1151/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, kiinteistötietojärjestelmän ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita sekä avioliiton esteiden tutkintaa, avioliittoon vihkimistä, parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa ja parisuhteen rekisteröintiä koskevia suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan valtionviraston tuottamiin maistraattien suoritteisiin.

2 §
Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 72 §:n perusteella väestötietojärjestelmän tiedoista ja niiden ylläpidosta vastaaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä

4) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyyden tunnustamisen vahvistamista sekä kuulemisen toimittamista koskevat asiat.

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

6) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

7) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

8) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

9) nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n perusteella;

10) päätös holhoustoimilain (442/1999) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

11) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

12) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

13) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

14) holhousasioiden rekisteristä annettava ote;

15) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

16) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

17) lahjanlupauslain (625/1947, muut. 60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

18) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

19) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) sekä holhoustoimesta annetussa laissa (muut 1405/2009) tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

20) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen;

21) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

22) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

23) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

24) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

25) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdassa 2 mainituille tahoille; sekä

26) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatti perii väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 72 §:n perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita koskevat tiedot; sekä

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) holhoustoimilain 12, 15 – 17 §:ien mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset; sekä

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muut kuin 2 - 4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

4) liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut; sekä

5) maistraattien hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 029 € vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Viranomaisen toimivalta

Maistraateilla on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

I YHTEISKUNNAN TIETOHUOLTOPALVELUT

1. VTJ OTANNAT JA POIMINNAT (VTJkyselyn POIMINTAKYSELYT)

Sopimuskohtainen toimitusmaksu:

- yksittäisessä poiminnassa 130 €/toimitus
- jatkuvassa sopimussuhteessa 200 €/vuosi

Otanta- tai pomintakohtaiset tietoyksikkömaksut

Väestötietojärjestelmän tiedot:

Tietoyksikköjä
1 – 1000 0,25 €/tietoyksikkö
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö
2001 – 3000 0,13 €/tietoyksikkö
3001 – 4000 0,11 €/tietoyksikkö
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö  

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona.  

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2. ASUKASTIETOPALVELU

2.1. Asukasluettelo

Luettelo rakennuksen asukkaista.

Asukasluettelo 0,30 €/asukas

Vähimmäisveloitus 15 €/asiakas  

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2.2. Jatkuva asukastietopalvelu  

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten.

Huoneistojen lukumäärän mukaan:

Huoneistoja
1–25 7 €/toimitus
26–50 10 €/toimitus
51–100 18 €/toimitus
101–200 26 €/toimitus
201–400 36 €/toimitus
401–700 53 €/toimitus
701–1 000 70 €/toimitus
1 001–1 500 105 €/toimitus
1 501–2 000 142 €/toimitus
2 001–2 500 176 €/toimitus
2 501–3 000 265 €/toimitus
3 001– 353 €/toimitus

Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 €/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen toimituksesta 1760 €.  

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2.3. Asukaskysely-palvelu  

Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalveluna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoimittajan kyselyjärjestelmän avulla.

Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely

Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely

Tietopalvelutoimittaja veloittaa lisäksi omat maksunsa.

3. TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ MAISTRAATTIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA SEKÄ HOLHOUSTOIMESTA ANNETUSSA LAISSA MAINITUSTA REKISTERISTÄ

3.1. Avioehtoasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.2. Avoliittoasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.3. Lahjoitusasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.4. Holhousasioiden rekisteri

Yhden henkilön sisältävä tieto 1€/yksikkö

Vähimmäisveloitus kaikissa edellä mainituissa 10 €

4. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU

4.1. Ote väestötietojärjestelmästä  

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. Manuaalisesti laadittu on ote aina, kun tietoa haetaan muusta rekisteristä.

Ote (suoraan rekisteristä otettu) 8 €/asiakirja

Manuaalisesti laadittu ote 30 €/asiakirja

4.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys  

Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuodenvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista.

