, yksikön johtajalle ja ministerin erityisavustajalle.

Kuulemisesta on laadittava raportti, joka toimitetaan ministerille, kansliapäällikölle, osastopäällikölle, yksikön johtajalle ja ministerin erityisavustajalle.

40 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden informointi

Kansliapäällikkö ja osastonsa asioiden osalta osastopäällikkö on pidettävä tietoisena tärkeistä esille tulleista ja vireillä olevista asioista.

Mitä edellä säädetään kansliapäälliköstä ja osastopäälliköstä, koskee soveltuvin osin myös yksikön johtajaa.

42 §
Julkisuus ja avoimuus

Ministeriö on toiminnassaan avoin ja vuorovaikutteinen. Ministeriön viestinnässä noudatetaan ministeriön viestintästrategiaa ja viestintäohjeita. Viestintä on osa johtamista ja asioiden valmistelua. Viestintä ja sidosryhmätoiminta kuuluvat jokaisen virkamiehen perustehtäviin. Ministeriön viestintä sekä osastot ja yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvissä asioissa. Ministeriön johdon, virkamiesten ja ministeriön viestinnän tehtävät sekä työnjako asioiden julkistamisessa on esitelty ministeriön viestintäohjeissa.

Jokainen ministeriössä työskentelevä on velvollinen noudattamaan hyvää tiedonhallintatapaa ja vastaa käsittelemistään asiakirjoista ja tiedoista julkisuuslain ja ministeriön asiakirjojen käsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti. Ministeriön osastot ja yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakirjahallintoa sekä asiakirjojen käsittelyä ja julkisuutta koskevissa kysymyksissä.

43 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille. Muille viranomaisille annettavat lausunnot ja selitykset esitellään ministerille, jollei jäljempänä erikseen toisin säädetä.

49 §
Virkamatkamääräyksen antaminen

Ministeri antaa erityisavustajalleen ja kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kansliapäällikkö antaa osastopäällikölle, viestintäjohtajalle sekä muille alaisilleen virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa yksikön johtajalle virkamatkamääräyksen. Ministeriön viestinnän virkamiehelle virkamatkamääräyksen antaa viestintäjohtaja. Muulle virkamiehelle matkamääräyksen antaa yksikön johtaja.

50 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 48 ja 49 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selityksen antamista muille viranomaisille asioissa, jotka eivät kuulu ministerin tai osastopäällikön ratkaisuvaltaan;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä;

4) sivutoimilupaa ministeriön virkamiehille;

5) ylitarkastajaa virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämistä ja työsopimussuhteeseen ottamista tai virkamieheksi nimittämistä määräajaksi vastaavaan virkasuhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen enintään vuodeksi;

6) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitettua varoituksen antamista;

7) ministeriön virkamiehen palkkausta;

8) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin milloin valmisteltava asia koskee useampien osastojen toimialaa tai hallinnonalaa yleisesti; ja

9) matkamääräyksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikölle, jos virkamatkan maksaa muu kuin asianomainen virasto tai laitos.

51 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon ja selityksen antamista muille viranomaisille osaston toimialaa koskevissa yleiseltä merkitykseltään vähäisissä asioissa;

2) hallintokantelua osaston toimialaan kuuluvissa yleiseltä merkitykseltään vähäisissä asioissa;

3) osaston käyttöön osoitettujen määrärahojen käyttämistä tai jakamista yksikön käyttöön;

4) osaston toimialaan kuuluvissa asioissa tutkimussopimusten tekemistä; ja

5) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu 50 §:n nojalla kansliapäällikön ratkaisuvaltaan.

52 §
Liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö

Liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 4 §:ssä tarkoitettuja lupia;

2) merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta;

3) joukkoliikenteen palveluostoja ja liikennealan valtionapuja; ja

4) liikenteen ohjauslaitteen vahvistamista käytettäväksi kokeilutarkoituksessa.

55 §
Vuosilomat

Ministeri vahvistaa kansliapäällikön vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälliköiden, viestintäjohtajan ja liikenne- ja viestintähallinnon controllerin vuosilomajärjestyksen ja vuosilomat.

Yksikön johtajien vuosilomajärjestyksen vahvistaa asianomainen osastopäällikkö.

Muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa asianomainen yksikön johtaja tai muu vastaava esimies.

56 §
Komitea- ja työryhmätyöskentely

Ministeriön edustajan ministeriön ulkopuoliseen komiteaan, toimikuntaan tai muuhun valmistelevaan toimielimeen määrää kansliapäällikkö tai osastopäällikkö 50 ja 51 §:n mukaisesti. Jos kyse on edellä 45 §:ssä tarkoitetusta yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävästä asiasta, määräyksen antaa kuitenkin ministeri.

Valmistelevaan toimielimeen nimetyn ministeriön virkamiehen tulee puheenjohtajana tai jäsenenä toimia ministeriön edustajana. Hänen tulee antaa tietoja komitean tai toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista kannan määrittelyistä yksikön johtajalle ja osastopäällikölle, ja jos nämä katsovat asian liikenne- ja viestintäministeriön kannalta edellä 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäväksi, myös ministerille ja kansliapäällikölle.

Jos valmisteluelimessä käsiteltävät asiat koskevat tai sivuavat myös muun kuin asianomaisen virkamiehen oman osaston toimialaa, tulee virkamiehen olla yhteydessä myös asianomaiseen osastoon.

Jos valmisteluelimessä on edustettuina kaksi tai useampia virkamiehiä liikenne- ja viestintäministeriöstä, tulee heidän pyrkiä yksimielisyyteen kannanmäärittelyissään. Mahdollisten erimielisyyksien ilmaantuessa on niistä pyrittävä sopimaan neuvottelemalla tarvittaessa osastopäällikön tai kansliapäällikön kanssa.

Työryhmätyöskentelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita:

1) liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän loppu- tai väliraportista on laadittava varsinaisen yhteenvedon lisäksi tarvittaessa lyhyt toimenpidesuositus;

2) työryhmän puheenjohtajan tulee esitellä työryhmämuistio asian laadun mukaan ministerille, kansliapäällikölle tai osastopäällikölle; ja

3) virkamiehen toimiessa ministeriön edustajana ulkopuolisessa työryhmässä hän on velvollinen esittelemään esimiehelleen työryhmän keskeisimmät suositukset ja kannanotot, ennen kuin allekirjoittaa työryhmämuistion.

58 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu valtioneuvoston nimittämä virkamies. Osastopäällikön ja viestintäjohtajan sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Osastojen yksiköiden johtajien sijaiset määrää osastopäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.