1246/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 95 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, joita käytetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 6 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan, 22 §:ssä tarkoitettuun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään digitaaliseen televisio- ja radiotoimintaan sekä 34 §:ssä tarkoitettuun analogiseen radiotoimintaan sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan matkaviestinjärjestelmien tuotekehitykseen, testaukseen ja opetukseen.

Asetusta ei sovelleta:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan, jota harjoitetaan niille määrätyillä taajuusalueilla;

2) tietoyhteiskuntakaaren 9 §:ssä tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään televisiotoimintaan, jossa televisiolähettimen suurin sallittu lähetysteho on enintään kaksi kilowattia.

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 megahertsiä ja 470–790 megahertsiä. Taajuusalue 470–790 megahertsiä on käytettävissä televisiotoimintaan 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470–694 megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Taajuusalueella 470–790 megahertsiä valtakunnallisen ja alueellisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kuusi kanavanippua, joista yksi on ensisijaisesti varattu Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista ja Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mukaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Helsingin, Vaasan ja Seinäjoen seuduilla on kullakin alueella käytettävissä yksi kanavanippu 31 päivään joulukuuta 2016. Taajuusalueella 470–694 megahertsiä on televisiotoiminnan yhteiskäytössä viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja yksi alueellinen kanavanippu 1 päivästä tammikuuta 2017.

Taajuusalueella 174–230 megahertsiä on valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 174–230  megahertsiä on yksi lähes valtakunnallinen kanavanippu.

Taajuusalueet 174–230 megahertsiä, 470–694 ja 694–790 megahertsiä ovat lisäksi käytettävissä radiomikrofoneille. Taajuusalue 694–790 megahertsiä on käytettävissä radiomikrofoneille kuitenkin vain 31 päivään joulukuuta 2016.

3 §
Kognitiiviset radioverkot

Kognitiivisten radiojärjestelmien toimintaan käytettävä taajuusalue on 470–790 megahertsiä 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470–694 megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017. Kognitiiviset radiojärjestelmät eivät kuitenkaan saa suojausta muun radioviestinnän aiheuttamilta häiriöiltä, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä muulle radioviestinnälle.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5—108 megahertsiä.

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja kaksi alueellista ja paikallista radioverkkoa. 

Radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista ja radiolähettimien sijaintikunnista määrätään tietoyhteiskuntakaaren 96 §:n nojalla annetulla Viestintäviraston määräyksellä. Radiolähettimen suurimman sallitun säteilytehon ja muut tekniset tiedot Viestintävirasto määrää tietoyhteiskuntakaaren 42 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa.

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5–283,5 kilohertsiä, 526,5–1 606,5 kilohertsiä, 2 300–2 498 kilohertsiä, 3 200–3 400 kilohertsiä, 3 950–4 000 kilohertsiä, 5 900–6 200 kilohertsiä, 7 200–7 450 kilohertsiä, 9 400–9 900 kilohertsiä, 11 650–12 100 kilohertsiä, 13 570–13 870 kilohertsiä, 15 100–15 800 kilohertsiä, 17 480–17 900 kilohertsiä, 21 450–21 850 kilohertsiä ja 25 670–26 100 kilohertsiä.

5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 megahertsiä ja 925—960 megahertsiä (900 megahertsin taajuusalue) sekä 1 710—1 785 megahertsiä ja 1 805–1 880 megahertsiä (1 800 megahertsin taajuusalue).

Valtakunnallisia sekä 900 megahertsin että 1 800 megahertsin taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1 900—1 980 megahertsiä ja 2 110— 2 170 megahertsiä.

Valtakunnallisia 1 900—1 980 megahertsin ja 2 110—2 170 megahertsin taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880—915 megahertsiä ja 925—960 megahertsiä sekä 1 710—1 785 megahertsiä ja 1 805—1 880 megahertsiä tai UMTS-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1 920—1 980 megahertsiä ja 2 110—2 170 megahertsiä, käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös matkaviestintoiminnan harjoittamiseen UMTS-, LTE- ja Wimax-tekniikalla.

7 §
Digitaalinen laajakaistainen 2000 matkaviestinverkko

Digitaalisen 2000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2 010—2 025 megahertsiä.

8 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700—456,925 megahertsiä ja 463,700—466,925 megahertsiä. Lisäksi käytettävissä ovat taajuusalueet 452,425—453,700 megahertsiä ja 462,425—463,700 megahertsiä. 

Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.

9 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät  

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä on taajuusalue 694–790 megahertsiä.

Lisäksi sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791–821 ja 832–862 megahertsiä.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 2 500—2 690 megahertsiä valtakunnallisesti sekä taajuusalueet 3 400—3 600 megahertsiä ja 3 600—3 800 megahertsiä alueellisesti.

