1020/2014

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) 3 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a luku ja uudet 15 a–15 c §, 7 lukuun uudet 18 a ja 18 b § sekä 26 § 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

6 a luku

Terveydenhuoltokorvaus

15 a §
Terveydenhuoltokorvaus

Terveydenhuoltokorvauksena maksetaan kohtuulliset kustannukset seuraavista toimenpiteistä:

1) lääkärin antama tai määräämä sairauteen tai sairauden epäilyyn liittyvä hoito;

2) lääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset;

3) raskaudesta ja synnytyksestä aiheutunut hoito;

4) lääkärin määräämä sairaalahoito;

5) lääkärin määräämä hammassairauden hoito, joka on muun sairauden hoitamiseksi välttämätön;

6) lapsen hampaiden tutkimus ja hoito siinä laajuudessa kuin vastaava hammashuolto Suomessa on alaikäiselle maksutonta;

7) rokotus ja muu vastaava toimi sairauden ennalta ehkäisemiseksi; ja

8) korvattavan sairauden edellyttämä paikallinen potilaskuljetus.

Lisäksi maksetaan virkamiehen työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tarpeellinen kuntoutus virkamiehelle Suomessa työterveyspalveluna järjestettävää kuntoutusta vastaavasti.

15 b §
Terveydenhuoltokorvauksen vähimmäismäärä

Terveydenhuoltokorvauksen hakemuskohtainen vähimmäismäärä on 30 euroa.

15 c §
Maksusitoumus

Virkamies voi hakea etukäteen ulkoasiainministeriöltä päätöksen terveydenhuoltokorvauksena maksettavista kustannuksista, jos terveyspalveluja antaa muu kuin työnantajan hyväksymä terveydenhuoltopalvelujen tuottaja tai jos terveydenhuollon kustannukset ovat huomattavat.

18 a §
Terveydenhuoltomatkakorvaus

Terveydenhuoltomatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

18 b §
Virka-autokorvaus

Virka-autokorvauksen perusteena oleviin kustannuksiin luetaan virka-auton yksityiskäytöstä aiheutuvat pääoma- ja käyttökustannukset. Korvaus suoritetaan osoittamalla edustuston virka-auto tässä asetuksessa tarkemmin määritellyin rajoituksin maksutta edustuston päällikön yksityiskäyttöön. Yksityiskäyttö tulee kirjata ajopäiväkirjaan.

Virka-auto on ensisijaisesti tarkoitettu virkatehtävien hoitamiseen, joten yksityiskäyttö tulee sovittaa siten, että siitä ei aiheudu edustuston virkatehtävien hoidon kannalta haittaa. Yksityiskäyttö on sallittua ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 10 §:n 5 momentin mukaisin perustein seuraavin rajoituksin:

1) käyttö virka-asunnon ja edustuston kanslian välisiin matkoihin on sallittua rajoituksetta;

2) olosuhdeluokkiin 6-15 kuuluvissa edustustoissa on lisäksi sallittu yksityiskäyttö enintään 10 000 kilometriä vuodessa; ja

3) muissa edustustoissa on lisäksi sallittu yksityiskäyttö enintään 4 000 kilometriä vuodessa.

26 §
Ratkaisuvalta

Edustusto päättää:


5) terveydenhuoltokorvauksen myöntämisestä lääkärin vastaanoton, rokotuksen sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta, jos hakemuskohtainen enimmäismäärä ei ylitä 100 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.