Säädökset alkuperäisinä: 2014

750/2014
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
749/2014
Laki rajavartiolain muuttamisesta
748/2014
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
747/2014
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
746/2014
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
745/2014
Laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta
744/2014
Laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta
743/2014
Laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
742/2014
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
741/2014
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
740/2014
Laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta
739/2014
Laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
738/2014
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
737/2014
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta
736/2014
Laki panostajalain muuttamisesta
735/2014
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
734/2014
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
733/2014
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
732/2014
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
731/2014
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta
730/2014
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
729/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
728/2014
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta
727/2014
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta
726/2014
Turvallisuusselvityslaki
725/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015
724/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raivotaudin vastustamisesta
723/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
722/2014
Laki Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta
721/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta
720/2014
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
719/2014
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
718/2014
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014 annetun sisäministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
717/2014
Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
716/2014
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
715/2014
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta
714/2014
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
713/2014
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
712/2014
Valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
711/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
710/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
709/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
708/2014
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
707/2014
Verohallinnon päätös vuoden 2014 kiinteistöverotuksen päättymisestä
706/2014
Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta
705/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
704/2014
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
703/2014
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
702/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta
701/2014
Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.