Säädökset alkuperäisinä: 2014

1200/2014
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta
1199/2014
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1198/2014
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1197/2014
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta
1196/2014
Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1195/2014
Laki rahoitusvakausviranomaisesta
1194/2014
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta
1193/2014
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1192/2014
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta
1191/2014
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta
1190/2014
Laki rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta
1189/2014
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1188/2014
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta
1187/2014
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1186/2014
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
1185/2014
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1184/2014
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta
1183/2014
Laki ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta
1182/2014
Laki yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta
1181/2014
Laki esitutkintalain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
1180/2014
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta
1179/2014
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1178/2014
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta
1177/2014
Laki rikoslain muuttamisesta
1176/2014
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1175/2014
Valtioneuvoston asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja konttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1174/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
1173/2014
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
1172/2014
Laki yliopistolain muuttamisesta
1171/2014
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1170/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1169/2014
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1168/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1167/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1166/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1165/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1164/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n kumoamisesta
1163/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
1162/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta
1161/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1160/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästäjätutkinnosta
1159/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1158/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista
1157/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista
1156/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden interventiorahastosta maksettavista menoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1155/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1154/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista turkistuotantorakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
1153/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta
1152/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1151/2014
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.