1395/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) 4, 12, 13 ja 15 § seuraavasti:

4 §
Valtionapuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, ja selvityshankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 250 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää myös tuen myöntämisestä, jos investointihanke liittyy uuden teknologian käyttöönottoon ja selvityshanke uuden palvelun tai menetelmän kehittämiseen. Muutoin tuen myöntämisestä päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jos tuen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sen maksamisesta, käytön valvonnasta ja takaisinperinnästä päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (kehittämis- ja hallintokeskus).

12 §
Tuen maksaminen

Energiatuki maksetaan hakemuksesta (maksatushakemus) jälkikäteen hankkeen edistymisen ja toteutuneiden maksettujen kustannusten perusteella yhdessä tai useammassa erässä, jotka mainitaan myöntöpäätöksessä.

Viimeinen maksuerä on vähintään 20 prosenttia myönnetystä tuesta, jollei työ- ja elinkeinoministeriö erityisestä syystä yksittäistapauksessa tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä poikkea tästä.

Hankkeessa, jossa on leasing- tai osamaksukustannuksia taikka muita vastaavia kustannuksia, tuki voidaan maksaa yhdessä erässä hankkeen valmistumisen jälkeen.

Hakemus viimeisen maksuerän maksamiseksi (lopputilitys) tulee toimittaa tuen myöntäjälle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on saatettu päätökseen. Lopputilityksessä tulee tehdä kustannusselvitys koko hankkeen toteutuneista kustannuksista. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi myöntää jatkoaikaa lopputilityksen toimittamista varten, jos tätä koskeva hakemus toimitetaan ennen määräajan päättymistä. Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jatkoajan lopputilityksen toimittamiseksi voi myöntää kehittämis- ja hallintokeskus. 

Hyväksyttyään lopputilityksen tuen myöntäjä maksaa viimeisen maksuerän ja vahvistaa samalla energiatuen lopullisen määrän. Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, viimeisen maksuerän maksaa ja energiatuen lopullisen määrän vahvistaa kehittämis- ja hallintokeskus. Toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten jäädessä alle tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä mainitun määrän, lopullisen tuen suuruus on tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

13 §
Maksatushakemusta ja lopputilitystä koskevat tarkemmat säännökset

Maksatushakemus ja lopputilitys tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Investointihankkeessa jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä tulee esittää tuen saajan edustajan tai valvojan lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa, mikä on tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätty tuen maksamisen edellytykseksi. Tuen saajan tulee esittää myös selvitys hankkeen siihen mennessä toteutuneista kustannuksista.

Tuen ensimmäisen erän maksuhakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta sekä selvitys tuen kohteena olevan omaisuuden vakuuttamisesta vahingon varalta.

Selvityshankkeessa tuen saaja on velvollinen lopputilityksen yhteydessä antamaan loppuraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Lopputilityksestä tulee hyväksytyn tilintarkastajan (KHT, HTM, JHTT) antaa lausunto siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riittävät tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän maksamista varten. Jos tuen saaja on kunta, kuntayhtymä tai seurakunta, lausunnon antaa sen tilintarkastaja. Hankkeissa, joissa maksutositteiden määrä on alle kymmenen, tuen myöntäjä voi hyväksyä vaihtoehtona tilintarkastajan lausunnolle, että hakija liittää tilitykseen yrityksen kirjanpitoon sisältyvät oikeaksi todistetut tositejäljennökset hankkeen aiheuttamista kustannuksista. Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilintarkastajan lausunnon vaihtoehdon voi hyväksyä kehittämis- ja hallintokeskus. 

Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi yksittäistapauksessa tuen myöntämistä koskevassa päätöksessään poiketa siitä, mitä 4 momentissa säädetään lopputilityksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätöksen poikkeamisesta voi tehdä kehittämis- ja hallintokeskus.

15 §
Tuen saajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus

Tuen saajan on toimitettava tuen myöntäjälle selvitys hankkeen vaikutuksista kahden vuoden kuluessa viimeisen tukierän maksamisesta.

Tuen saajan on ilmoitettava tuen myöntäjälle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua.

Jos päästökauppalakia ryhdytään soveltamaan hankkeeseen, tuen saajan on ilmoitettava tuen myöntäjälle asiasta kahden kuukauden kuluessa.

Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, edellä 1–3 momenteissa tarkoitetut selvitys ja ilmoitukset on tehtävä kehittämis- ja hallintokeskukselle. 


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.