1271/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 7 §, 19 §:n 3 momentti ja 21 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 234/2009,

muutetaan 2 §:n e kohta, 18 §, 20 §:n 3 momentti, 22 §:n 2 momentti sekä 25 ja 29 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n e kohta, 18 §, 20 §:n 3 momentti ja 22 §:n 2 momentti asetuksessa 234/2009, 25 § osaksi asetuksissa 1084/2006 ja 1061/2013 ja 29 § asetuksessa 336/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 13 d §, 18 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 234/2009, uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 18 f, 21 c, 24 a, 24 b ja 26 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


e) EY-piensarjatyyppihyväksynnällä ajoneuvolle d kohdan 1 tai 3 alakohdassa mainitun EU-säädöksen mukaisesti myönnettävää EY-tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sellaista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä;


5 a §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin auton tai sen perävaunun vaatimustenmukaisuus kansallisessa tyyppihyväksynnässä osoittaa:

a) tyyppihyväksynnän myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä silloin, kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin tyyppihyväksynnän myöntäjän käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin tyyppihyväksynnän myöntämisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin tai testein a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekä silloin, kun valmistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään yleisesti ETA-valtioissa vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun tyyppihyväksynnän myöntäjä voi vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan toimittamiin asiakirjoihin perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;

ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole mahdollista eikä selvityksen antaminen katsota edellyttävän e kohdassa tarkoitetulta tutkimuslaitokselta edellytettävää pätevyyttä; tai

iii) jos tutkittavalle ominaisuudelle ei ole olemassa kansainvälisellä tasolla asetettuja testivaatimuksia, joiden täyttymisen arviointiin voidaan soveltaa ilmoitettuja tutkimuslaitoksia koskevia säännöksiä;

e) muun ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskelmia.

13 d §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

1. Liikenteen turvallisuusviraston on varmistettava, ettei ajoneuvolain 69 §:ssä tarkoitettuja valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettyjen poikkeusten enimmäismääriä ylitetä.

2. Sarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettyjen poikkeusten ilmoittamisessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle sovelletaan ajoneuvolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa EU-säädöksissä säädettyjä menettelyjä.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvon rekisteröinnistä annettavalle todistukselle.

18 §
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan pätevyysalueet

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoittaa komissiolle ja tarvittaessa muille jäsenvaltioille EY-tyyppihyväksynnän ja yksittäishyväksynnän mukaisia testejä tekemään hyväksymänsä nimetyt tutkimuslaitokset ja minkä säännösten mukaisten testien suorittamiseen sekä mihin tyyppihyväksyntään liittyvän toiminnan luokkaan kukin näistä laitoksista on hyväksytty. E-sääntöjen mukaisia testejä tekevät tutkimuslaitokset ilmoitetaan vastaavasti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Tyyppihyväksyntäviranomainen julkaisee nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan pätevyysalueet verkkosivuillaan.

18 a §
Hyväksytyn asiantuntijan toiminnan arviointi

3. Liikenteen turvallisuusvirasto voi edellyttää hyväksytyltä asiantuntijalta tämän pätevyysalueeseen kuuluvien mittaustulosten vertailumittauksia, jollei mittaustulosten vertailukelpoisuus vastaavalla pätevyysalueella toimivien toisten hyväksyttyjen asiantuntijoiden kanssa tule muutoinkin riittävällä tavalla varmistetuksi toiminnan säännönmukaisissa arvioinneissa.  

18 f §
Rekisteröintikatsastusta koskevien vaatimusten soveltaminen yksittäishyväksynnässä

Rakennetun ajoneuvon yksittäishyväksynnässä noudatetaan osien alkuperää selvitettäessä 24 a §:n ja valmistenumeroa annettaessa 24 b §:n rekisteröintikatsastusta koskevia säännöksiä.

3 luku

Rekisteröintikatsastus

20 §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

3. Edellä 2 momentista poiketen Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo.


21 c §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvolain 60 a §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin auton tai sen perävaunun vaatimustenmukaisuus rekisteröintikatsastuksessa osoittaa ajoneuvolain 30 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa mainituissa EU-säädöksissä määriteltyjen osien ja ominaisuuksien osalta:

a) katsastajan tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä silloin, kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin rekisteröintikatsastuksia tekevän katsastajan käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin rekisteröintikatsastusten suorittamisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin tai testein 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekä silloin, kun valmistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään yleisesti ETA-valtioissa vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun rekisteröintikatsastuksen suorittaja voi vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan toimittamiin asiakirjoihin perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole mahdollista eikä selvityksen antaminen edellytä e kohdassa tarkoitetulta tutkimuslaitokselta edellytettävää pätevyyttä;

e) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskelmia.

