1290/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (695/2012) 17 §, sekä

muutetaan 3, 10 ja 12 §, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §, 35 §:n 1 momentti sekä 42, 44, 48 ja 54 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 1116/2013, seuraavasti:

3 §
Tulosohjaus- ja johtaminen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministeri hyväksyy maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet sekä ministeriön tulostavoitteet kansliapäällikön esittelystä.

Kansliapäällikkö hyväksyy osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet sekä valtionavustusta saavien yhteisöjen tavoitteet osastopäällikön esittelystä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta säädetään ja määrätään erikseen.

10 §
Maksajavirastoa koskevat tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan mukaisesta Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) maksajaviraston hyväksymisestä ja hyväksynnän peruuttamisesta sekä tähän liittyvistä muista tehtävistä.

Maa- ja metsätalousministeriö hoitaa aikaisempaan ohjelmakauteen liittyvät maataloustukirahaston ja maaseuturahaston maksajaviraston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät siten kuin siitä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 885/2006.

12 §
Luonnonvaraosaston toimiala

Luonnonvaraosaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) uusiutuvia luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä, ympäristöä ja ilmastoa sekä näitä koskevien asioiden yhteensovittamista ministeriön toimialalla;

2) metsäpolitiikkaa, metsätaloutta, bioenergiaa ja puumarkkinoita;

3) vesitaloutta, vesienhoidon yhteensovittamista ministeriön toimialalla sekä rajavesistöyhteistyötä;

4) yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa;

5) kalataloutta;

6) riistataloutta;

7) riista- ja kalakantojen hoitoa sekä muuta luonnon hoitoa ja käyttöä ministeriön toimialalla;

8) alueiden käyttöä koskevien asioiden yhteensovittamista ministeriön toimialalla;

9) Suomen ympäristökeskuksen ohjausta ja ympäristöasioiden hallintoa ministeriön toimialalla;

10) Maaseutuviraston, Elintarviketurvallisuusviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausta osaston toimialalla;

11) geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä ministeriön toimialalla;

12) osaston toimialan tietohallintoa;

13) osaston toimialaan kuuluvia EU- ja kansainvälisiä asioita.

Luonnonvaraosasto toimii:

1) Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (kalatalousrahastoasetus) 58 artiklassa tarkoitettuna hallintoviranomaisena;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (ERI-rahastojen yleisasetus) 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman hallintoviranomaisena;

3) muun Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana hallinto- ja yhteysviranomaisena.

Luonnonvaraosaston toimialaan kuuluvat:

1) Metsähallitus;

2) Suomen metsäkeskus;

3) Suomen riistakeskus.

13 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston toimiala

Hallinto- ja suunnitteluosaston talousyksikkö on kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitettu todentamisviranomainen sekä ERI-rahastojen yleisasetuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomainen. Yksikkö valmistelee 10 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

Hallinto- ja suunnitteluosaston toimialaan kuuluvat Luonnonvarakeskus ja Maanmittauslaitos.

16 §
Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäisen tarkastuksen toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat maa- ja metsätalousministeriön sisäistä tarkastusta sekä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelua.

Sisäinen tarkastus toimii kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitettuna tarkastusviranomaisena ja lausumanantajana sekä ERI-rahastojen yleisasetuksen 123 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman tarkastusviranomaisena.

Sisäisen tarkastuksen toiminta kohdistuu ministeriön lisäksi niihin ministeriön toimintoihin ja tehtäviin, jotka on annettu toisten virastojen ja laitosten tai yhteisöjen taikka yksityisten toimijoiden tehtäväksi tai joista ministeriö muuten vastaa.

35 §
Virkamatkamääräykset

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö antaa virkamatkamääräyksen ministerille, valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle.


42 §
Luonnonvaraosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsälaki (1093/1996), lukuun ottamatta lain 13 §:ssä tarkoitetun suoja-alueen muodostamista, ja asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013);

2) metsätuhojen torjunnasta annettu laki (1087/2013), lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä päättämistä laajojen hyönteis- ja sienituhojen torjumiseksi;

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (241/2002);

4) puutavaran mittauksesta annettu laki (414/2013), lukuun ottamatta lain 8 §:ssä tarkoitettua puutavaran mittauslautakunnan asettamista, ja puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (457/2013); lukuun ottamatta mainitun asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen neuvottelukunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä;

5) Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011), lukuun ottamatta lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan asettamista ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä, 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua maakunnallisten metsäneuvostojen asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsäjohtajan ja rahoitus- ja tarkastuspäälliköiden valitsemista ja erottamista koskevan päätöksen vahvistamista, 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua johtajan päätöksen vahvistamista rahoitus- ja tarkastuspäällikköjen määrästä ja tehtäväjaosta, 17 §:n 4 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavustusten myöntöpäätöksiä, 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläkejärjestelyjen sääntöjen vahvistamista, 30 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen työjärjestyksen vahvistamista ja 34 §:n 2 momentissa tarkoitettua erimielisyyden ratkaisemista, ja lain nojalla annettu valtioneuvoston asetus, lukuun ottamatta asetuksessa tarkoitettua toisen jäsenen määräämistä edustamaan henkilöstöä metsäkeskuksen johtokunnassa silloin, kun siinä käsitellään julkisen palvelun yksikköä ja liiketoimintayksikköä yhteisesti koskevia henkilöstö- tai muita asioita;

6) kalastuslaki (286/1982), lukuun ottamatta lain 91 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kalastuksenhoitomaksuvarojen jakamisessa noudatettavia perusteita, ja kalastusasetus (1116/1982);

7) Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki (1139/1994) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset;

8) merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettu laki (690/2010);

9) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettu laki (1188/2014) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset, lukuun ottamatta mainitun lain 42 §:ssä ja jäljempänä 44 §:ssä tarkoitettua Suomen kalastuskiintiöiden vaihtamista muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa;

10) Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annettu laki (1447/2006) ja Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annettu valtioneuvoston asetus (639/2007), lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua seurantakomitean jäsenen tai varajäsenen vaihtamista ja 4 §:ssä tarkoitettua kalatalousryhmän hyväksymistä;

11) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettu laki (1093/2014) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset, lukuun ottamatta mainitun lain 7 §:ssä tarkoitettua seurantakomitean jäsenen nimittämistä eronneen tilalle ja 3 §:ssä tarkoitettua kalatalouden toimintaryhmän ja sen laatiman paikallisen strategian hyväksymistä;

12) metsästyslaki (615/1993), lukuun ottamatta lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua poikkeusta hirvenmetsästyksestä säädettyihin pinta-alavaatimuksiin, 39 §:n 3 momentissa tarkoitettua alueen hyväksymistä riistansuoja-alueeksi ja sen suojamääräyksistä päättämistä ja 4 momentissa tarkoitettua riistansuoja-alueen lakkauttamista sekä 79 §:ssä tarkoitettua elävän riistan ohjeellisten arvojen määräämistä, ja metsästysasetus (666/1993) sekä asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista (452/2013);

13) riistahallintolaki (158/2011), lukuun ottamatta lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua Suomen riistakeskuksen hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämistä, 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenten nimittämistä sekä 3 momentissa tarkoitettua valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämistä, 8 a §:ssä tarkoitettua Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikön sijaisten määräämistä ja 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua Suomen riistakeskuksen sekä riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen vahvistamista;

14) riistahallinnosta annettu valtioneuvoston asetus (171/2011), lukuun ottamatta asetuksen 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen erottua tai pysyvästi estyessä hoitamasta tehtäviään uuden jäsenen tai henkilökohtaisen varajäsenen nimittämistä, 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua perustellun kannanoton antamista Suomen riistakeskuksen tilinpäätöksestä, 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä erottua tai pysyvästi estyessä hoitamasta tehtäviään uuden jäsenen tai henkilökohtaisen varajäsenen nimittämistä, 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua alueellisen riistaneuvoston jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä erottua tai pysyvästi estyessä hoitamasta tehtäviään uuden jäsenen tai henkilökohtaisen varajäsenen nimittämistä sekä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun määrärahan myöntämistä Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toimintaan;

15) riistavahinkolaki (105/2009) ja valtioneuvoston asetus riistavahingoista (367/2010);

16) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettu laki (616/1993), lukuun ottamatta lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua määrärahapäätöstä Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoihin sekä metsästäjien ryhmävakuutuksesta aiheutuviin menoihin.

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat muiden valtioiden viranomaisten kanssa tehtäviä yhteistyötä koskevia sopimuksia osaston toimialalla.

44 §
Elinkeinokalatalousyksikön päällikön ratkaisuvalta

Elinkeinokalatalousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 mukaisten kalastuskiintiöiden siirtoa vuodelta toiselle;

2) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettua kiintiöiden tai niiden osien vaihtoa muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

48 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 ja 35 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua viranomaisen ratkaisua ja 28 §:ssä tarkoitettua lupaa;

2) ulkoistettuja palveluita koskevia sopimuksia osaston toimialalla;

3) muiden valtioiden viranomaisten kanssa tehtäviä yhteistyötä koskevia sopimuksia osaston toimialalla.

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö määrää Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan sijaiset.

54 §
Talousyksikön päällikön ratkaisuvalta

Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat Euroopan kalatalousrahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston todentamisviranomaisen tehtäviä sekä kirjanpitoyksikölle kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu kansliapäällikölle tai osastopäällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa vireille tulleen uusjakotoimituksen yhteydessä myönnettävää, uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) mukaista tukea koskevan asian ratkaisemiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Susanna Paakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.