Säädökset alkuperäisinä: 2014

150/2014
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
149/2014
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
148/2014
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
147/2014
Laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta
146/2014
Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta
145/2014
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
144/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
143/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
142/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
141/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
140/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
139/2014
Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
138/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
137/2014
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
136/2014
Valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta
135/2014
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
134/2014
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
133/2014
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n kumoamisesta
132/2014
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
131/2014
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta
130/2014
Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
129/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta
128/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
127/2014
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
126/2014
Valtioneuvoston asetus riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta
125/2014
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
124/2014
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
123/2014
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
122/2014
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta
121/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä
120/2014
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta
119/2014
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
118/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
117/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
116/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta
115/2014
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
114/2014
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014
113/2014
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
112/2014
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
111/2014
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
110/2014
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista
109/2014
Oikeusministeriön asetus kulutushyödykesopimusta koskevasta puhelinasioinnista perittävästä perushinnasta
108/2014
Laki taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
107/2014
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
106/2014
Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta
105/2014
Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
104/2014
Laki sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
103/2014
Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
102/2014
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
101/2014
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.