Säädökset alkuperäisinä: 2014

500/2014
Laki tullilain muuttamisesta
499/2014
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta
498/2014
Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta
497/2014
Laki standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
496/2014
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
495/2014
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
494/2014
Tasavallan presidentin asetus eräiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
493/2014
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
492/2014
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
491/2014
Laki sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta
490/2014
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta
489/2014
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
488/2014
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
487/2014
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
486/2014
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
485/2014
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
484/2014
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
483/2014
Laki yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
482/2014
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
481/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
480/2014
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
479/2014
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
478/2014
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
477/2014
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista
476/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
475/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
474/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
473/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2014–2015
472/2014
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
471/2014
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista
470/2014
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
469/2014
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2014/2015 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
468/2014
Valtioneuvoston asetus ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
467/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 § :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
466/2014
Valtioneuvoston asetus elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
465/2014
Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista
464/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 8 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
463/2014
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
462/2014
Vuoden 2014 lisätalousarvio
461/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
460/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
459/2014
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n kumoamisesta
458/2014
Valtiovarainministeriön asetus Ilmari Tapiovaara ja sisustustaide -juhlarahasta
457/2014
Valtioneuvoston asetus Afganistanin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta
456/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
455/2014
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
454/2014
Valtioneuvoston asetus rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta
453/2014
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta
452/2014
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
451/2014
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.