1284/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 2 luvun 3 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, jäljempänä laitos, kriisinratkaisusuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista ja laitosten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi ja ylläpitämiseksi Rahoitusvakausvirastolle toimitettavista tiedoista ja selvityksistä.

2 §
Kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavat tiedot

Rahoitusvakausvirastolla on oikeus saada laitokselta sitä koskevan kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi ainakin seuraavat tiedot:

1) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen organisaatiorakenteesta ja luettelo sen oikeushenkilöistä;

2) osakkeenomistajien tunnistetiedot ja kunkin osakkeenomistajan omistusosuus sekä äänivalta yhtiössä;

3) jokaisen oikeushenkilön kotipaikka, toimilupa ja toimiva johto;

4) selvitys laitoksen kriittisistä toiminnoista ja ydinliiketoiminta-alueista sekä kunkin oikeushenkilön näihin toimintoihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät olennaiset omaisuuserät, velat ja vastuut;

5) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen ja sen kaikkien oikeushenkilöiden vastuiden rakenteesta eroteltuna ainakin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen ja vastuiden sekä vakuudellisten, vakuudettomien ja etusoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkojen tyypit ja niiden määrät;

6) selvitys laitoksen hyväksyttävistä veloista;

7) selvitys laitoksen antamista vakuuksista, niiden haltijoista sekä sijaintipaikasta;

8) selvitys laitoksen ja sen oikeushenkilöiden taseen ulkopuolisista sitoumuksista sekä selvitys suhteessa sen kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

9) selvitys laitoksen käyttämistä suojausmekanismeista ja toteutetuista olennaisista suojauksista sekä selvitys oikeushenkilöittäin;

10) laitoksen merkittävien vastapuolten tunnistetiedot sekä selvitys suurimpien vastapuolen liiketoiminnan päättymisen vaikutuksista laitoksen rahoitustilanteeseen;

11) selvitys järjestelmistä, joissa laitos harjoittaa merkittävässä määrin arvopaperikauppaa, sekä selvitys suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

12) selvitys maksuliike- ja selvitysjärjestelmistä, joiden osapuoli laitos on, sekä selvitys suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

13) yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, laitoksen käyttämistä riskienhallinnan, kirjanpidon ja taloudellisen ja lakisääteisen raportoinnin järjestelmistä sekä viranomaisraportoinnista, ja selvitys suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

14) tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista ja ylläpitäjistä, järjestelmiin liittyvistä palvelusopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä sekä näiden käyttöoikeuksista;

15) tunnistetiedot ja selvitys oikeushenkilöistä ja niiden keskinäisistä kytköksistä ja riippuvuuksista, joita ovat:

a) yhteinen tai yhteisesti käytetty henkilöstö, tilat ja järjestelmät;

b) pääoma-, rahoitus- tai maksuvalmiusjärjestelyt;

c) nykyiset tai mahdolliset luottoriskit;

d) vastatakaussopimukset, vastavakuusjärjestelyt, ristikkäiset maksukyvyttömyysmääräykset ja tytäryhtiöiden keskinäiset nettoutussopimukset;

e) riskinsiirto- ja palvelusopimukset sekä kahden konsernin yrityksen välillä tehty sopimus, jolla siirretään kokonaan tai osittain yhden konsernin yrityksen ja kolmannen osapuolen välillä tehdystä sopimuksesta aiheutuva riski;

16) kunkin oikeushenkilön valvonta- ja kriisinratkaisuviranomainen;

17) laitoksen kriisinratkaisuehdotuksen laadintaan tarvittavien tietojen toimittamisesta vastuussa oleva hallintoneuvoston, hallituksen tai niitä vastaavan toimielin jäsen sekä mahdolliset muut vastuuhenkilöt eri oikeushenkilöissä, kriittisissä toiminnoissa ja ydinliiketoiminta-alueilla;

18) kuvaus järjestelyistä, joita laitos on toteuttanut varmistaakseen, että Rahoitusvakausvirastolla on kriisinratkaisun yhteydessä kaikki tiedot, jotka se on määritellyt välttämättömiksi kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien käyttämiseksi;

19) kaikki laitoksen ja sen oikeushenkilöiden kolmansien osapuolten kanssa tekemät sopimukset, jotka voidaan sanoa irti, kun Rahoitusvakausvirasto päättää käyttää kriisinratkaisuvälinettä, ja selvitys siitä, voivatko irtisanomisen seuraukset vaikuttaa kriisinratkaisuvälineen käyttöön;

20) kuvaus mahdollisista pääomanlähteistä, joita voidaan käyttää kriisinratkaisun tukena;

21) tiedot omaisuuden kiinnityksistä, likvideistä varoista, taseen ulkopuolisista toiminnoista, suojausstrategioista ja kirjanpitokäytänteistä.