22 §
Vaihtoehtoiset menettelyt rekisteröintikatsastuksessa

2. Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneuvon osalta katsastustoimipaikka voi Liikenteen turvallisuusviraston välityksellä vaatia yksittäishyväksynnän myöntäneeltä hyväksyntäviranomaiselta ajoneuvolle myönnettyyn yksittäishyväksyntätodistukseen liittyviä lisätietoja, joissa yksityiskohtaisesti selvitetään kyseisen ajoneuvon täyttämät tekniset vaatimukset.

24 a §
Selvitys osien alkuperästä

1. Korjatun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Myös muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava.

2. Rakennetun ajoneuvon kokoamisessa käytettyjen osien alkuperästä on esitettävä luotettava selvitys.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna selvityksenä rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä osaluettelo tarvittavine liitteineen. Ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen esittävän henkilön sekä, jos hän ei ole ajoneuvon omistaja tai haltija, myös omistajan tai haltijan tulee vahvistaa osaluettelo allekirjoituksellaan. Osaluettelon laatimiseksi tarvittavien tietojen hankkimisesta vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.

24 b §
Valmistenumeron antaminen katsastustoimipaikalla

1. Katsastustoimipaikka antaa rakennetulle ajoneuvolle uuden valmistenumeron, joka meistetään ajoneuvon itsekantavaan koriin tai runkoon. Katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä katsastustoimipaikkaa osoittavalla meistoksella.

2. Jos ajoneuvoon meistetty tai muuten pysyvästi kiinnitetty valmistenumero on vahingoittunut tai joudutaan osan vaihtamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä poistamaan, valmistenumeron tarkastamisesta ja uusimisesta on sovittava katsastustoimipaikan kanssa ennen työn aloittamista. Katsastustoimipaikka merkitsee rekisteriin tiedon valmistenumerolle tehtävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta uudesta sijainnista.

3. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon valmistenumerolla, jos ajoneuvolla on kanta-ajoneuvo. Jos kanta-ajoneuvon valmistenumero joudutaan meistämään uudestaan, katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

4. Jos kunnostukseen käytetyssä osassa on muu kuin kanta-ajoneuvon valmistenumero, katsastustoimipaikka mitätöi tämän numeron yliviivaamalla siten, että se on edelleen luettavissa. Mitätöinti osoitetaan molemmille puolille valmistenumeroa katsastustoimipaikan tekemällä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

5. Katsastustoimipaikkaa osoittavan meistoksen tulee olla ilmoitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle ennen meistoksen käytön aloittamista.

25 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi tai vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan seuraavia muutoksia vähäisemmät muutokset:

a) ajoneuvon luokan tai ryhmän muutos;

b) ajoneuvon suurimman rekisteröinnissä ja käytössä sallitun kokonaismassan, ajoneuvoyhdistelmän massan tai akselimassan muutos;

c) ajoneuvon akselisto- tai korirakenteen tai ulkomittojen muutos;

d) ajoneuvon henkilöpaikkaluvun muutos; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ennen 17 päivää kesäkuuta 2003 käyttöön otetun L3e-luokan ajoneuvon istuinpaikkaluvun muutos sekä umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin varustaminen lapsen kuljettamiseen tarkoitetulla istuimella;

e) kuorma-auton (N2- tai N3- luokka) varustaminen vetokytkimellä tai -pöydällä tai kuorma-autosta vetokytkimen- tai -pöydän poistaminen, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustetun auton varustaminen keskiakseliperävaunun vetämiseen taikka vetolaitteen sijoituksen tai luokan muutos;

f) perävaunun (O3- tai O4- luokka) varustaminen vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten;

g) ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka ajoneuvon pakokaasujärjestelmän tai käyttövoiman muutos;

h) ajoneuvon laitteiden ja varusteiden muutos tai täydennys niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kuorma- tai pakettiauton (N-luokka) tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

i) muun ajoneuvon kuin perävaunun muuttaminen kuljettajaopetuksessa käytettäväksi; tällaiseksi muutokseksi ei kuitenkaan katsota ajoneuvon varustamista ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon tunnuksella tai ulkopuolisella taustapeilillä opettajaa varten;

j) aikaisemmin yksityiskäytössä ollutta henkilöautoa (M1- luokka) ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä ilman tätä edeltävää rekisteröintikatsastusta;

k) traktoria ryhdytään käyttämään liikennetraktorina;

l) paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten tai vaarallisten aineiden kuljetukseen;         

m) vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen; vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ajoneuvon kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylityttyä;

n) ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin traktorin varustaminen moottorityökoneeksi.

2. Ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan myös traktorin tai moottorityökoneen tilapäinen muuttaminen maastoajoneuvoksi ja mainitulla tavalla muutetun ajoneuvon muuttaminen takaisin traktoriksi tai moottorityökoneeksi, jos tieto ajoneuvon muutosmahdollisuudesta ja edellytyksistä, joilla muutos voidaan tehdä, on merkitty rekisteriin. Tällaisen ajoneuvon tulee täyttää molempien luokitusten mukaisena sitä koskevat vaatimukset.

3. Edellä 1 momentin c kohdasta poiketen ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan myös erikoiskuljetusajoneuvon mittojen muuttaminen kuljetettavan kuorman edellyttämällä tavalla, edellyttäen, että tiedot ajoneuvolle sallituista vaihtoehtoisista mitoista on merkitty rekisteriin.

4. Edellä 1 momentin b ja c kohdista poiketen ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan myös ajoneuvon tilapäinen muuttaminen erikoiskuljetusajoneuvoksi akselistorakennetta muuttamalla tai akselien määrää lisäämällä. Tällaisen ajoneuvon tulee kaikilla vaihtoehtoisilla rakenteilla täyttää sitä koskevat vaatimukset. Tieto ajoneuvon muutosmahdollisuudesta ja edellytyksistä, joilla muutos voidaan tehdä, tulee olla merkitty rekisteriin siten, että ensisijaisesti käytetään suurimpien sallittujen massojen mukaisia tietoja.

26 a §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muutoskatsastuksessa

Ajoneuvolain 61 a §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi voidaan muun ajoneuvon kuin auton tai sen perävaunun vaatimustenmukaisuus muutoskatsastuksessa osoittaa ajoneuvolain 30 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa mainituissa EU-säädöksissä määriteltyjen osien ja ominaisuuksien osalta:

a) katsastajan tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä silloin, kun vaatimustenmukaisuuden toteaminen ei edellytä muita kuin muutoskatsastuksia tekevän katsastajan käytössä yleisesti olevia työkaluja eikä muuta kuin muutoskatsastusten suorittamisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa;

b) ajoneuvon valmistajan tai muutoksen tekijän suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, laskelmin tai testein 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekä silloin, kun valmistajan suorittamat mittaukset, laskelmat tai testit hyväksytään yleisesti ETA-valtioissa vaatimustenmukaisuuden osoittamistavaksi taikka kun muutoskatsastuksen suorittaja voi vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tai muutoksen tekijän toimittamiin asiakirjoihin perustuen;

c) ajoneuvoon, osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti yleisesti käytetyllä muulla kuin ajoneuvolain 50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä silloin, kun hyväksymismerkinnästä voidaan päätellä, että ajoneuvo vastaa siltä edellytettyjä teknisiä vaatimuksia;

d) hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

ii) kun e kohdassa tarkoitetun selvityksen hankkiminen ei kohtuullisin kustannuksin ole mahdollista eikä selvityksen antaminen katsota edellyttävän e kohdassa tarkoitetulta tutkimuslaitokselta edellytettävää pätevyyttä;

e) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen perusteella:

i) a—d kohdassa tarkoitetussa tapauksessa; tai

ii) kun ei edellytetä tyyppihyväksyntää eikä ajoneuvolain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamia tarkastuksia, mittauksia, testejä tai laskelmia.

5 luku

Kytkentäkatsastus

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

1. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Hinattavan laitteen kytkentäkatsastuksessa ei kuitenkaan tarvitse esittää vetoautoa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään.

2. Kytkentäkatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa kytkentäkatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Kytkentäkatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sekä vetoauton että perävaunun tietoihin. Hinattavan laitteen kytkentäkatsastuksessa vetoauton tietoihin ei kuitenkaan vaadita kytkentäkatsastusta koskevia tietoja. Katsastustoimipaikka antaa kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sisältävän rekisteröintitodistuksen I osan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, ajoneuvon kytkentäkatsastuksesta, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä on tehtävä merkintä viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.