1379/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 6 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1275/2002, ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1029/2001, uusi 2 momentti, 3 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 64/1997, uusi 3 ja 4 momentti sekä asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

2 §
Hakemuksen liitteet

Velallisella on oikeus saada 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut verotustodistukset maksutta velkajärjestelyhakemukseen liittämistä varten.

3 §
Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan, joka hakee elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyä, tulee 1 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset tai ilmoittaa syy siihen, miksi selvitystä ei joiltain osin voida esittää:

1) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;

2) kirjallinen selvitys toiminnan laajuudesta, taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisten vaikeuksien keskeisistä syistä sekä selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenilleen maksetusta palkasta; sekä

3) kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan antama selvitys 3 a §:ssä tarkoitetuista seikoista.

Jos velallisella ei ole kirjanpitolain (1336/1997) mukaan velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijasta selvitys toimitetusta verotuksesta tai, siltä osin kuin verotusta ei vielä ole toimitettu, veroilmoituksesta liitteineen. Välitilinpäätöksen sijasta velallinen voi liittää hakemukseen kirjanpitoon perustuvan selvityksen elinkeinotoiminnan tuloista ja menoista toimitetun verotuksen tai veroilmoituksen antamisen jälkeiseltä ajalta.

3 a §
Asiantuntijan selvitys

Edellä 3 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai sen korvaavista verotustiedoista sekä välitilinpäätöksestä;

2) lausunto elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuudesta ja seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa; sekä

3) tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 45 ja 45 a §:ssä tarkoitettuja velkajärjestelyn aloittamisen lisäedellytyksiä sekä 46 a §:ssä tarkoitettua maksuohjelman vahvistamisen estettä.

6 a §
Vähäisen jako-osuuden jättäminen huomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta velkoja, jolle kertyvä jako-osuus olisi pienempi kuin 50 euroa. Tällainen velkoja voidaan jättää ilman suoritusta myös, kun maksuohjelmaa muutetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.