1114/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 4 §:n 3 momentti, 7 §:n 4 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1398/2007, seuraavasti:

4 §
Tehtävään määrääminen

Palvelussuhteen kestäessä puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön, lukuun ottamatta 1 momentissa tarkoitettuja, määrää toiseen tehtävään Pääesikunta sekä muun henkilöstön kriisinhallintajoukon komentaja. Reserviin kuuluvan sotilastarkkailijan määrää kuitenkin palvelussuhteen kestäessä toiseen tehtävään kriisinhallintaoperaation johtovastuussa oleva puolustusvoimien puolustushaaraesikunta.


7 §
Palkkaus operaation aikana

Tehtävän vaativuusluokan määrää palvelussuhteen alkaessa kriisinhallintaoperaation johtovastuussa oleva puolustusvoimien puolustushaaraesikunta, puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa palvelussuhteen aikana kriisinhallintaorganisaatiossa vaativuusluokan määrää kriisinhallintajoukon komentaja, puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön osalta kuitenkin Pääesikunta ja reserviin kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta kriisinhallintaoperaation johtovastuussa oleva puolustusvoimien puolustushaaraesikunta. Puolustusministeriö määrää tehtävien palkkauksen vaativuusluokassa 10 ja muissa erityistehtävissä, joihin tehtävään määräämä viranomainen on tasavallan presidentti tai puolustusministeriö, sekä lääkärintehtävissä. Valmiusosastohenkilöstön vaativuusluokan määräytymisestä 5 §:ssä tarkoitettuna aikana on voimassa mitä 6 §:ssä säädetään.


17 §
Matkustamiskustannusten korvaukset

Jos asianomainen Pääesikunnan tai kriisinhallintaoperaation johtovastuussa olevan puolustusvoimien puolustushaaraesikunnan suostumuksella järjestää matkansa itse, voidaan siitä aiheutuneista kustannuksista korvata enintään se määrä, joka matkan järjestämisestä 1 momentin mukaisesti olisi valtiolle aiheutunut.


19 §
Perheenjäsenten matkakustannukset eräissä tapauksissa

Pääesikunnan tai kriisinhallintaoperaation johtovastuussa olevan puolustusvoimien puolustushaaraesikunnan luvalla palvelusalueella oleskelevien kriisinhallintahenkilöstön perheenjäsenten kiireellisestä puolustusministeriön toimeenpanemasta tai hyväksymästä evakuoinnista poikkeuksellisissa oloissa aiheutuneet välttämättömät matkustamis- ja majoittumiskustannukset voidaan korvata valtion varoista, siten kuin Pääesikunta tai kriisinhallintaoperaation johtovastuussa oleva puolustusvoimien puolustushaaraesikunta asiasta määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Puolustusministeri
Carl Haglund

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.