1063/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014 

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 72 §:n nojalla, valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä huolehtiminen;

2) väestökirjanpidon menetelmien kehittäminen ja rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus;

3) avoimen tietoverkon kautta sähköisessä muodossa jaettavat julkiset tilastot, luettelot ja vastaavat selvitykset;

4) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiin liittyvät tehtävät;

5) väestötietojärjestelmän vakiomuotoiset palvelut valtion virastoille ja laitoksille sekä tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille, kunnallisille viranomaisille, eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille, tasavallan presidentin kanslialle, Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille, tieteelliseen tutkimukseen ja lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille sekä Kansaneläkelaitokselle;

6) väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen toimittaminen kunnalle poimintapalveluna tai muutostietopalvelun perustietotoimituksena kerran kalenterivuoden aikana; sekä

7) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 12 §:ssä tarkoitetun henkilötunnuksen muuttamista koskevan hakemuksen käsittely.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut 2 §:n kohdassa 5 tarkoitetuille tahoille;

2) väestötietopalvelut muille kuin 2 §:n kohdassa 5 tarkoitetuille julkisoikeudellisille yhteisöille;

3) väestötietopalvelut evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

5) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

6) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta, passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille, ulkomaalaislain (301/2004) 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle; sekä

7) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1-5 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut. Sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista ja Väestörekisterikeskukselle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi säädetään sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1108/2011).

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskus perii väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 72 § 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut sekä 3 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut;

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muu kuin 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu julkaisutoiminta;

4) muut kuin 2 - 3 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

5) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä; sekä

6) Väestörekisterikeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Viranomaisen toimivalta

Väestörekisterikeskuksella on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

OSA A. VAKIOMUOTOISET VÄESTÖTIETOPALVELUT

I KYSELYT

1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT  

VTJkyselyn suorakysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen sovelluksella haetaan yksittäisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan kysellä ja tulostaa tietoja henkilöistä, kiinteistöistä ja rakennuksista.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,08 €/kysely
Henkilön tunnistus 0,20 €/kysely
Tulosteet 0,29 €/tuloste

Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus

Käyttäjämäärä Kuukausimaksu / käyttäjätunnus
1 – 1500 1 €
1501 – 2500 0,50 €
2501 - 0,10 €

Käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus peritään kyselykäyttäjiltä ja hallintapalveluiden käyttäjiltä.  

Käyttötilastojen haku ja koulutusympäristön käyttö ovat asiakkaille maksuttomia.

VTJkyselyn suorakyselyn laskutusosoitekohtainen

vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku

Asiakaskohtaiset lisäpalvelut eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset, jos kyselysovellukseen tehdään asiakaskohtaisia lisäyksiä tai muutoksia.

2. VTJkyselyn SOVELLUSKYSELYT  

Sovelluskysely on palvelu, jossa asiakkaan sovelluksella haetaan tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelussa asiakkaan sovelluksen ja väestötietojärjestelmän välille on rakennettu kysely-yhteys, jolla voidaan hakea ja tallettaa ennalta määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja suoraan asiakkaan järjestelmään.

2.1. Suppealla sovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys

2.2. Perussovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot sekä tieto, että henkilö on Suomen kansalainen

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys ja lisäksi perustiedot

2.3. Laajalla sovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

2.4. Tunnistussovelluskyselyllä välitetään:

- henkilön tai henkilöiden tunnistus ja

- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Suppea sovelluskysely 0,04 €/kysely
Perussovelluskysely 0,08 €/kysely
Laaja sovelluskysely 0,12 €/kysely
Tunnistussovelluskysely 0,15 €/kysely

Sovelluskysely-yhteyden perustaminen ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Perustamisesta veloitetaan 560 €/kysely-yhteys. Edellä mainitun maksun lisäksi Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat muutos- ja lisäkustannukset, mikäli kysely-yhteyttä sovitetaan asiakkaan tarpeisiin.  

Sovelluskysely palvelu on tarkoitettu yksittäisten kyselyiden tekemiseen. Palvelun käyttö tätä suurempiin massamuotoisiin asiakkaan järjestelmän päivityksiin ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun.

VTJkyselyn sovelluskyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku

II MUUTOSTIETOPALVELU

Muutostietopalvelu on asiakkaan henkilö- tai rakennustietoja sisältävän rekisterin ylläpitopalvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään ennalta määritellyn standardin tietosisällön ja toimitustavan mukaisesti väestötietojärjestelmän tiedoilla. Muutostietojen poiminta voidaan suorittaa joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (henkilötunnus) perusteella. Muutostietopalvelun aloittaminen edellyttää käytännössä aina perustietotoimitusta.

Asiakaskohtaiset lisäys- tai muutostyöt eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset, jos muutostietopalveluun tehdään asiakaskohtaisia muutoksia tai lisäyksiä.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Toimitusmaksu muutostietojen keräämisestä ja toimittamisesta 150 €/kuukausi

Aineistotoimitukset voi valita toteutettavaksi päivittäin, viikoittain tai kahden taikka neljän viikon välein.