Ensimmäinen sivu 3 €/sivu

Seuraavat sivut 1,50 €/sivu

Vähimmäisveloitus 12 €

4.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös.

Maksu 8 €/sivu

5. MUU ASIAKIRJAPALVELU

Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 30 €/asiakirja

Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 15 €/asiakirja

Ote vihkimisoikeusrekisteristä 15 €/asiakirja

Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettava ote 8 €/asiakirja

Ote holhousrekisteristä 15 €/asiakirja

Avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 15 €

Aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn sopimuksen mukainen todistus edunvalvojalle 25 €

II HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

1. LUPA-ASIAT

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan nettovarallisuuden mukaan:

Jaettava varallisuus
0–85 000 € 180 €/päätös
85 001–170 000 € 318 €/päätös
170 001 €– 435 €/päätös
Päätös muussa holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa 180 €/päätös
Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 180 €/päätös
Holhousviranomaisen suostumus eli lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä   180 €/lupa

2. TILINTARKASTUS

Holhoustoimilaissa ja edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:

Bruttovarat
0–34 000 € 51 €/tilintarkastus
34 001–67 000 € 95 €/tilintarkastus
67 001–135 000 € 143 €/tilintarkastus
135 001–336 000 € 235 €/tilintarkastus
336 001–840 000 € 347 €/tilintarkastus
840 001 €– 445 €/tilintarkastus  

Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tili-kauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista muista varoista.  

Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet.  

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.  

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

3. MAISTRAATIN PÄÄTÖKSET

3.1 Edunvalvojan tai sijaisen määrääminen holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti 111 €/päätös

3.2. Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain 15 §:n ja 17 §:n mukaisesti 111 €/päätös

4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 149 €/hakemus

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka käsittely edellyttää holhousviranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 318 €/hakemus

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 b § mukaisesta selvityksestä.

5. MUUT SUORITTEET

5.1. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 127 €/päätös

5.2. Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 95 €/päätös  

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien rekisteriselvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti erikseen.

III TODISTAJAPALVELUT, VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI –PALVELUT

1. VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI –PALVELUT

Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain perusteella 60 €/päätös

2. TODISTAJAPALVELUT

Protesti 39 €

Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen ensimmäiseltä lokerolta 78 €

ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 10 €

Ansioluettelon todistaminen 65 €

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen kultakin allekirjoitukselta  8 €

Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 4 €/sivu

Elossaolotodistus 15 €

Kompetenssitodistus sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen 12 €

Ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985) tarkoitettu todistus (apostille) 13 €  

Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 € / h.  

Muusta notaarin todistuksesta peritään todistuksen antamisesta aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 € / h. Maksu muusta notaarin todistuksesta on kuitenkin vähintään 10 €.

IV HENKILÖ- PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT

1. HENKILÖOIKEUDELLISET PALVELUT

Päätös etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114 €/päätös

Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114 €/päätös

Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 192 €/päätös

Nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n perusteella 31 €

2. PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT

Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen seuraavasti:

Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 73 €/perukirja

Osakastietojen vahvistaminen muissa tapauksissa 146 €/perukirja Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan rekisteröinti, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti sekä asiakirjan rekisteröinti avoliittoasioiden rekisteriin 55 €

Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 55 €

Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumis- ilmoituksen tallentaminen 31 €/asiakirja

V MUUT PALVELUT

1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT

Koulutus 125 €/koulutuskerta

Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä hallintolain mukaista neuvontaa) 60 €/tunti

Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

2. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT  

Muiden julkisoikeudellisten tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 60 €/tunti.

Maksullisen asiakirjan toimittamisesta postitse veloitetaan toimitusmaksuna muissa kuin holhoustoimen suoritteissa (osa II) ja henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa suoritteissa (osa IV) 5,50 €.

Jos asiakirja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä postiennakkona, kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksin, veloitetaan mahdollisen toimitusmaksun lisäksi toimitustavasta aiheutuva maksu.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.