Säädökset alkuperäisinä: 2014

700/2014
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
699/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista
698/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
697/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä
696/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
695/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
694/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
693/2014
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
692/2014
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
691/2014
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
690/2014
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
689/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
688/2014
Laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
687/2014
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
686/2014
Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
685/2014
Laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
684/2014
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä
683/2014
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
682/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
681/2014
Laki vesihuoltolain muuttamisesta
680/2014
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi
679/2014
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
678/2014
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
677/2014
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
676/2014
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
675/2014
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
674/2014
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
673/2014
Laki rikoslain muuttamisesta
672/2014
Laki esitutkintalain muuttamisesta
671/2014
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta
670/2014
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
669/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Uudenmaan maakunnissa sekä eräissä Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Savon maakuntiin kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015
668/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015
667/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyn metsästyksen kieltämisestä eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015
666/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä eräissä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015
665/2014
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
664/2014
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
663/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
662/2014
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
661/2014
Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta
660/2014
Laki merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta
659/2014
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta
658/2014
Laki postilain muuttamisesta
657/2014
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
656/2014
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
655/2014
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
654/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
653/2014
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
652/2014
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
651/2014
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.