Säädökset alkuperäisinä: 2014

1150/2014
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2015 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1149/2014
Sisäministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1148/2014
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1147/2014
Päätös Tullin työjärjestyksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1146/2014
Verohallinnon päätös vuonna 2015 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1145/2014
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1144/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
1143/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
1142/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1141/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1140/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1139/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1138/2014
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
1137/2014
Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1136/2014
Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta
1135/2014
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain muuttamisesta
1134/2014
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1133/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
1132/2014
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1131/2014
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
1130/2014
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista
1129/2014
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
1128/2014
Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta
1127/2014
Laki huumausainelain muuttamisesta
1126/2014
Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta
1125/2014
Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta
1124/2014
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1123/2014
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1122/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1121/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta
1120/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Newcastlen taudin vastustamisesta
1119/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1118/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan
1117/2014
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1116/2014
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1115/2014
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä ratkaisemaan eräitä verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja hakemuksia
1114/2014
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1113/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1112/2014
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1111/2014
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1110/2014
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 22 b §:n kumoamisesta
1109/2014
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 38 §:n kumoamisesta
1108/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n 5 momentin kumoamisesta
1107/2014
Laki tartuntatautilain 38 a §:n kumoamisesta
1106/2014
Laki mielenterveyslain 33 d §:n kumoamisesta
1105/2014
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta
1104/2014
Laki erikoissairaanhoitolain 53 a §:n kumoamisesta
1103/2014
Laki kansanterveyslain 45 §:n kumoamisesta
1102/2014
Laki sosiaalihuoltolain 59 §:n kumoamisesta
1101/2014
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.