3 §
Kriisinratkaisusuunnitelmaan sisällytettävät tiedot

Laitoksen kriisinratkaisusuunnitelmassa on esitettävä vaihtoehdot kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien soveltamisesta laitokseen. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on esitettävä tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan määrällisesti ilmaistuna:

1) tiivistelmä suunnitelman keskeisistä osista;

2) tiivistelmä laitokseen edellisten sitä koskevien kriisinratkaisutietojen toimittamisen jälkeen kohdistuneista olennaisista muutoksista;

3) kuvaus siitä, miten kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet voidaan tarvittavissa määrin erotella oikeudellisesti ja taloudellisesti muista toiminnoista niiden jatkuvuuden varmistamiseksi, kun laitoksella ei ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa;

4) arvio suunnitelman jokaisen olennaisen osan toteuttamiseksi tarvittavasta ajasta;

5) yksityiskohtainen kuvaus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 3 luvun 1 §:n mukaisesti tehdystä purkamismahdollisuuden arvioinnista;

6) kuvaus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 3 luvun 4 §:n nojalla edellytettävistä toimenpiteistä, joilla puututaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 8 a luvun 1—4 §:n mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella todettuihin purkamismahdollisuuden esteisiin tai poistetaan ne;

7) kuvaus prosesseista, joilla määritetään laitoksen kriittisten toimintojen, ydinliiketoiminta-alueiden ja varojen arvo ja markkinoitavuus;

8) yksityiskohtainen kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan, että luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 3 luvun 4 §:n nojalla edellytetyt tiedot ovat ajan tasalla ja Rahoitusvakausviraston käytettävissä;

9) Rahoitusvakausviraston selvitys siitä, miten kriisinratkaisun vaihtoehdot voitaisiin rahoittaa olettamatta, että laitokselle myönnetään:

a) poikkeuksellista julkista rahoitustukea lukuun ottamatta rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 1 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun kriisinratkaisurahaston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 67 artiklassa tarkoitetun EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston käyttämistä;

b) keskuspankin hätärahoituksena antamaa maksuvalmiustukea; tai

c) keskuspankin vakuuksia, juoksuaikaa ja korkoa koskevin poikkeuksellisin ehdoin antamaa maksuvalmiustukea;

10) yksityiskohtainen kuvaus erilaisista kriisinratkaisustrategioista, joita voidaan soveltaa erilaisten skenaarioiden ja sovellettavien määräaikojen mukaisesti;

11) kuvaus kriittisistä keskinäisistä sidoksista;

12) kuvaus vaihtoehdoista maksu- ja selvityspalvelujen ja muun infrastruktuurin käytön jatkuvuuden ylläpitämiseksi sekä arvio asiakkaiden positioiden siirrettävyydestä;

13) selvitys suunnitelman vaikutuksista laitoksen työntekijöihin sekä arvio tähän liittyvistä kustannuksista, selvitys suunnitelluista menettelyistä henkilökunnan kuulemiseksi kriisinratkaisumenettelyn aikana, ottaen tarvittaessa huomioon työmarkkinaosapuolten kanssa käytävää vuoropuhelua koskevat kansalliset järjestelmät;

14) tiedotusvälineille ja yleisölle tiedottamista koskeva suunnitelma;

15) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun 7 §:n mukainen vähimmäisvaatimus omien varojen ja hyväksyttävien velkojen määräksi ja tarvittaessa määräaika kyseisen tason saavuttamiselle;

16) tarvittaessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun 7 §:n mukainen vähimmäisvaatimus omien varojen ja velkakirjojen arvon sopimusperusteisen alaskirjauksen välineiden määräksi ja tarvittaessa määräaika kyseisen tason saavuttamiselle;

17) kuvaus toiminnoista ja järjestelmistä, jotka ovat olennaisia laitoksen operatiivisten toimintojen jatkuvan ylläpidon kannalta;

18) soveltuvin osin kaikki laitoksen esittämät näkemykset kriisinratkaisusuunnitelmasta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU (32014L0059); EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Neuvotteleva virkamies
Armi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.