Taajuusalueilta 2 500—2 570 megahertsiä ja 2 620—2 690 megahertsiä voidaan myöntää 14 kappaletta 2 x 5 megahertsin taajuuskaistaparia. Taajuudet alueella 2 570—2 620 megahertsiä myönnetään yhtenä 50 megahertsin taajuuskaistana.

10 §
Käyttörajoitukset  

Edellä 2, 5, 6, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen taajuusalueiden käyttörajoitukset ovat liitteessä.

11 §
Viranomaisverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380—386 megahertsiä ja 390—396 megahertsiä.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

12 §
Radiotaajuuksien osoittaminen verkkoyrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Sen 9 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset

1 Maantieteelliset käyttörajoitealueet

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla A-F on rajoituksia matkaviestinverkkojen taajuuksien käyttöön, jos Viestintävirasto ei tietoyhteiskuntakaaren 42 §:n nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää:

Alue A: Suorakulmio, jonka kulmapisteet ovat 24E3636 / 60N1658, 24E5226 / 60N1658, 24E5226 / 60N0940 ja 24E3636 / 60N0940. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa.

Alue B: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E5157 / 61N2603 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Lempäälä, Kangasala ja Tampere.

Alue C: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E4601 / 61N2909 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Pirkkala ja Tampere.

Alue D: Kolmio, jonka kärkipisteet ovat 25E2151 / 65N0607, 25E3900 / 65N0413 ja 25E3124 / 64N5838. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Haukipudas, Kiiminki ja Oulu.

Alue E: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0651 / 60N2253 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon kunnasta.

Alue F: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0408 / 60N2519 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon kunnasta.

2 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toisen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 1 kohdassa määritellyillä maantieteellisillä alueilla:

Alue A, B, C, E ja F: taajuudet 1732,5 – 1737,5 MHz / 1827,5 – 1832,5 MHz (GSM-radiokanavat 624 - 648) sekä taajuudet 1782,3 – 1784,9 MHz / 1877,3 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 873 - 885) .

Alue D: taajuudet 1731,7 – 1738,3 MHz / 1826,7 – 1833,3 MHz (GSM-radiokanavat 620 - 652) sekä taajuudet 1781,7 – 1784,9 MHz / 1876,7 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 870 - 885) .

3 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1962,4 /2152,4 MHz (UMTS-radiokanava 10762).

Alue B: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue C: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue D: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1962,4 /2152,4 MHz (UMTS-radiokanava 10762).

Alue E: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1962,4 / 2152,4 MHz (UMTS-radiokanava 10762).

4 Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttörajoitukset

Taajuuksia 452,425 – 453,700 MHz ja 462,425 – 463,700 MHz ei pääsääntöisesti saa käyttää laajakaistaiselle 450 matkaviestinverkolle alle 150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä (24E57 ja 60N10). Viestintävirasto voi kuitenkin 130 – 150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä tehdä tapauskohtaisia ratkaisuja laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käytön sallimisesta.

Jämsässä on käytössä yksityisiä radioverkkoja, joiden käytön suojaaminen rajoittaa laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttöä näissä kunnissa ja niiden naapurikunnissa. Viestintävirasto määrittelee rajoitukset tietoyhteiskuntakaaren nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa.

Lisäksi Oy Yleisradio Ab:n yksityisessä radioverkossa on käytössä taajuus 452,450 MHz, jonka käyttöoikeusalue on koko Suomi. Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren mukaan myöntää Oy Yleisradio Ab:lle tämän taajuuden käyttöoikeuden, joka ei kuitenkaan rajoita 450 matkaviestinverkon käyttöä.

5 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvissa maanpäällisissä järjestelmissä

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 2560 - 2570 MHz / 2680 – 2690 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue B: taajuudet 2540 - 2550 MHz / 2660 – 2670 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue D: taajuudet 2520 - 2530 MHz / 2640 – 2650 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue E: taajuudet 2500 - 2510 MHz / 2620 – 2630 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Rajoitukset koskevat kohdassa 1 määritellyillä maantieteellisillä alueilla A, B, D ja E taajuusaluetta 3495 - 3505 MHz, joka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.

6 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan taajuuksilla

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla H ja I on rajoituksia toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan:

Alue H: Ympyrä, jonka keskipiste on 24E5522 / 60N0950 (KKJ) ja säde 10 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Espoo ja Helsinki

Alue I: Ympyrä, jonka keskipiste on 22E2010 / 60N2650 (KKJ) ja säde 9 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Raisio, Rusko ja Turku.

Alueella H toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 22, 23 ja 41 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1% ajasta, 50% paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. TTO-käyttö on sallittu alueelle H sijoitettavilla lähettimillä tv-kanavilla 22, 23 ja 41 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50% ajasta, 50% paikoista).

Alueella I toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 38 ja 48 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1% ajasta, 50% paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta . TTO-käyttö on sallittu alueelle I sijoitettavilla lähettimillä tv-kanavilla 38 ja 48 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50% ajasta, 50% paikoista).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.