Muutostietotoimituksen tietoyksikköhinnat

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,030 €/tietoyksikkö

Lisäpalvelut eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun ja niistä Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen:

- Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 €
- Asiakaskohtaiset lisäpalvelut 0,008 €/tietoyksikkö
- Asiakkaan tunnustiedon säilytys ja ylläpito 0,008 €/tietoyksikkö

Muutostietotoimitusten toimittamisesta fyysisellä tietovälineellä vakiomuotoiseen palveluun kuuluvan linjasiirron sijasta veloitetaan kaikilta palvelun käyttäjiltä tietovälinemaksuna

Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:llä 70 €/toimituserä

OSA B. MUUT VÄESTÖTIETOPALVELUT

III PERUSTIETOTOIMITUS

Perustietotoimitus on muutostietopalvelun aloittamiseen liittyvä kertaluonteinen palvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan ennalta määritellyt perustiedot väestötietojärjestelmästä. Perustietojen poiminta voidaan suorittaa joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (esim. henkilötunnus) perusteella.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Toimitusmaksu 250 €
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,009 €/tietoyksikkö

Väestörekisterikeskus veloittaa lisäksi teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojenluovutus ylittää 2 900 000 tietoyksikköä. Näissä toimituksissa tietoyksikkömaksu on 0,006 €.  

Perustietotoimituksen toimittamisesta fyysisellä tietovälineellä vakiomuotoiseen palveluun kuuluvan linjasiirron sijasta veloitetaan kaikilta palvelun käyttäjiltä tietovälinemaksuna:

Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:llä 70 €

IV REKISTERIN KERTAPÄIVITYS

Rekisterin kertapäivitys on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään väestötietojärjestelmän tiedoilla. Päivitys tehdään asiakkaan tiedostomuodossa toimittamien henkilö-, rakennus- tai kiinteistötunnusten perusteella.

Toimitusmaksu 400€
Tietoyksikkömaksu 0,02 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. Päivitys voidaan tehdä joko toimittamalla vain muuttuneet tiedot, tai jos se on teknisesti tarkoituksenmukaista, toimittamalla koko aineisto uudelleen.  

Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi alla olevan hinnaston mukaisesti. Jos toimitus edellyttää mainittujen lisäpalveluiden lisäksi muita asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Lisäpalvelut:

Henkilöiden tunnistuspalvelu  

Henkilöiden tunnistuspalvelussa henkilöt tunnistetaan vertaamalla asiakkaan tiedostomuodossa toimittamia tunnistetietoja (nimi, syntymäaika) väestötietojärjestelmän tietoihin.

Henkilöiden tunnistus 100 €/toimitus  

Tunnistuksesta tuloksena saataville henkilötunnuksille tietojen päivitys tai lisääminen tapahtuu päivitys- tai poimintapalveluna.

Tulostuspalvelu:
Tulostusmaksu 125 €
Paperiluettelo 0,02 €/luovutettu tietoyksikkö
Tarratulosteet 0,06 €/tarra

Alennustaulukko

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan seuraavaa lukumääräperusteista alennustaulukkoa, kun päivitettävän asiakasrekisterin koko on:

yli 100 000 0,01€
yli 300 000 0,009€
yli 500 000 0,008€
yli 2 500 000 0,006€

V  POIMINTAPALVELUT

1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT POIMINNAT  

Poimintapalvelu on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan erilaisin poimintaperustein (esim. henkilön ikä, henkilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmitystapa, kiinteistötunnus).

Toimitusmaksu (poimintakohtainen) 600 €
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,02 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät henkilötietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä.

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojenluovutus ylittää:

yli 100 000 0,01€
yli 300 000 0,009€
yli 500 000 0,008€
yli 2 500 000 tietoyksikköä 0,006€

Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi alla olevan hinnaston mukaisesti. Jos toimitus edellyttää mainittujen lisäpalveluiden lisäksi muita asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Lisäpalvelut:

Tulostuspalvelu:
Tulostusmaksu 125 €
Paperiluettelo 0,02 €/luovutettu tietoyksikkö
Tarratulosteet 0,06 €/tarra
Verrokkipoiminta 500 €

2. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORITTAMAT POIMINNAT  

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen itse toteuttamissa pienimuotoisissa poiminnoissa.

Toimitusmaksu 100  €
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,02€/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona.

3. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN ASIAKKAIDEN ITSE SUORITTAMAT POIMINNAT  

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden itse VTJ-kyselyn poimintakyselysovelluksella suorittamissa poiminnoissa.  

Yksikkömaksu 0,02€/tietoyksikkö

4. ERILLISTULOSTEET  

Erillistulosteilla tarkoitetaan asiakkaan määrittelyjen mukaisesti tehtäviä tulosteita, tilastoja tai muita aineistoja.  

Toimituksen kustannukset, jotka aiheutuvat teknisen yhteistyökumppanin käytöstä, Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen.

OSA C. MUUT PALVELUT

 VI SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT

Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille

Sähköisen henkilökortin ja sirualustan varmenteet 14 €/asiakirja
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 10 €/asiakirja
Passilain 5 c §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille
Passivarmenne 3,50 €/asiakirja
Passivarmenne, sotaveteraanit 2,50 €/asiakirja

Ulkomaalaislain 33 b §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakorteille ja oleskelukorteille

Oleskelulupakortin tai oleskelukortin biovarmenne 3,50 €/asiakirja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille

Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon henkilöstö-, toimija- ja testikortti 50,02 €/asiakirja

Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon tilapäisvarmenne 39,30 €/asiakirja

 VII MUUT PALVELUT

1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT (3 § 7 kohta )

Koulutus 125 €/koulutuskerta
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä hallintolain mukaista neuvontaa) 70 €/tunti  

Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

2. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT  

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 70 €/h. Lisäksi veloitetaan mahdolliset teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset.  

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €.  

Jos asiakirjoja toimitetaan myös kopiona, peritään siitä lisäksi 8,00 €.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.