1280/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 24 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto ja 7 kohta, 25 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto sekä liitteen 5 kohdat 7 ja 11, sellaisina kuin niistä on 24 §:n 7 kohta asetuksessa 869/2010, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 f § ja 24 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 869/2010, uusi 2 momentti, seuraavasti:

3 luku

Pinta- ja pohjavesien tilan arvioiminen

14 f §
Ympäristötavoitteita koskevien poikkeusten soveltaminen

Jos vesienhoitosuunnitelmassa esitetään vesienhoitolain 21 §:n 3 momentissa tai 22 – 25 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ympäristötavoitteista, tulee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen varmistua siitä, että esitetyt poikkeukset eivät estä tai vaaranna ympäristötavoitteiden saavuttamista muissa saman vesienhoitoalueen vesimuodostumissa tai ole ristiriidassa muualla ympäristölainsäädännössä asetettujen vaatimusten tai tavoitteiden kanssa.

24 §
Toimenpideohjelmassa esitettävät tiedot vesienhoidon perustoimenpiteistä

Vesienhoitolain 12 §:ssä tarkoitettuja vesienhoidon perustoimenpiteitä ovat:


7) toimenpiteet häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa tapahtuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vaaran vähentämiseksi sekä teknisistä laitteista aiheutuvien pilaavien aineiden merkityksellisten häviöiden estämiseksi;


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee osana vesienhoitolain 19 §:ssä tarkoitettua toimenpideohjelman tarkistamista tarkastella myös 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja ennakkovalvontatoimenpiteitä ja esittää tarvittaessa toimia niiden saattamiseksi ajan tasalle. Ennakkovalvontatoimenpiteisiin kuuluvien lupien sekä tarkkailumääräysten muuttamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja vesilaissa (587/2011).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Europpan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Lainsäädäntöneuvos
Tuire Taina

Liite 5

Vesienhoitosuunnitelmassa esitettävät tiedot:


7. Yhteenveto toimenpideohjelmasta tai -ohjelmista, mukaan lukien keinot, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan, yhteenveto toimenpiteistä poikkeuksellisten tilanteiden varalle ja teknisistä laitteista aiheutuvien pilaavien aineiden merkityksellisten häviöiden estämiseksi sekä selvitys vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja niiden valinnasta.


11. Tieto siitä, mistä ja miten vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa kuulutetut tausta-asiakirjat ja -tiedot, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien tarkkailutiedot sekä seurantaohjelmien mukaisesti kerätyn seurantatiedon yksityiskohdat ovat saatavilla.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.