1243/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (26/2007) 5 §, 8 §:n 1 momentti, 9 § ja 12 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksissa 1235/2010 ja 1062/2012 sekä 12 §:n 1 momentti asetuksessa 1235/2010, seuraavasti:

5 §
Elinkeinosuunnitelma

Maatilan taloudellista elinkelpoisuutta osoitettaessa tulee ottaa erityisesti huomioon tilan toiminnan kannattavuus, jatkuvuus, yrityksen taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointimahdollisuudet.

Luopumistukilain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun elinkeinosuunnitelman on sisällettävä viittä luopumista seuraavaa kalenterivuotta koskeva laskelma yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta sekä selvitys yritystoiminnan jatkuvuudesta, yrityksen taloudellisesta asemasta sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointimahdollisuuksista. Laskelmat ja selvitykset on eriteltävä vuosittain ja niiden on osoitettava kultakin viideltä vuodelta saatava yritys- ja maataloustulo. Elinkeinosuunnitelman on myös sisällettävä kuvaus maatilan yritystoiminnasta luopumisen tapahtuessa.

Laskelmat ja selvitykset on laadittava luopumistuen hakemista edeltäneiden kahden kalenterivuoden kirjanpitotietojen tai muun luotettavaksi katsottavan selvityksen perusteella. Vastaavalla tavalla on meneteltävä myös, jos luovutuksensaaja muuttaa tilan tuotantosuuntaa tai muulla tavoin vaikuttaa tilan elinkelpoisuuteen. Laskelmaan on liitettävä asiakirjat, joista laskelman perusteena olevat keskeiset tiedot käyvät ilmi.

Elinkeinosuunnitelmassa tai siihen liittyen hakemuksessa tai sen liitteessä on esitettävä selvitys, jonka nojalla voidaan todeta että luopumisen kohteena oleva maatila tai luovutuksensaajalle luopumisessa muodostuva maatila ei ole vaikeuksissa oleva yritys. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan Euroopan komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.  Elinkeinosuunnitelmaan tai siihen liittyen hakemukseen tai sen liitteeseen on myös sisällytettävä vakuutus siitä, että luopumisen osapuolet eivät ole jättäneet noudattamatta maatilan yritystoimintaan saatuun valtiontukeen kohdistuvaa Euroopan komission laittoman valtiontuen takaisinperintää koskevaa päätöstä.

Jos luovutuksensaaja on antanut luopumistukilain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun sitoumuksen taloudellisen elinkelpoisuuden täyttymisestä säädetyssä määräajassa, luovutuksensaajan on esitettävä suunnitelma toimenpiteiksi, jotka toteuttamalla maatilan taloudellinen elinkelpoisuus saavutetaan määräajassa, ja 2 momentissa tarkoitettu suunniteltujen toimenpiteiden perusteella laadittu laskelma. Selvitys toimenpiteiden toteuttamisesta on toimitettava eläkelaitokselle.

8 §
Maatalouden harjoittamista maatilalla koskevat vaatimukset

Luovutuksensaajan katsotaan täyttävän luopumistukilain 15 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset, jos luopumisen kohteena olevan maatilan perusteella on luopumista edeltäneenä vuonna maksettu luopujalle tai luopumisen jälkeen luovutuksensaajalle tai jos luovutuksensaaja on ilmoittanut hakevansa tilan tuotantosuunnan mukaista Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 11 §:n mukaista perustukea. Jollei kummallekaan ole maksettu mainittua tukea tai jos luopumistuen hakemista koskevien asiakirjojen perusteella tai muuten eläkelaitoksen tai luopumistukilain 63 tai 64 §:ssä tarkoitetun viranomaisen tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella edellytysten täyttyminen on selvitettävä erikseen, eläkelaitokselle on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilalla toteuttamaan tarkastukseen perustuva selvitys maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 25 §:ssä tarkoitettua valvontaa vastaavasta tarkastuksesta.


9 §
Tulot maataloudesta maatilaa jaettaessa tai luovutettaessa maatila erikseen viljeltäväksi

Jaettaessa maatila, jolta maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatava tulo ylittää 50 000 euroa, jaettavan maatilan maataloudesta saatavaa tuloa laskettaessa katsotaan maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi aina vähintään 10 000 euroa vuodessa ja sellaisten muodostuvien maatilojen vastaavaa tuloa laskettaessa 5 000 euroa vuodessa 25 000 euron maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavaa tuloa kohden, joilla toteutetaan tai on tarkoitus toteuttaa luopuminen luopumistuen avulla.

Toteutettaessa maatilalla sukupolvenvaihdos siten, että maatila luovutetaan yhtä useammalle luovutuksensaajalle erikseen viljeltäväksi, luopumistukilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon vähimmäismäärä kunkin erikseen luovutettavan maatilan osalta lasketaan siten kuin 6 §:ssä säädetään, jolloin maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan aina vähintään 5 000 euroa vuodessa.

12 §
Ennakoiden vahvistaminen ja suorittaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa vuosina 2007—2018 tapahtuneista luopumisista eläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten ennakon seuraavaa kalenterivuotta varten viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä eläkelaitoksen esittämien toteutuneiden kustannusten ja seuraavaa vuotta koskevan menoarvion perusteella. Ennakon vahvistamista seuraavana vuonna viimeistään kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa luopumistukilain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetun luopumistuesta aiheutuneiden kustannusten lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa jälkimmäistä vuosipuoliskoa koskevien ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kuitenkin sovelletaan:

1) tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan;

2) asiaan, joka koskee tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyä tukea taikka annettua ehdollista päätöstä tai sitoumusta.

Jos hakijalle on annettu maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 36 §:ssä tarkoitettu ehdollinen päätös viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 tai tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva luopumistukihakemus on tullut vireille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 ja jos luopuminen tällöin tapahtuu aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2015 mutta viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015, luopumiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tällöin vuonna 2015 tapahtuvaan luopumiseen sovelletaan, mitä vuonna 2014 tapahtuvasta luopumisesta säädetään.

Mitä asetuksen 8 §:ssä säädetään perustuesta, sovelletaan vuoden 2014 osalta Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa tarkoitettuun tilatukeen.

Asetuksen 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun ennakon määrä vuodelle 2015 vahvistetaan viimeistään 15 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Jarno Virta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.