1139/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1035/2013) 10 ja 11 § sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

10 §
Lemmikkieläiminä siirrettäviä koiria, kissoja ja frettejä koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen ja frettien siirtämisestä lemmikkieläiminä jäsenvaltioiden välillä säädetään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 (lemmikkieläinasetus) sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013.

Lemmikkieläinasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siirtäminen Suomeen lemmikkieläiminä on sallittua mainitun artiklan vaatimusten mukaisesti toisesta jäsenvaltiosta, ei kuitenkaan alueelta tai maasta, joka mainitaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 1 osassa.

Lemmikkieläinasetuksen 22 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tietojen säilyttämistä koskeva vähimmäisajanjakso on viisi vuotta.

11 §
Muina kuin lemmikkieläiminä siirrettäviä koiria, kissoja ja frettejä koskevat vaatimukset

Jäsenvaltioiden välillä muina kuin lemmikkieläiminä siirrettävien koirien, kissojen ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuksen 6 artiklan vaatimukset.

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin on tehtävä jäsenvaltioiden välillä muina kuin lemmikkieläiminä siirrettäville koirille, kissoille ja freteille kliininen tutkimus enintään 48 tuntia ennen eläinten siirtämistä ja vahvistettava tämä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä III olevan asianomaisen mallin mukaisen passin osassa X. Eläinten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 osan mallin mukainen todistus. 

Lemmikkieläinasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siirtäminen Suomeen muina kuin lemmikkieläiminä on sallittua mainitun artiklan vaatimusten mukaisesti toisesta jäsenvaltiosta, ei kuitenkaan alueelta tai maasta, joka mainitaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 1 osassa.

3 luku

Erinäiset säännökset

17 a §
Poikkeaminen lemmikkieläinten siirtokelpoisuutta koskevista vaatimuksista poikkeuksellisissa tilanteissa

Lemmikkieläinasetuksen 32 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun luvan poiketa lemmikkieläinten siirtokelpoisuutta koskevista vaatimuksista poikkeuksellisissa tilanteissa myöntää Suomessa aluehallintovirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 11 §:n 2 momentissa säädetään, saadaan jäsenvaltioiden välillä 29 päivään huhtikuuta 2015 asti siirtää koiria, kissoja tai frettejä, joiden mukana on viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2014 myönnetty todistus, joka vastaa direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 osan mallia, sellaisena kuin malli on ollut ennen siihen neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 osan muuttamisesta tiloilta tulevien eläinten terveystodistuksen mallin osalta annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä (2013/518/EU) tehtyjen muutosten voimaantuloa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/31/EU (32013L0031); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 107
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 (32013R0576); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 1
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 (32013R0577); EUVL No: L 178, 28.6.2013, s. 109
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/518/EU (32013D0518); EUVL No: L 281, 23.10.2013, s. 14

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.