1075/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Laki konttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan konttilain (762/1998) 7 §:n 1 momentti, 10—13 §, 15 §:n 1 momentti ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentti ja 12 § laissa 1277/2010, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Kontin omistajan huolehtimisvelvollisuus

Kontin omistajan on laadittava yleissopimuksen vaatimukset täyttävä kontin tarkastusohjelma ja hyväksytettävä se tarkastuslaitoksella.


7 §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja tarkastuslaitosten tehtävät ja oikeudet

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyy konttityypin tai yksittäisen kontin ja valvoo konteille suoritettavia kokeita sekä hyväksyy kontille kontin omistajan esityksestä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastusohjelman. Tarkastuslaitoksen on tarkistettava tarkastusohjelma vähintään kymmenen vuoden välein. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tarkastuslaitoksen tehtävistä ja oikeuksista.


10 §
Kontin ja tarkastusohjelman hyväksymisen peruuttaminen

Tarkastuslaitos voi peruuttaa kontin hyväksynnän, jos hyväksytty kontti ei todellisuudessa täytä yleissopimuksen mukaisia vaatimuksia tai jos kontin tuotannossa tai laadunvalvonnassa ei noudateta valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Tarkastuslaitos voi peruuttaa tarkastusohjelman hyväksynnän, jos hyväksynnän perusteet eivät enää ole voimassa.

11 §
Tarkastuslaitoksessa noudatettava menettely

Kontin hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista sekä tarkastusohjelman hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa on noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

12 §
Oikaisun hakeminen tarkastuslaitoksen päätökseen

Tarkastuslaitoksen kontin ja tarkastusohjelman hyväksymistä koskevassa asiassa tekemään hylkäävään päätökseen sekä kontin ja tarkastusohjelman hyväksymisen peruuttamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

13 §
Valvontaviranomaisten tehtävät ja oikeudet

Valvontaviranomaisen tulee varmistaa, että kontissa on 4 §:n mukainen turvallisuuskilpi sekä hyväksyttyä jatkuvaa tarkastusohjelmaa koskeva merkintä tai voimassaoleva merkintä seuraavan määrätarkastuksen ajankohdasta.

Valvontaviranomaisen tulee huolehtia, että kontin yksityiskohtaisen tarkastuksen tekijä on perehdytetty riittävästi tarkastuksen tekemiseen. Perehdytykseen on sisällytettävä kontin tarkastamiseen liittyvää teoreettista ja käytännön opetusta.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava kontin omistajalle, vuokraajalle tai muulle haltijalle, jos kontti otetaan valvontatoimenpiteiden kohteeksi.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettua valvontaa varten tarpeelliset tiedot kontin valmistajalta, omistajalta, vuokraajalta tai muulta haltijalta taikka tämän edustajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia valvontaa varten tarvittavia tietoja ja asiakirjoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa koskevina muutoin olisivat salassapidettäviä.

Valvontaviranomaisella on oikeus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta.

15 §
Ilmeistä vaaraa turvallisuudelle aiheuttava kontti

Jos käytössä tavataan kontti, joka rakenteensa tai kuntonsa vuoksi aiheuttaa ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, voi valvontaviranomainen välittömästi kieltää kontin käytön. Valvontaviranomainen voi kuitenkin antaa luvan suorittaa kesken oleva kuljetus loppuun, jos konttia ei liikuteta matkan aikana kuljetusvälineestään.


19 §
Salassapitovelvollisuus

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista 7 §:n 3 momentin ja 13 §:n 5 momentin mukaisesti eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.


Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 87/2014
LiVM 14/2014
EV 131/2014

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.