Säädökset alkuperäisinä: 2014

1300/2014
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1299/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Sambian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1298/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Kenian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Kenian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1297/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1296/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea
1295/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelmalle annettavaa Suomen tukea
1294/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2015 liikenneturvallisuusmaksusta
1293/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1292/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1291/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1290/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1289/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
1288/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1287/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1286/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista
1285/2014
Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia
1284/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista
1283/2014
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1282/2014
Valtion talousarvio vuodelle 2015
1281/2014
Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1280/2014
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1279/2014
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2015 maksettavasta rintama-avustuksesta
1278/2014
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2015
1277/2014
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta
1276/2014
Valtioneuvoston asetus vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1275/2014
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1274/2014
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1273/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettuun VI liitteeseen liittyvän vuoden 2008 typen oksidien teknisen säännöstön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten sekä mainitun yleissopimuksen uudistettuun VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1272/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1271/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1270/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista
1269/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1268/2014
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1267/2014
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1266/2014
Valtioneuvoston asetus sotilasilma-aluksen merkitsemisestä
1265/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1264/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1263/2014
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1262/2014
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta
1261/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1260/2014
Laki Teijon kansallispuistosta
1259/2014
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1258/2014
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1257/2014
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1256/2014
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1255/2014
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen kumoamisesta
1254/2014
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1253/2014
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1252/2014
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1251/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1352/2014Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.