Säädökset alkuperäisinä: 2014

950/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääkärin lääkekirjanpidosta
949/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta
948/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä
947/2014
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2015
946/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
945/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
944/2014
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
943/2014
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
942/2014
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
941/2014
Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta
940/2014
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
939/2014
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
938/2014
Laki yleisestä asumistuesta
937/2014
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
936/2014
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta
935/2014
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
934/2014
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
933/2014
Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta
932/2014
Ammattikorkeakoululaki
931/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
930/2014
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
929/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
928/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
927/2014
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
926/2014
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
925/2014
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta
924/2014
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
923/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
922/2014
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
921/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
920/2014
Laki vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta
919/2014
Laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta
918/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
917/2014
Tietoyhteiskuntakaari  
916/2014
Laki tupakkalain muuttamisesta
915/2014
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a ja 13 e §:n muuttamisesta
914/2014
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
913/2014
Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta
912/2014
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
911/2014
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
910/2014
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta
909/2014
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
908/2014
Laki laivavarustelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
907/2014
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 17 ja 22 §:n muuttamisesta
906/2014
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta
905/2014
Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta
904/2014
Laki hyljetuotteiden kaupasta
903/2014
Laki sisäasioiden rahastoista
902/2014
Laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
901/2014
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.